FAQ

Wat is de taak van een opnamecoördinator?

Alle opname-aanvragen komen terecht bij de opnamecoördinator. Hij/zij verzamelt de nodige informatie en onderneemt de nodige stappen om een opname mogelijk te maken bij de juiste zorgeenheid of verwijst door indien dit meer aangewezen blijkt te zijn. Op die manier verloopt alles vlotter en worden onnodige opnames vermeden.

Hoe verloopt een vrijwillige opname bij OPZC Rekem?

Bij een vrijwillige opname kan de aanmelding gebeuren door de huisarts (telefonisch of via verwijsbrief), door een andere zorginstantie, door familie, door de patiënt zelf… De opnamecoördinator verzamelt de nodige info en gaat na of het gaat op een dringende of een niet-dringende opnamevraag:

  • bij een dringende vraag tot opname wordt een inschatting gemaakt op het moment van de aanmelding. De opnamecoördinator bespreekt de vraag met de arts van de zorgeenheid of met de arts van wacht. Indien een bed beschikbaar is, kan de opname plaatsvinden;
  • bij een niet-dringende vraag tot opname wordt na een afspraak tijd gemaakt voor een intakegesprek. Na het intakegesprek volgt een teambespreking en wordt een beslissing genomen of de patiënt al dan niet kan worden opgenomen. Bij positief antwoord, wordt de patiënt en mits toestemming ook de huisarts op de hoogte gebracht van de opnamedatum. Indien er geen bed voorhanden is, kan de patiënt tijdelijk op een wachtlijst geplaatst worden.

Hoe verloopt een gedwongen opname?

Er is sprake van een gedwongen opname als aan volgende 3 voorwaarden voldaan werd:

  • er is een psychiatrische problematiek;
  • er is een gevaar voor zichzelf en/of voor anderen;
  • een vrijwillige opname wordt geweigerd.

Iedereen die zich ernstige zorgen maakt kan een gedwongen opname opstarten. Dit kan een familielid zijn, de huisarts, maar ook de politie of een psychiater. Indien de opname dringend is gaat men over tot een spoedeisende procedure. De procureur des Konings wordt in dat geval telefonisch gecontacteerd door de arts die het verslag maakt en neemt dan een beslissing of de procedure al dan niet wordt opgestart. In het andere geval loopt de aanvraag via de gewone procedure. De aanvraag tot een gedwongen opname wordt gedaan bij het vredegerecht. De patiënt wordt dan uitgenodigd om aanwezig te zijn voor een zitting bij de vrederechter. De vrederechter beslist dan al dan niet over een opname. De observatieperiode bedraagt maximaal 40 dagen, de termijn kan verkort of verlengd worden door de vrederechter.

Bij wie kan ik terecht met vragen tijdens mijn opname?

Iedere patiënt/bewoner krijgt ook een mentor toegewezen. Dit is de vertrouwenspersoon die de patiënt verder helpt bij vragen of onduidelijkheden. Daarnaast kan de patiënt ook steeds terecht bij het personeel van de zorgeenheid. Iedere zorgeenheid heeft een eigen verpleegkundig leidinggevende, psychiater, psycholoog. Daarnaast is er ook een maatschappelijk assistent verbonden aan elke zorgeenheid en zijn er diverse therapeuten, verpleeg-kundigen, verzorgenden… verbonden aan de zorgeenheid.

Wie heeft toegang tot mijn medische gegevens?

OPZC Rekem houdt van elke patiënt een dossier bij. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een elektronisch patiëntendossier (EPD). In het EPD staan alle gegevens die nodig zijn om er voor te zorgen dat de behandeling/verzorging zo goed mogelijk verloopt. Dit wil echter niet zeggen dat iedereen in het dossier kan. Enkel de mensen die op jouw zorgeenheid werken, de psychiater, de therapeuten waarbij je sessies volgt en andere personen die een bijdrage leveren aan de behandeling kunnen in het dossier. Om de veiligheid en privacy van het dossier te bewaken is er een controlesysteem in het EPD dat controleert wie, wat en wanneer iets doet in het EPD. Alle medewerkers zijn bovendien gebonden aan het beroepsgeheim.

Wat gebeurt er bij betalingsproblemen?

Betalingsproblemen dienen gemeld te worden aan de Sociale dienst. De maatschappelijk assistent geeft de informatie door aan de Rekendienst. In onderling overleg met de patiënt wordt dan een afbetalingsplan opgesteld.

Is domiciliëring van betalingsopdrachten mogelijk?

Ja, domiciliëring is mogelijk. Via de Rekendienst dient een formulier aangevraagd te worden. Na invulling wordt een mandaat opgemaakt en dit wordt vervolgens terug aan de patiënt bezorgd.

Hoe kan ik de verschillende campussen van OPZC Rekem bereiken met de bus?

Er zijn lijnbussen die enkel tijdens de weekdagen op de campus van OPZC Rekem komen (20a, 45 en 64), daarnaast is ook de belbus mogelijk. Op de Steenweg (N78) is er ook een bushalte. Informatie over de busregeling is te raadplegen via www.delijn.be

  • Voor campus Lanaken – PVT Rado zijn er de lijnen 61 en 63, met stopplaats op de Koning Albertlaan aan de halte Lanaken Vertakking, dichtbij PVT Rado.

Kan ik bezoek krijgen?

Bezoekers zijn welkom tijdens de bezoekuren van de zorgeenheid. Deze zijn te raadplegen op onze website. Binnen het ziekenhuis is bezoek ontvangen niet mogelijk gedurende de dag o.w.v. het behandelprogramma. Bij het psychiatrisch verzorgings-tehuis is bezoek soms ook mogelijk overdag, maar wordt wel gevraagd rekening te houden met de uren van de maaltijden. Binnen Acute Zorg 1 is er een aparte regeling omwille van crisisopnames. Als patiënt kan je bij opname 5 personen doorgeven die in de zorgeenheid op bezoek mogen komen, waarbij het gaat om naaste familieleden (1ste lijn). Er  mogen maximum 2 personen tegelijk op bezoek komen in de zorgeenheid. Uitzonderingen worden binnen het team besproken.