Onze zorg is ook uw privacy

OPZC Rekem wil toonaangevend zijn in het aanbieden van gezondheids- en welzijnszorg. Om kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden verwerken we persoonsgegevens van onze patiënten. Hierbij hebben we bijzondere aandacht voor de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. In de eerste plaats willen we u zo goed mogelijk inlichten waarvoor we uw persoonsgegevens gebruiken en welke rechten u kan uitoefenen.

Volgende basisprincipes hanteren we in de omgang met uw persoonsgegevens

 • De gegevens die we van patiënten verzamelen zijn bedoeld om kwaliteitsvolle zorg- en dienstverlening aan te bieden. We zullen telkens duidelijk en transparant toelichten waarvoor we de persoonsgegevens aanwenden.
 • We bewaren alleen die gegevens die we nodig hebben om onze dienstverlening mogelijk te maken.
 • We streven ernaar uw gegevens nauwkeurig en correct te verwerken.
 • We bewaken de bewaartermijn van uw gegevens, zodat we ze niet langer dan noodzakelijk bewaren
 • OPZC Rekem neemt maatregelen die ervoor zorgen dat uw gegevens worden beschermd tegen toegang voor onbevoegden, verlies of vernietiging
 • Onze verantwoordelijkheid over uw persoonsgegevens dragen we uit naar iedereen die ermee in aanraking komt.

OPZC Rekem is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens. Wens je meer uitleg? Gebruik dan ons contactformulier of praat rechtstreeks met de functionaris voor de gegevensbescherming. 

Wanneer je vindt dat OPZC Rekem jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens niet of niet op juiste wijze respecteert, kan je steeds terecht bij de functionaris voor de gegevensbescherming die OPZC Rekem zal aanspreken om de klacht te behandelen en desgevallend de nodige maatregelen te treffen. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. 

Opgelet voor wettelijke beperkingen bij het uitoefenen van uw rechten

Elke patiënt van wie OPZC Rekem gegevens verwerkt heeft per definitie rechten die ervoor zorgen dat je deze gegevens kan inkijken, een kopij ervan kan ontvangen, een vraag tot verbetering van deze gegevens kan stellen enz. Deze rechten kunnen beperkt worden door specifieke regelgeving die op de verwerking van toepassing is, zoals de patiëntenrechten. Daarom zal OPZC Rekem bij elke vraag om een recht uit te oefenen eerst het wettelijk kader aftoetsen. Indien we volgens deze rechten uw gevraagd recht, bijvoorbeeld het recht op inzage niet (zomaar) kunnen uitvoeren, zullen we u dit gemotiveerd laten weten.

OPZC Rekem verleent dagelijks aan honderden patiënten gezondheidszorg. Patiëntenzorg is het geheel van de zorgverlening die OPZC Rekem aan haar patiënten biedt.
Het is natuurlijk van essentieel belang dat we over de correcte persoonsgegevens beschikken om op kwalitatieve wijze zorg te verlenen.

Welke gegevens verzamelen we over jou in het kader van patiëntenzorg? 

In het kader van patiëntenzorg verzamelen we volgende gegevens over jou:

 • Identificatiegegevens (en in voorkomend geval van je wettelijke vertegenwoordiger);
 • Gegevens over uw verzekerbaarheid, waaronder gegevens over uw mutualiteit;
 • Nationaal identificatienummer waaronder het Rijksregisternummer ;
 • Persoonlijke kenmerken (gegevens zoals leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, taal,…);
 • Gegevens over je gezondheid (gegevens zoals diagnose, prognose, anamnese, behandeling);
 • Psychische gegevens;
 • Gegevens met betrekking tot de zorg;
 • Sociale gegevens;
 • Evt. gegevens over je gezins- en familieleden, enkel indien dit relevant is voor de zorgverlening;
 • Gegevens over opleiding en vorming indien dit relevant is voor de zorgverlening;
 • Evt. geluids- of beeldopnamen indien dit noodzakelijk is voor de zorgverlening.

