Acute Zorg

Het cluster Acute Zorg staat in voor gespecialiseerde zorg bij crisis en het leveren van acute en intensieve behandeling aan volwassenen met psychische en psychiatrische problemen. De zorg is zowel intern als extern afgesteld. Het zorgaanbod is vraag gestuurd en op maat. Hierbij wordt het stepped-careprincipe (zo licht mogelijke zorg maar zo intensief als nodig) en het matched-careprincipe (de juist afgestemde dosering van zorg rekening houdend met probleem, ernst, psychische mogelijkheden en sociale rollen van patiënt) gehanteerd. Deze principes worden gehanteerd om een doorgedreven gemeenschapsgerichte zorg te realiseren.

Er wordt gewerkt vanuit een herstelgerichte benadering. Het gaat hierbij niet enkel om herstel van symptomen maar eerder om herstel van het functioneren en de eigen identiteit van de patiënt. Er wordt hierbij uitgegaan van de sterke herstelmogelijkheden die de patiënt zelf heeft. In de zorgverlening is samenwerking met patiënt en omgeving een essentieel onderdeel.