Nieuws

Publicatie

De eerste publicatie van 2019 is al een feit! Voor dit artikel hebben we samengewerkt met onze Waalse collega’s van het Centre de Recherche en Défense Sociale, de “Franstalige versie van KeFor”. Voor dit artikel hebben we gegevens van beide onderzoekscentra samengevoegd, om zo een completer beeld te krijgen van de (medium en high security) geïnterneerdenpopulatie in België. In 2018 hebben we hierover al een artikel gepubliceerd waar we inzoomden op het psychiatrisch profiel van de geïnterneerden in België (zie publicatieoverzicht). In dit nieuwe artikel bespreken we het risicoprofiel.  Met risicoprofiel bedoelen we dat er gekeken wordt naar het risico op het plegen van nieuwe feiten. Dat risico wordt gemeten door middel van risicotaxatie-instrumenten. De studie toonde aan dat de Vlaamse medium security geïnterneerden een hoger risicoprofiel hadden dan de Waalse geïnterneerden. Dit is verrassend gezien de patiënten in de Waalse dataset waren opgenomen in een high security instelling.  Er was tevens een verschil in het type van feiten. Het merendeel van de Vlaamse patiënten was geïnterneerd vanwege geweldsfeiten terwijl het merendeel van de Waalse patiënten geïnterneerd was voor seksuele feiten. Waalse patiënten verbleven ook langer in de instelling dan Vlaamse geïnterneerden. Van zodra het artikel online komt zetten we het bij de publicaties en is het op te vragen bij ons!

Pham, T. H., Habets, P.,  Saloppé, X., Ducro, C.,  Delaunoit, B., Jeandarme, I. (in press). Violence Risk Profile of Medium- and High-Security NGRI Offenders in Belgium. Journal of Forensic Psychiatry and Psychology.


 

Het BeLRAI onderzoek

Sinds 2018 is KeFor betrokken bij een onderzoek naar het forensisch supplement van de BeLRAI. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en in een samenwerkingsverband met LUCAS Centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy. De BeLRAI is een generiek beoordelingsinstrument waarmee zorgverleners over zorgsettings heen het functioneren en de zorgnoden van zorgbehoevende personen op een gestandaardiseerde wijze in kaart kunnen brengen. De BelRAI resultaten kunnen dienen om een onderbouwd begeleidingsplan op te stellen of bij te sturen, alsook voor het kwaliteitsbeleid op organisatieniveau en op algemeen beleidsniveau. Een dergelijk instrument is nodig (1) om de geïntegreerde zorg en ondersteuning van kwetsbare groepen te versterken, (2) om dubbele registraties en assessments van verschillende zorgverleners – die niet op elkaar afgestemd zijn - te vermijden en (3) om tot een vereenvoudiging van de registratiesystemen te komen die het mogelijk maken data te verzamelen op regio- en gemeenschapsniveau. Het gebruik van BelRAI is al uitvoering getest in de ouderenzorg, maar ook in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is het gebruik van een dergelijk beoordelingssysteem nodig. De toepasbaarheid van de BelRAI GGZ instrumenten in de zorg voor personen met een ernstige psychische aandoening en/of verslaving in de GGZ in Vlaanderen word onderzocht. KeFor is betrokken bij het onderzoek rondom de toevoegingen aan het BeLRAI instrument voor de forensische populatie.