Waarom verzamelen we deze gegevens?

OPZC Rekem is verplicht om een patiëntendossier aan te leggen bij het verstrekken van zorg. We verzamelen de gegevens om je adequate en kwaliteitsvolle zorg te kunnen verstrekken. 

De gegevens worden verzameld en bewaard op grond van de behandelrelatie die er tussen jou en OPZC Rekem en/of één van de zorgverleners bestaat, omdat we daar wettelijk toe verplicht zijn, omdat het noodzakelijk is om je vitale belangen of ons gerechtvaardigd belang (rechten van verdediging, veiligheid van OPZC Rekem) te beschermen of op grond van je uitdrukkelijke toestemming met die bewaring en verzameling. Gegevens over je gezondheid worden specifiek bewaard omdat dit noodzakelijk is om aan jou gezondheidszorg te kunnen verlenen. 

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

Binnen OPZC Rekem worden je medische gegevens opgenomen in het elektronisch patiëntendossier. Het patiëntendossier kan worden geraadpleegd door de medewerkers van OPZC Rekem voor wie inzage noodzakelijk is om je de nodige zorgverlening te kunnen bieden (bv. de behandelende zorgverlener (al dan niet in opleiding), een administratieve medewerker in opdracht van de behandelende zorgverlener, …). De toegang is beperkt tot die gegevens die noodzakelijk zijn voor uitvoering van de opdracht van de medewerker. 

We delen je gegevens met anderen buiten OPZC Rekem enkel :

 • indien dit nodig is voor een goede zorgverlening (bv. met andere zorgverleners, zoals je huisarts, met je wettelijke vertegenwoordiger, …), of 
 • indien we daartoe op basis van regelgeving of rechtspraak verplicht zijn (bv. met de overheid, de mutualiteit), of 
 • wanneer je daarin uitdrukkelijk hebt toegestemd (bv. mededeling aan een familielid dat geen vertegenwoordiger is, aan een vriend(in), …). Indien je hebt toegestemd met het elektronisch delen van je gegevens met andere zorginstellingen via e-Health en CoZo, dan kunnen externe behandelende zorgverleners je opname- en ontslagbrief ook rechtstreeks raadplegen. 

Wil je meer weten over het delen van gezondheidsgegevens, kijk dan zeker ook eens hier: https://www.ehealth.fgov.be/sites/default/files/assets/patientconsent/index.html 

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

We bewaren je patiëntendossier 30 jaar.

Recht op beperking

Indien je de juistheid van de persoonsgegevens betwist, heb je het recht om te vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens tijdelijk te stoppen gedurende de periode die OPZC Rekem nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren. Indien blijkt dat de persoonsgegevens inderdaad incorrect zijn, worden ze aangepast en stellen we je hiervan op de hoogte.

Recht op inzage en een kopie

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van jou hebben, wat we hier precies mee doen en waarom we dit doen. Je hebt ook het recht om van deze informatie een gratis kopie te krijgen.

Recht op aanpassing van gegevens

Wanneer je merkt dat bepaalde persoonsgegevens van jou niet juist of niet volledig zijn, heb je het recht om dit door ons te laten aanpassen. Bij een aanpassing zorgen wij er in principe ook voor dat anderen met wie je gegevens worden gedeeld daarvan op de hoogte worden gebracht zodat ook zij over de correcte persoonsgegevens beschikken.

Ondersteunend aan het zorgproces verwerken we uw persoonsgegevens in onze administratieve processen. Dit omvat onder meer identificatie, facturatie, terugbetalingen van mutualiteiten en aangiften aan de overheid.

Welke gegevens verzamelen we over jou in het kader van patiëntenadministratie? 

Volgende categorieën van gegevens worden bewaard voor de patiëntenadministratie:

 • Identificatiegegevens
 • Nationaal identificatienummer zoals het Rijksregisternummer
 • Mutualiteits- en verzekeringsgegevens
 • Gegevens over de verstrekte gezondheidsdiensten
 • Sociale gegevens
 • Evt. gegevens over een bewindvoerder, familieleden 
 • Evt. financiële gegevens

Waarom verzamelen we deze gegevens?

