Samenwerkingsverbanden

OPZC Rekem werkt al jaren nauw samen met verschillende gezondheids- en welzijnsvoorzieningen, zowel op beleids- als op patiëntenniveau.
Op die manier maakt OPZC Rekem deel uit van een netwerk dat de zorg en de patiënt centraal stelt.

Noolim/hersteloase
NOOLIM staat voor het netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Oost-Limburg en beslaat de 19 gemeenten van Oost-Limburg. De partners van Noolim hebben samen éénzelfde doel: een kwalitatieve zorg aanbieden aan de patiënt in zijn leefomgeving.

Noolim beheert hersteloase 't Kwartier, een ontmoetingsplek opgebouwd voor en door mensen met een psychische kwetsbaarheid. Iedereen kan er tot rust komen, maar ook aan de slag gaan met verder herstel. Er wordt op zoek gegaan naar wat mensen hun mogelijkheden zijn en er wordt nagedacht over de uitbouw van een herstelondersteunende omgeving en geestelijke gezondheidszorg.

Netwerken internering
Om personen met een interneringsstatuut toe te leiden naar het meest gepaste zorgaanbod is er per hof van beroep een netwerk internering opgericht.

Stuurgroep internering
Hoe zitten onze rechtbanken en hoven in elkaar? Ontdek hier de werking en organisatie van onze rechtbanken en hoven.

HospiLim
HospiLim  bevordert het overleg en de samenwerking tussen de Limburgse ziekenhuizen en psychiatrische centra door een gemeenschappelijk overlegplatform.

Overlegplatform geestelijke gezondheid
Het overleg-platform GGZ bevordert de geestelijke gezondheidszorg in Limburg via ondersteuning, coördinatie van overleg en samenwerking,

Beschut wonen 't Veer
Vzw ’t Veer biedt woonrehabilitatie, psychosociale ondersteuning en activering aan volwassenen met een psychische kwetsbaarheid.

Beschut wonen Min
Beschut Wonen Min biedt meerderjarige mannen die geïnterneerd en vrij op proef zijn de mogelijkheid om, mits ondersteuning en begeleiding, in een zo zelfstandig mogelijke woonvorm, maatschappelijk aanvaardbaar en constructief te functioneren.

Kinderpsychiatrisch centrum Genk
KPC Genk is een ziekenhuisassociatie tussen het ZOL, Maria-ziekenhuis Noord-Limburg, Asster en OPZC Rekem.

Activiteitencentrum Locomotief
Het dagactiviteitencentrum Locomotief is een gezamenlijk initiatief van vzw Beschut Wonen ‘t Veer en het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem voor personen van 18 jaar of ouder met een langdurige psycho-sociale problematiek.

Activiteitencentrum de Start
Het dagactiviteitencentrum de Start in Genk stelt zijn deuren open voor wie op zoek is naar een zinvolle, arbeidsmatige dagbesteding en nood heeft aan sociale contacten.

Activiteitencentrum 't Lokaal
Activiteitencentrum 't Lokaal in Antwerpen is een samenwerking met Beschut Wonen 't Veer. Zij streven naar het kunnen uitvoeren van betekenisvolle activiteiten om re-integratie tot een goed einde te brengen.

Ziekenhuis Oost-Limburg
Het Ziekenhuis Oost-Limburg is een dynamisch ziekenhuis met 3 campussen: campus Sint-Jan (Genk) en campus Sint-Barbara (Lanaken) met ziekenhuisactiviteiten en campus André Dumont in Waterschei met een medisch centrum voor raadplegingen.

Ziekenhuis Maas en Kempen
ZMK wil als algemeen basisziekenhuis kwaliteitsvolle en voor iedereen toegankelijke basis zorg- en dienstverlening aanbieden, in nauwe samenwerking met alle andere zorgverstrekkers en zorgvoorzieningen in de (Eu)regio en met de partnerziekenhuizen Ziekenhuis Oost-Limburg en Mariaziekenhuis Noord-Limburg.

Mané
vzw Mané is een organisatie die professionele zorg op maat biedt voor volwassen personen met een niet aangeboren hersenletsel (NAH) en/of een fysieke handicap.

Menos
vzw Menos is een samenwerkingsinitiatief tussen OCMW Genk, Wit-Gele Kruis, OPZC Rekem, vzw CGG/LITP en de huisartsenvereniging vzw Prometheus. Menos wil door de intensieve samenwerking tussen de verschillende partners een zorgketen ontwikkelen voor ouderen met psychische problemen of dementie en de mensen die betrokken zijn in hun zorg

Kenniscentrum voor forensisch psychiatrische zorg
Dit centrum staat in voor het uitvoeren, initiëren en begeleiden van onderzoek binnen de diverse forensische (piloot)projecten in Vlaanderen en beantwoordt daarmee aan de vraag naar wetenschappelijke sturing en evaluatie van dit specifieke werkdomein.

