Forensische Zorg

OPZC Rekem heeft een jarenlange ervaring en traditie in de behandeling van daders met een psychiatrische problematiek.
Wat ooit een zorgeenheid voor geïnterneerden was met 45 plaatsen, is uitgegroeid tot een forensisch zorgcircuit Rekem-Antwerpen, waarvan het forensisch cluster deel uitmaakt.

tuin forensische zorg

Doelgroep

Volwassen mannen met voornamelijk het statuut van internering IOP (invrijheidsstelling op proef): dit zijn mannen die één of ander delict gepleegd hebben, vaak in één of andere vorm van grensoverschrijdend gedrag, waarna de rechtbank oordeelde dat ze op het moment van de feiten ontoerekeningsvatbaar waren, of door psychische ziekte niet verantwoordelijk voor hun daden.
Exclusiecriteria voor opname zijn een te hoge gevaarlijkheidsgraad om binnen de context van een medium security psychiatrisch ziekenhuis te functioneren en geïnterneerden met een seksuele problematiek als hoofddiagnose.

Missie

Belangrijke doelstellingen zijn het beperken van het risico op herval en terugval-preventie, de behandeling van de psychiatrische problematiek en, in de mate van het mogelijke, de bevordering van de maatschappelijke re-integratie en resocialisatie.
Dit alles binnen een medium security kader waarbinnen een multidisciplinair team, in nauwe samenwerking met justitie (Kamer tot bescherming van de maatschappij, Strafuitvoeringsrechtbank) en met het Forensisch Kenniscentrum (KEFOR), evidence-based behandelings- en begeleidingsmodellen aanwendt volgens de regels van de kunst.

Visie

Doorheen de behandeling wordt getracht een proces op gang te brengen dat verschil maakt: verschil met de situatie voor de opsluiting, verschil met de gevangenis. Maar vooral ook verschil met oude gedrags- en denkpatronen en een ongepaste wijze van omgaan met zichzelf en de omgeving.

Drie basisprincipes gelden binnen heel het forensische cluster:
1. vrijheid naar verantwoordelijkheid: meer vrijheid verwerven is mogelijk naarmate men zich betrouwbaar toont en zijn verantwoordelijkheden opneemt;
2. no nonsense: afspraak is afspraak;
3. een klimaat van wederzijds respect.

De therapeutische relatie, veiligheid en het therapeutisch klimaat zijn centrale pijlers van de behandeling. De therapeutische relatie binnen een forensisch hulp-verleningskader gaat om verbondenheid tussen patiënt en hulpverlener. Dit binnen een veilig kader waarin de patiënt kan oefenen met nieuw gedrag, (berekende) risico’s kan nemen en ervaringen kan opdoen met een meer gepaste levensstijl en een constructieve manier van omgaan met elkaar.
Maar ook met toenemende bewegingsvrijheid, die wordt toegekend op basis van zorgvuldige risicotaxatie. Het veiligheidsbeleid stoelt op drie belangrijke pijlers: materieel (accommodatie), procedureel (basisprincipes, regels en afspraken, vrijhedenbeleid) en relationeel (personeelskwaliteiten en -bestaffing, bejegening, klimaat van de zorgeenheid). Niet enkel de veiligheid van de individuele patiënt, maar ook de veiligheid van de groep, van het team en van de maatschappij zijn een voortdurend aandachtspunt.

Een aantal theoretische modellen vormen een inspiratiebron, bv. het Risk-Needs-Responsivity model, het motivationeel model, het socio-emotioneel ontwikkelingsmodel, het systeemgericht en het schemagericht cognitief model, een aantal rehabilitatiemodellen.