OPZC Rekem verzamelt deze gegevens om haar administratieve verplichtingen uit te voeren, zoals het aanrekenen van de prestaties die zijn verleend door OPZC Rekem. De gegevens worden verzameld en bewaard op grond van je behandelrelatie met OPZC Rekem, omdat we wettelijk verplicht zijn om bepaalde gegevens met het oog op facturatie te registreren en omdat dit noodzakelijk is voor de bescherming van ons gerechtvaardigd belang (het bewaken van de financiële gezondheid van OPZC Rekem). Gegevens over je gezondheid worden daarbij bewaard omdat dit noodzakelijk is voor het beheer van de gezondheidsdiensten en een correcte aanrekening van de prestaties. 

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

Deze gegevens worden in principe enkel gedeeld met sociale zekerheidsinstanties, met je mutualiteit en/of eventueel je hospitalisatieverzekering of andere aanvullende verzekeringen. 

In geval van wanbetaling, worden bepaalde gegevens ook gedeeld met een advocaat en/of gerechtsdeurwaarder voor de gerechtelijke invordering van de factuur. 

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

In het kader van patiëntenadministratie worden de gegevens gedurende 7 jaar bewaard.
Behoudens wettelijke beperkingen zijn volgende rechten van toepassing:

Recht op beperking

Indien je de juistheid van de persoonsgegevens betwist, heb je het recht om te vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens tijdelijk te stoppen gedurende de periode die OPZC Rekem nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren. Indien blijkt dat de persoonsgegevens inderdaad incorrect zijn, worden ze aangepast en stellen we je hiervan op de hoogte.

Recht op inzage en een kopie

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van jou hebben, wat we hier precies mee doen en waarom we dit doen. Je hebt ook het recht om van deze informatie een gratis kopie te krijgen.

Recht op aanpassing van gegevens

Wanneer je merkt dat bepaalde persoonsgegevens van jou niet juist of niet volledig zijn, heb je het recht om dit door ons te laten aanpassen. Bij een aanpassing zorgen wij er in principe ook voor dat anderen met wie je gegevens worden gedeeld daarvan op de hoogte worden gebracht zodat ook zij over de correcte persoonsgegevens beschikken.

OPZC Rekem registreert gezondheidsgegevens en verblijfsgegevens van patiënten voor interne door de overheid opgelegde doeleinden, evenals voor interne onderzoeks- en beleidsdoeleinden zoals kwaliteitsbeheer.

Welke gegevens verzamelen we over jou in het kader van patiëntenadministratie? 

Om het beleid en de zorg binnen OPZC Rekem te kunnen evalueren, verwerken we volgende gegevens:

 • Identificatiegegevens
 • Persoonlijke kenmerken (leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, …)
 • Gegevens over je gezondheid (waaronder medische- en verblijfsgegevens)
 • Psychiatrische gegevens
 • Gegevens met betrekking tot de geleverde zorg

Waarom verzamelen we deze gegevens?

Deze gegevens worden verwerkt met als doel de zorg en het beheer van OPZC Rekem te evalueren, om op die manier de kwaliteit van de zorg, het beleid en het beheer van OPZC Rekem in stand te houden. 

Veel van de gegevens zijn reeds aanwezig in je patiëntendossier naar aanleiding van de zorg die je in OPZC Rekem hebt gekregen (zie patiëntenzorg). Die gegevens worden dan nadien gebruikt voor statistische doeleinden, om de kwaliteit van zorg in en het beleid van OPZC Rekem te evalueren en indien nodig bij te sturen. Andere, nieuwe gegevens worden verzameld en verwerkt omdat het noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke plicht voor OPZC Rekem om deze registratie te verrichten of omdat het noodzakelijk is ter bescherming van het gerechtvaardigd belang van OPZC Rekem (beheer van OPZC Rekem). 