KU Leuven
De KU Leuven is een universiteit met internationale uitstraling. Alle opleidingen aan deze universiteit zijn gebaseerd op het innovatieve onderzoek van haar wetenschappers en professoren.

Broeders van Liefde (KeFor)
De Broeders van Liefde beheren in België meer dan 50 scholen voor gewoon en buitengewoon lager en secundair onderwijs, 12 psychiatrische ziekenhuizen en 15 orthopedagogische centra. Ook ouderenzorg, verslavingszorg, sociale economie en kinderopvang behoren tot hun activiteiten.

Eu-Prevent
De Stichting euPrevent | EMR ondersteunt grensoverschrijdende samenwerking tussen professionals en organisaties die zich inzetten voor het behoud, de bevordering en het herstel van de volksgezondheid in de Euregio Maas-Rijn.

ZOPP (Zelfhulpondersteuning en patientenparticipatie) vzw
ZOPP vzw is een samenwerkingsinitiatief van het Vlaams Patientenplatform vzw en Trefpunt Zelfhulp vzw.

Similes
Similes, familievereniging geestelijke gezondheidszorg, verenigt familieleden en naasten van personen met een psychische kwetsbaarheid. Op diverse locaties organiseert Similes infoavonden, vorming en lotgenotencontact. Meer info: https://nl.similes.be/activiteiten

Koning Boudewijnstichting
De Stichting is in België en Europa een actor van verandering en innovatie in dienst van het algemeen belang en van de maatschappelijke cohesie. Ze zet zich in om een maximale impact te realiseren door de competenties van organisaties en personen te versterken. Ze stimuleert doeltreffende filantropie bij personen en ondernemingen.

Ligant
Ligant is het netwerk geestelijke gezondheid kinderen & jongeren in Limburg

Begralim
Het aanbod van ouderenzorg in Limburg : serviceflats, woon- en zorgcentra (rusthuizen), kleinschalig wonen

Medisch Centrum Sint-Jozef
Het Medisch Centrum St.-Jozef wil zich manifesteren als een voortreffelijk psychiatrisch ziekenhuis dat aan haar patiënten en hun leefomgeving een verantwoorde totaalzorg verstrekt met uitgesproken aandacht voor een individuele benadering.

ZNA
ZNA omvat in en rond Antwerpen drie algemene, zes gespecialiseerde ziekenhuizen, twee medische centra en een woonzorgcentrum en is daarmee het grootste Belgische fusieziekenhuis dat circa tweeduizend vijfhonderd bedden telt.

Zorgnet-Icuro
Als sociale partner speelt Zorgnet-Icuro een bepalende rol in het sociaal overleg in de non-profit sector

Si-Cura vzw
Si-cura is een samenwerking tussen Zorgbedrijf Antwerpen, Seris en OPZC Rekem.

COST
COST is een Europees subsidieproject voor onderzoek in 9 domeinen op vlak van forensische psychiatrie.

Sectoroverleg ZH-PVT Limburg


Woonzorgcentra

WZC 't Kempken
Woonzorggroep Bergalim

WZC Heyvis

Vanuit het collaborative caremodel is er een samenwerking opgezet met de verschillende hulpverleners in verschillende woonzorgcentra. We bieden vanuit OPZC Rekem volgende functies aan in het WZC:

  • Consultatie en bejegeningsadvies: consultatie richt zich primair op het vergroten van het probleemoplossend vermogen van de zorgverlener. Het doel is zorgverleners voldoende handvaten geven om de gedragsproblematiek binnen de wooncontext te kunnen hanteren. Op deze manier wordt de kwaliteit van leven van zowel de bewoner als zijn omgeving verhoogd. Naar aanleiding van het in kaart brengen van gedragsproblematiek worden omgangsadviezen gegeven aan de zorgverleners.
  • Deskundigheidsbevordering: een aanbod op maat van het WZC wat betreft scholing en training wordt aangeboden waarbij de focus ligt op gedrag en niet op diagnose
  • Oriëntering, diagnostiek: het WZC kan een vraag stellen tot aanvullend onderzoek naar de oorzaken van het probleemgedrag bij een psychodiagnosticus  in OPZC Rekem
  • Psychofarmacologische interventies: medicatieadvies kan gevraagd worden aan de ouderenpsychiater van OPZC Rekem.