Onderzoeksprojecten

Lopende onderzoeksprojecten

 

Onderzoek ‘profil résiduel’: onderzoek naar het profiel van patiënten die moeilijkheden ervaren om opgenomen te worden

Onderzoekspartner: Centre de Recherche en Défense Sociale (CRDS)
Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de FOD Volksgezondheid en duurt twee jaar.
Het Kenniscentrum voor Forensisch Psychiatrische Zorg (KeFor) en het Centre de Recherche en Défense Sociale (CRDS) hebben van de federale overheid (FOD Volksgezondheid) de opdracht gekregen om onderzoek te doen naar het profiel van geïnterneerden die moeilijkheden hebben om de juiste forensische zorg te ontvangen. De onderzoeksvragen zullen onderzocht worden aan de hand van analyses van de zorgtrajecten van de geïnterneerden. Verder zal er feedback van het forensische werkveld gevraagd worden (zowel de geestelijke gezondheidszorg als van justitie) door middel van focusgroepen.

ARMIDILO-S: Inschatten van de kans op seksueel geweld bij plegers met een verstandelijke beperking

De ontwikkeling van en onderzoek naar risicotaxatie-instrumenten bij plegers met een verstandelijke beperking (PVB) staat in schril contrast met de hoeveelheid studies bij normaal begaafde daders. Dit is des te meer het geval wanneer het gaat over seksueel delinquenten, waarbij de weinige studies vaak tegenstrijdige resultaten laten zien. Deze studies beperken zich bovendien voornamelijk tot het toepassen van risicotaxatie-instrumenten ontwikkeld bij normaal begaafde daders. Onder de instrumenten specifiek ontwikkeld voor seksueel delinquenten met een verstandelijke beperking, wordt de Assessment of Risk and Manageability of Individuals with Developmental and Intellectual Limitations who Offend Sexually (ARMIDILO-S) opgeworpen als veelbelovend dynamisch risicotaxatie-instrument. Dit heeft te maken met het feit dat niet enkel cliëntspecifieke, maar ook omgevingsgerelateerde variabelen worden opgenomen. De huidige studie tracht de ARMIDILO-S te valideren bij seksueel delinquenten met een verstandelijke beperking. Definitieve resultaten worden verwacht begin 2021.

Analyse van de zorgtrajecten van geïnterneerden
Onderzoekspartner: Centre de Recherche en Défense Sociale (CRDS)

Dit onderzoek wordt op structurele basis (jaarlijks) uitgevoerd in opdracht van de FOD Volksgezondheid. Sinds verschillende jaren financiert de FOD Volksgezondheid diverse projecten die een zorgaanbod voor geïnterneerden aanbieden. Sinds 2018 worden op vraag van de FOD Volksgezondheid een aantal gegevens op nationaal niveau geanalyseerd door KeFor en CRDS van geïnterneerden die zijn opgenomen binnen deze projecten. Met name socio-demografische, delictgerelateerde en diagnostische gegevens worden bekeken. Het rapport van de dataset 2018 werd recent afgerond.   

Deskundigenonderzoek naar toerekeningsvatbaarheid binnen de strafrechtelijke procedure

In België komt er heel wat maatschappelijke kritiek op de huidige deskundigenverslagen. Kwaliteitscriteria voor de expert en het expertiseverslag zijn in de huidige wet ter bescherming van de maatschappij dan ook onbestaande. In een eerste fase werd een literatuuroverzicht uitgevoerd over de praktijk rond forensisch psychiatrische expertises in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Engeland, Zweden en Canada. In een tweede luik wordt getracht een aantal gegevens cijfermatig in kaart te brengen voor Limburg.

Update: Ondertussen is er een nieuwe interneringswet van kracht en werd een format voor deskundigenverslagen ontwikkeld (cf. onderzoek “format forensisch psychiatrisch deskundigenonderzoek”).

Effectmeting van het Inreach project

Het InReach project werd opgestart door de forensische afdeling van het OPZC met de idee om opnames vanuit de gevangenis naar het psychiatrisch zorgcentrum gemakkelijker te laten verlopen. Het doel van het InReach project is dus om een brug te slaan tussen de gevangenis en het psychiatrisch zorgcentrum. KeFor verzamelt op vraag van het OPZC gegevens rond de opnames van InReach. Deze gegevens zullen gebruikt worden om een analyse van de effectiviteit van het project te maken.