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

Deze gegevens worden gedeeld met:

 • Sociale zekerheidsinstanties
 • Overheidsdiensten

Indien er persoonsgegevens worden gedeeld met anderen, gebeurt dit in de regel op ‘gepseudonimiseerde wijze’, wat betekent dat je directe identificatiegegevens (zoals jouw naam) niet mee worden vermeld maar worden vervangen door een identificatiecode. Hierdoor kan diegene die de gegevens ontvangt, deze niet (meteen) aan jou linken. 

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

Deze gegevens worden bewaard gedurende de periode die nodig is om de doeleinden van de patiëntenregistratie te bereiken.
Behoudens wettelijke beperkingen zijn volgende rechten van toepassing:

Recht op beperking van de verwerking

Indien je de juistheid van de persoonsgegevens betwist, heb je het recht om te vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens tijdelijk te stoppen gedurende de periode die OPZC Rekem nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren. Indien blijkt dat de persoonsgegevens inderdaad incorrect zijn, worden ze aangepast en stellen we je hiervan op de hoogte.

Recht op inzage en op een kopie

Je hebt het recht om in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving te weten welke persoonsgegevens we van jou hebben, wat we hier precies mee doen en waarom we dit doen. Je hebt ook het recht om van deze informatie een gratis kopie te krijgen.

Recht op aanpassing van gegevens

Wanneer je van oordeel bent dat bepaalde persoonsgegevens van jou onjuist of niet volledig zijn, heb je het recht om ons dit te melden. In het geval we vaststellen dat het effectief over een onjuist (bv. administratief) of onvolledig persoonsgegeven gaat, passen wij dit aan en zorgen wij er in principe ook voor dat anderen met wie je gegevens worden gedeeld, daarvan op de hoogte worden gebracht.

De sociale dienst van OPZC Rekem begeleidt patiënten, bijvoorbeeld bij het ontslag uit OPZC Rekem (bv. informatie over en hulp bij het aanvragen van thuiszorgdiensten, opname in een woonzorgcentrum of revalidatiecentrum, …) en biedt informatie over financieel-administratieve aangelegenheden (bv. hulp bij aanvragen, attesten of formulieren voor verhoogde tussenkomsten, uitkeringen, enz.). De sociale dienst verleent ook psychosociale ondersteuning. Om deze diensten mogelijk te maken verwerken we persoonsgegevens.

Welke gegevens verzamelen we over jou in het kader van sociale zorg? 

De sociale dienst van OPZC Rekem bewaart volgende categorieën van gegevens:

 • Identificatiegegevens
 • Rijksregisternummer / identificatienummer sociale zekerheid
 • Gegevens over de mutualiteit en verzekerbaarheid
 • Gezondheidsgegevens
 • Gegevens met betrekking tot de zorg
 • Sociale gegevens zoals woonsituatie en familiale situatie
 • Financiële gegevens
 • Familieleden/vertrouwenspersonen
 • Gegevens over opleiding en beroep
 • Gegevens over je spreektaal
 • Gerechtelijke gegevens

De sociale dienst van OPZC Rekem verzamelt deze gegevens enkel voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de sociale dienstverlening specifiek aan jou als patiënt. 

Waarom verzamelen we deze gegevens?

De sociale dienst van OPZC Rekem verzamelt deze gegevens om je adequate sociale zorg te kunnen verlenen. 
De gegevens worden verzameld en bewaard op grond van de behandelrelatie die er tussen jou en OPZC Rekem bestaat (een overeenkomst) of op grond van je uitdrukkelijke toestemming met die bewaring en verzameling. Gegevens over je gezondheid en gerechtelijke gegevens worden specifiek bewaard omdat dit noodzakelijk is om aan jou sociale diensten te kunnen verlenen. 

