Stakeholdersoverleg

Situering van het initiatief

In aanwezigheid van minister Jo Vandeurzen werd op maandag 8 juli 2013 in Leuven het officiële startschot gegeven voor de pilootprojecten Stakeholdersoverleg.  Icuro lanceerde dit project samen met het Vlaams Patiëntenplatform, de ziekenfondsen en de Koning Boudewijnstichting. Dit nieuwe project kadert binnen de context van goed bestuur in ziekenhuizen waarbij wordt getracht een betere interactie te ontwikkelen met stakeholders (belangrijke belanghebbenden) over diverse thema’s inzake de ziekenhuiswerking. In deze pilootprojecten van het Stakeholdersoverleg  komen interne en externe vertegenwoordigers - stakeholders - samen rond belangrijke ziekenhuisbrede thema’s en geven ze daarover een advies aan de raad van bestuur. Externe stakeholders zijn vertegenwoordigers van buiten het ziekenhuis. Er participeren afgevaardigden uit patiëntenverenigingen vanwege het Vlaams Patiëntenplatform, vanwege de verschillende ziekenfondsen, vanwege lokale artsen en lokale zorg- en welzijnsorganisaties. Interne stakeholders zijn bestuurders, directie en afgevaardigden van de artsen van het ziekenhuis. Er wordt pariteit nagestreefd tussen de interne en de externe stakeholders en voor elk project werd een onafhankelijke voorzitter aangesteld. Dit project ging van start in 5 algemene ziekenhuizen: ZNA-Antwerpen, Stedelijk Ziekenhuis Roeselare, Jessa Ziekenhuis Hasselt, Erica algemeen ziekenhuis campus Geel en Algemeen Stedelijk Ziekenhuis Aalst.  Het project werd daarnaast opgestart in het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem, waarbij ook afgevaardigden van familieleden participeren aan het overleg. De pilootprojecten worden wetenschappelijk begeleid door de Universiteit Gent. Hiervoor werden middelen bekomen van de Koning Boudewijnstichting en van Icuro.

Vertaling op niveau van OPZC Rekem

Voor het stakeholdersoverleg van OPZC Rekem werden volgende personen aangeduid als externe stakeholders:

 • als voorzitter, Anja Depoortere, opleidingscoördinator verpleegkunde en zorgmanagement en departementaal onderzoekscoördinator PXL;
 • als secretaris, Reinhilde Vanderlinden, vertegenwoordiger patiënten- en familieraad;
 • namens het Vlaams Patiëntenplatform (VPP): Else Tambuyzer en Patrick Colemont;
 • namens Similes: Mieke Craeymeersch, Leen Jacobs;
 • namens de ocmw’s  (LSO): Ria Grondelaers;
 • namens het Intermutualistisch college: Guido Brouwers, CM;
 • namens het CAW,  Heidi Bosselaers;
 • namens de huisartsen: dr. Conings-De Smedt;
 • namens de eerstelijn: Nele Vanmeer, Listel.

Als interne stakeholders:

 • Erwin Vermeulen, voorzitter en Riet Van Cleuvenbergen, ondervoorzitter van de raad van bestuur;
 • dr. Van de Velde, hoofdarts;
 • dr. Hendrik Verslegers, psychiater;
 • John Vanacker, administrateur-generaal.

Volgende thema’s passeerden reeds de revue:

 • voorstelling OPZC Rekem;
 • financiële structuur zorgcentrum;
 • project goede psychiatrische zorg;
 • bezoek aan een zorgeenheid;
 • thema’s voor een nieuw strategisch plan;
 • onderwerpen voor het activiteitenverslag 2014;
 • wetenschappelijk onderzoek UGent rond stakeholderoverleg.

Een eerste interne evaluatie leerde de zinvolheid van dit overleg en de noodzaak om regelmatig samen te komen. Van de suggesties die vanuit het stakeholderoverleg gedaan werden, werd dankbaar gebruik gemaakt, bv. inzake goede psychiatrische zorg, website, ontslagmanagement. Ook de externe leden van het overleg ervaren het gebeuren als zinvol.

Sinds 01 januari 2016 werd er een nieuwe voorzitter aangesteld: Dhr. Dominique Vandijck

‘Als afgevaardigde van het Vlaams Patiëntenplatform heb ik het Stakeholdersoverleg als een zeer geschikt klankbord ervaren om de stem van de zorggebruiker te laten horen. Zo kregen de inzichten vanuit het patiëntenperspectief een positieve weerklank bij bv. de bespreking van het ontslagmanagement en de ontwikkeling van de nieuwe website. Het stakeholdersoverleg levert drie creatieve krachten op: het combineert kennis van professionelen en ervaringsdeskundigen, het creëert kansen voor kwaliteitsverbetering of innovatie en het communiceert keuzes die van strategisch belang zijn. Deelnemen aan het stakeholdersoverleg is voor patiënten van essentieel belang en een toekomstgerichte stap voorwaarts!’
Patrick Colemont – vertegenwoordiger VPP

‘Wie zorgt praat mee! Het OPZC Rekem heeft ervoor gekozen om de familie/mantelzorger van de patiënt op te nemen in het stakeholdersoverleg.Binnen het ICURO-project is dit uniek, moedig en baanbrekend. Voor het eerst kunnen de families als formele overlegpartner hun belangen verdedigen: wijzen op hun nood aan informatie en ondersteuning hun ervaring en competenties delen. Ik zet mijn hoop in op de goodwill die ik bij alle partijen gezien heb.  Wij zijn respectvol naar elkaar toe gegroeid. Een breder beleidsperspectief garandeert een betere zorg : een vruchtbare bodem voor de toekomst.’
Leen Jacobs – vertegenwoordiger Similes