Inzage of afschrift van een patiëntendossier

Inzage patiëntendossier

Patiënten van OPZC Rekem mogen in het kader van de wet op de patiëntenrechten rechtstreeks hun patiëntendossier inzien. Er wordt een uitzondering gemaakt voor de persoonlijke notities van de zorgverlener en de gegevens die betrekking hebben op derden. Deze mag je niet inkijken.
Je moet hiervoor onderstaand aanvraagformulier indienen. We beantwoorden je verzoek binnen de 15 dagen.
De patiënt kan schriftelijk een vertrouwenspersoon aanduiden om hem bij te staan bij de inzage van het dossier of om het dossier in zijn plaats in te zien. Het door de patiënt ondertekende aanvraagformulier en de identiteit van de vertrouwenspersoon worden aan het patiëntendossier toegevoegd.
Als de beroepsbeoefenaar van mening is dat de inzage het patiëntendossier de gezondheid van de patiënt ernstig kan schaden, kan die beslissen om het patiëntendossier niet te laten inzien. In dat geval kan alleen een door de patiënt aangewezen beroepsbeoefenaar het dossier met de persoonlijke notities inkijken.

Afschrift patiëntendossier

De voorwaarden voor het opvragen van een afschrift van je patiëntendossier, zijn dezelfde als die voor inzage. 
Het afschrift krijgt een vermelding strikt persoonlijk en vertrouwelijk. 
Wanneer de beroepsbeoefenaar over elementen beschikt die erop wijzen dat de patiënt onder druk staat om zijn dossier op te vragen, bijvoorbeeld om specifieke info met derden te delen, kan die beslissen om geen afschrift van het dossier te geven.
Het afschrift kan bovendien geweigerd worden wanneer geoordeeld wordt dat de aanvraag ongegrond en/of buitensporig is, bijvoorbeeld bij herhaalde opvraging.
We beantwoorden je verzoek binnen de 15 dagen na ontvangst van de aanvraag. Afhankelijk van de complexiteit en van het aantal te verwerken verzoeken, kan deze termijn maximaal met 2x 1 maand worden verlengd.
Voor een eerste opvraging van een afschrift wordt niets aangerekend. Vanaf volgende afschriften bedraagt de kost € 0,10 per gekopieerde pagina met een maximum van € 25 voor het volledige dossier.

Inzage patiëntendossier overleden persoon

Als de patiënt zich bij leven niet verzet heeft tegen inzage, kunnen de echtgeno(o)t(e), de partner, de ouders, de kinderen, de broers en zussen, de grootouders en de kleinkinderen die geldige redenen inroepen (bijvoorbeeld opsporen van familiale antecedenten) een beroepsbeoefenaar aanwijzen die het patiëntendossier met de persoonlijke notities kan inzien.
Inzage in het patiëntendossier is onrechtstreeks en beperkt tot die gegevens die rechtstreeks verband houden met de reden(en) die de naasten inroepen.

 

Downloads

Aanvraagformulier afschrift patiëntendossier

174.99 KB