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

De sociale dienst staat in contact met verschillende externe zorg- en hulpverleners, precies om de sociale dienstverlening mogelijk te maken. Enkel wanneer dit noodzakelijk is om jou adequate sociale zorg te kunnen bieden, worden je gegevens gedeeld met één van volgende actoren:

 • Externe zorg- en/of hulpverlener(s): bv. huisarts, thuisverpleegkundige, woonzorgcentrum, revalidatiecentrum,...
 • Mantelzorgers
 • Overheidsdiensten, zoals het OCMW of de FOD Sociale Zekerheid voor bv. uitkeringen, aanvragen voor verhoogde tussenkomst
 • Mutualiteit
 • Diensten voor levenseinde

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?

Bepaalde gegevens worden mee opgeslagen in je patiëntendossier, zodat die gegevens, zoals je patiëntendossier, 30 jaar worden bewaard. 
Andere gegevens worden bewaard zo lang als nodig om je adequate sociale zorg te verlenen. 
Behoudens wettelijke beperkingen zijn volgende rechten van toepassing:
 

Recht op beperking

Indien je de juistheid van de persoonsgegevens betwist, heb je het recht om te vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens tijdelijk te stoppen gedurende de periode die OPZC Rekem nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren. Indien blijkt dat de persoonsgegevens inderdaad incorrect zijn, worden ze aangepast en stellen we je hiervan op de hoogte.

Recht op inzage en een kopie

Indien je de juistheid van de persoonsgegevens betwist, heb je het recht om te vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens tijdelijk te stoppen gedurende de periode die OPZC Rekem nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren. Indien blijkt dat de persoonsgegevens inderdaad incorrect zijn, worden ze aangepast en stellen we je hiervan op de hoogte.

Recht op aanpassing van gegevens

Wanneer je van oordeel bent dat bepaalde persoonsgegevens van jou onjuist of niet volledig zijn, heb je het recht om ons dit te melden. In het geval we vaststellen dat het effectief over een onjuist (bv. administratief) of onvolledig persoonsgegeven gaat, passen wij dit aan en zorgen wij er in principe ook voor dat anderen met wie je gegevens worden gedeeld, daarvan op de hoogte worden gebracht.

Elke patiënt van OPZC Rekem heeft het recht om een klacht neer te leggen bij de externe ombudsdienst. De externe ombudsdienst zal de klacht samen met de in het kader van de klacht verzamelde gegevens, waaronder persoonsgegevens, bijhouden in een klachtendossier. De externe ombudsdienst bewaakt de toegang tot het dossier. In bepaalde gevallen worden klachten ook behandeld door de interne klachtenbehandelaar van OPZC Rekem. 

Welke gegevens verzamelen we over jou in het kader van klachtenregistratie? 

In het geval er in jouw specifiek dossier een klacht is, verzamelt de externe ombudsdienst of de juridische dienst van OPZC Rekem – in functie van wat nodig is voor de behandeling van jouw klacht – volgende gegevens:

 • Identificatiegegevens
 • Gezondheidsgegevens
 • Gegevens met betrekking tot de zorg
 • Evt. financiële gegevens
 • Evt. gegevens over familieleden

Waarom verzamelen we deze gegevens?

De externe ombudsdienst verzamelt deze gegevens om je klacht adequaat te kunnen opvolgen en behandelen. 
De inrichting van de externe ombudsdienst is een wettelijke verplichting wat wil zeggen dat ook het bewaren en verzamelen van uw gegevens in het kader van uw klacht onder die wettelijke verplichting valt. Je gegevens worden verzameld en bewaard op grond van de behandelrelatie die er tussen jou en OPZC Rekem bestaat, omdat de externe ombudsdienst daartoe wettelijk verplicht is, omdat het noodzakelijk is om ons gerechtvaardigd belang (rechten van verdediging) te beschermen of op grond van je uitdrukkelijke toestemming met die bewaring en verzameling. Gegevens over je gezondheid en gerechtelijke gegevens worden specifiek bewaard omdat dit noodzakelijk is om aan jou sociale diensten te kunnen verlenen of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. 

