Ombudsdienst

Elk ziekenhuis moet een ombudspersoon hebben waar een patiënt, bewoner, familielid, vertegenwoordiger of bewindvoerder terecht kan met alle vragen en ongenoegen. Patiënten kunnen zich eventueel laten bijstaan door een zelf gekozen vertrouwenspersoon. De geestelijke gezondheidszorg koos ervoor om externe ombudspersonen aan te stellen. De externe ombudspersoon binnen OPZC Rekem (evenals PVT Rado, PVT MG en de forensische PVT) is Ingrid Meuwis. Ingrid werkt voor de vzw SPIL (Samenwerking Psychiatrische Initiatieven Limburg). Als extern en dus onafhankelijk persoon staat zij per week een aantal uren ter beschikking van de patiënten en bewoners. Je kan haar ook bereiken via het gratis nummer 0800 99 395 of 0494 30 48 33.

Bij de externe ombudspersoon kan je terecht met vragen en klachten over de wet Rechten van de patiënt en je opname en verblijf. De externe ombudspersoon kan rechtstreeks gecontacteerd worden (persoonlijk, telefonisch, schriftelijk of per e-mail). De externe ombudspersoon hoort elke klacht aan, liefst tijdens een persoonlijk contact en informeert. De patiënt bepaalt wat er met de klacht gebeurt en met wie de klacht eventueel wordt besproken. Er wordt gepoogd te bemiddelen op het niveau waarop de klacht zich voordoet, met de direct betrokken beroepsbeoefenaar. Indien de patiënt niet tevreden is met het resultaat van deze interventie, wordt deze ingelicht over andere mogelijke stappen.

Contactgegevens via post
VZW Spil (voor campus Rekem en Lanaken)
Tav. Ingrid Meuwis
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

Wanneer je wordt opgenomen zal je gevraagd worden of je één (of meerdere) vertrouwenspersonen wilt aanstellen. Deze persoon zal dan, voornamelijk in jouw aanwezigheid, informatie kunnen inwinnen over jouw gezondheidstoestand en de vermoedelijke evolutie hiervan. Jouw vertrouwenspersoon kan jou ook helpen bij het neerleggen van een klacht bij de ombudsdienst.
Indien je je wilt voorbereiden op het moment dat je niet meer in staat zal zijn om zelf beslissingen te nemen, dan kan je een vertegenwoordiger aanduiden. Deze persoon zal, indien je wilsonbekwaam wordt, al je patiëntenrechten kunnen uitoefenen. De aanstelling van de vertrouwenspersoon en vertegenwoordiger wordt steeds genoteerd in het patiëntendossier. De formulieren om een vertrouwenspersoon of vertegenwoordiger aan te duiden vind je hieronder terug.

Downloads

Aanwijzing vertegenwoordiger

49.57 KB

Aanwijzing vertrouwenspersoon

32.21 KB

Herroeping vertegenwoordiger

44.85 KB

Jaarverslag 2019 Ombudsfunctie

405.55 KB

Jaarverslag 2019 pvt ombudsfunctie

213.12 KB

Ombudsdienst traject van een aanmelding

88.82 KB

Contact

Externe ombudspersoon campus Rekem/Lanaken
Ingrid Meuwis
0800 99 395
ingrid.meuwis [at] overlegplatformgg.be