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

Wanneer het noodzakelijk is voor een adequate behandeling van je klacht, is het mogelijk dat je gegevens worden gedeeld met een of meer van volgende actoren:

 • De zorgverlener over wie de klacht gaat
 • De hoofdarts van OPZC Rekem
 • Een professioneel raadgever van OPZC Rekem (bv. advocaat,…)
 • Een (beroepsaansprakelijkheids)verzekeraar en desgevallend haar raadsarts

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

De gegevens worden bewaard gedurende de periode die nodig is om de klacht te kunnen behandelen.
Behoudens wettelijke beperkingen zijn volgende rechten van toepassing:

Recht op beperking

Indien je de juistheid van de persoonsgegevens betwist, heb je het recht om te vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens tijdelijk te stoppen gedurende de periode die OPZC Rekem nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren. Indien blijkt dat de persoonsgegevens inderdaad incorrect zijn, worden ze aangepast en stellen we je hiervan op de hoogte.

Recht op inzage en een kopie

Je hebt het recht om in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving te weten welke persoonsgegevens we van jou hebben, wat we hier precies mee doen en waarom we dit doen. Je hebt ook het recht om van deze informatie een gratis kopie te krijgen.

Recht op aanpassing van gegevens

Wanneer je van oordeel bent dat bepaalde persoonsgegevens van jou onjuist of niet volledig zijn, heb je het recht om ons dit te melden. In het geval we vaststellen dat het effectief over een onjuist (bv. administratief) of onvolledig persoonsgegeven gaat, passen wij dit aan en zorgen wij er in principe ook voor dat anderen met wie je gegevens worden gedeeld, daarvan op de hoogte worden gebracht.

OPZC Rekem neemt actief deel aan wetenschappelijk onderzoek om de kennis over bepaalde ziektes of behandelingen te verbeteren. We zijn hierbij transparant over welke gegevens we in het kader van onderzoek van u verwerken en passen de regelgeving rond het gebruik van persoonsgegevens in wetenschappelijk onderzoek strikt toe. 

Welke gegevens verzamelen we over jou in het kader van wetenschappelijk onderzoek? 

In het kader van wetenschappelijk onderzoek en klinische studies verzamelen we volgende gegevens over jou:

 • Identificatiegegevens
 • Rijksregisternummer
 • Gezondheidsgegevens
 • Genetische gegevens
 • Biometrische gegevens
 • Gegevens met betrekking tot de zorg

Waarom verzamelen we deze gegevens?

We verzamelen deze gegevens met het oog op het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en klinische studies, om op die manier nieuwe kennis te vergaren over een ziekte en/of behandeling. 

Voor bepaalde onderzoeken gebruiken we enkel de gegevens die reeds beschikbaar zijn naar aanleiding van je behandeling in OPZC Rekem. Je gegevens werden in dat geval verzameld wegens patiëntenzorg [evt. link naar patiëntenzorg] en worden vervolgens verder gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. In andere gevallen, zoals bijvoorbeeld klinische studies, hebben we voor de uitvoering van de studie meer informatie nodig dan wat er reeds in je patiëntendossier beschikbaar is. We verzamelen dan je gegevens op grond van je deelname aan de klinische studie, omdat het noodzakelijk is voor de bescherming van je vitaal belang of op grond van je toestemming. De verwerking van je gezondheidsgegevens gebeurt specifiek omdat het noodzakelijk is voor wetenschappelijk onderzoek of omdat het noodzakelijk is voor het verstrekken van zorg. Voor elke studie afzonderlijk specificeren we in dit geval het doeleinde van de studie in de documenten die aan de (kandidaat-)deelnemers worden bezorgd. 

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

Deze gegevens (kunnen) worden gedeeld met:

 • De arts(en)-onderzoeker en zijn/haar team;
 • De opdrachtgever van de studie (bv. een farmaceutische firma). Deze ontvangt echter in principe enkel ‘gepseudonimiseerde gegevens’, wat wil zeggen dat de opdrachtgever je directe identificatiegegevens (zoals jouw naam) niet kent: je identiteit wordt vervangen door een identificatiecode in de studie. De overgedragen persoonlijke gegevens omvatten geen combinatie van elementen waarmee het mogelijk is jou te identificeren. De arts-onderzoeker en zijn team zullen gedurende de volledige klinische studie in principe de enige personen zijn die een verband kunnen leggen tussen de overgedragen gegevens en je medisch dossier;
 • In het kader van een audit en controles is het mogelijk dat de (gecodeerde) medische gegevens worden ingekeken door het ethisch comité van OPZC Rekem, door een vertegenwoordiger van de opdrachtgever van de studie, door een extern auditbureau, door overheidsinstanties, … 

Elk wetenschappelijk onderzoek of klinische studie specificeert in de formulieren waarin je je geïnformeerde toestemming geeft, de wijze waarop de gegevens worden verzameld en met wie ze desgevallend en op welke wijze worden gedeeld. De informatie die in de documenten van een specifieke studie wordt gegeven, primeert steeds op de hierboven vermelde algemene informatie. 

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

Voor klinische proeven (met een geneesmiddel) is het volgens de wet verplicht om de documenten gedurende minstens 20 jaar na de voltooiing van de studie te bewaren. Diezelfde termijn wordt in OPZC Rekem ook gehanteerd voor de andere studies.
Behoudens wettelijke beperkingen zijn volgende rechten van toepassing:
 

Recht op inzage en een kopie

Als regel geldt dat je het recht hebt om te weten welke persoonsgegevens we in het kader van een specifieke wetenschappelijke studie van jou hebben, wat we hier precies mee doen en waarom we dit doen. Indien een dergelijke inzage echter ons onderzoek onmogelijk dreigt te maken of ernstig zou belemmeren, voorziet de Belgische wetgever dat we geen inzage of een kopie moeten verlenen.

Recht op aanpassing van gegevens

In principe heb je het recht om, na inzage van je persoonsgegevens, te vragen onjuiste of onvolledige persoonsgegevens aan te passen. Indien een dergelijk verzoek tot aanpassing echter ons onderzoek onmogelijk dreigt te maken of ernstig zou belemmeren, voorziet de Belgische wetgever dat we geen gevolg moeten geven aan het verzoek.

OPZC Rekem heeft op bepaalde plaatsen van de campussen beveiligingscamera’s geplaatst om de veiligheid op onze campussen te garanderen. Deze camera’s bewaren niet altijd de beelden, maar geven in sommige gevallen enkel het actuele beeld weer. 

Welke gegevens verzamelen we over jou in het kader van camerabeveiliging 

De camera’s maken beelden van bepaalde plaatsen van OPZC Rekem, waarbij het mogelijk is dat je als bezoeker/patiënt aan OPZC Rekem ook wordt gefilmd.

Waarom verzamelen we deze gegevens?

OPZC Rekem plaatst camera’s met het oog op de bescherming van jouw fysieke veiligheid en die van haar medewerkers. Zij verzamelt deze gegevens op grond van het gerechtvaardigd belang van OPZC Rekem om te voorzien in de veiligheid van iedereen binnen OPZC Rekem. 

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

Deze gegevens worden in principe niet met anderen gedeeld. Enkel indien het noodzakelijk is in geval van een risico of een gevaar, worden de beelden overgemaakt aan het gerecht en de politiediensten. Dit uiteraard enkel wanneer de beelden ook daadwerkelijk worden bewaard. 

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

De beeldopnamen worden 30 dagen bewaard. Dit geldt niet voor camera’s zonder opslag van beelden (hier worden dus geen beelden bewaard).
Behoudens wettelijke beperkingen zijn volgende rechten van toepassing:

Recht op inzage en een kopie (Dit geldt niet voor camera’s zonder opslag van beelden)

Je hebt het recht om de beelden die wij van jou gemaakt hebben, te bekijken. Omdat er op het beeldmateriaal ook gegevens van andere personen worden verwerkt, zullen we per verzoek beoordelen in welke mate we er gevolg aan kunnen geven zonder de privacy van die andere personen te schenden. Uw verzoek moet gemotiveerd zijn, dat wil zeggen dat je moet toelichten waarom je deze inzage vraagt.

OPZC Rekem heeft een website waarop je informatie over de dienstverlening van OPZC Rekem kan vinden. 

Welke gegevens verzamelen we over jou in het kader van je bezoek aan de website?

Als je onze website bezoekt, dan verwerken wij volgende gegevens aan de hand van cookies: Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee je onze website bezoekt, zoals een computer, tablet, smartphone of smartwatch. Waar we het hierna hebben over “cookies”, bedoelen we daarmee ook andere vergelijkbare technieken. 
Cookies brengen de veiligheid van je computer niet in gevaar. We maken onderscheid tussen verschillende soorten cookies:

Functionele cookies

Deze zijn nodig voor een goede werking van de website. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat aan jou snel en correct de gewenste informatie wordt getoond, elke keer dat je onze website bezoekt. Voor het plaatsen van functionele cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd.

Analytische cookies

Deze gebruiken we om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld hoe vaak onze website wordt bezocht, op welke pagina je op onze website aankomt, op welke pagina’s het meest wordt geklikt. Als de analytische cookies geen grote impact op de privacy hebben, hoeft er geen toestemming te worden gevraagd, anders wel. 

Welke cookies gebruikt deze website

_gat Bijhouden van stastistieken
_gid Bijhouden van statistieken
_ga Bijhouden van statistieken
_has_js Javascript in-/of uitgeschakeld
gaClientID Gebruiksgedrag via widgets.vlaanderen.be

Waarom verzamelen we deze gegevens?

Het gebruik van cookies maakt mogelijk om jouw webbrowser te herkennen. Hierdoor hoeft de bezoeker niet steeds opnieuw gegevens in te voeren, voorkeuren aan te geven, of instellingen aan te passen. Op deze manier kan OPZC Rekem de website ook beter laten werken, krijgt OPZC Rekem inzicht in het bezoekersgedrag op de website.

 

Je kan de analytische cookies weigeren. Als je wil weten welke cookies op jouw toestel zijn geplaatst of als je deze ook wenst te verwijderen, dan kan je hiervoor een instelling in je browser gebruiken. Via de links hieronder vind je meer uitleg over hoe je dit moet doen.

Bij je bezoek aan OPZC Rekem kan je gratis gebruik maken van het wifi-netwerk.

Welke gegevens verzamelen we over jou in het kader van jouw gebruik van het wifi-netwerk? 

Wanneer je tijdens je bezoek aan OPZC Rekem gebruik maakt van het wifi-netwerk, worden volgende gegevens van jou verzameld: 

 • Identificatienummer van je toestel
 • Uw surfgedrag

Deze gegevens worden niet gekoppeld aan uw identiteit. 

Waarom verzamelen we deze gegevens?

OPZC Rekem verzamelt deze gegevens vanuit haar gerechtvaardigd belang om eventueel misbruik van het netwerk te voorkomen. Mochten er illegale activiteiten plaatsvinden vanuit ons wifi-netwerk, dan kunnen we de toegang blokkeren van het apparaat waarmee je gebruik maakt van ons netwerk. 

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

Deze gegevens worden in principe niet met anderen gedeeld, tenzij er op illegale wijze gebruik wordt gemaakt van het netwerk. In dat geval kunnen de gegevens worden doorgegeven aan de gerechtelijke overheden en desgevallend onze professionele raadgevers.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

We koppelen de verzamelde gegevens niet aan uw identiteit. We kunnen dus geen rechten toepassen, tenzij u sluitend kan en wil aantonen welke van de verzamelde gegevens van u afkomstig zijn.