Modules Forensische Zorg 1

whiteboard forensische zorg

Intensieve behandeling

Hoofdthema’s zijn het bespreekbaar stellen van het delict, het behandelen van de psychiatrische problematiek in relatie tot de feiten en hervalpreventie, het aanleren van nieuwe vaardigheden en het zorg dragen voor talenten en kwaliteiten, het leren samenleven met anderen en het oefenen met de drie basisprincipes: afspraak is afspraak, vrijheid voor verantwoordelijkheid, in een klimaat van wederzijds respect. Het therapeutisch aanbod bestaat dan ook uit een mix van sessies en interventies rond de problematiek (bv. steungroepje middelen, held zonder geweld, medicamenteuze behandeling), rond het aanleren van vaardigheden (bv. sociale vaardigheidstraining, het oefenen met bewegingsvrijheid, bespreken van weekends), aspecten rond het samenleven (bv. groepsvergadering, dagopening en –sluiting), rond zinvolle vrijetijdsbesteding en het ontwikkelen van talenten (bv. crea, computeratelier, sport). Bij de start van de behandeling gebeurt therapie voornamelijk binnen de zorgeenheid zelf. Naarmate er een positieve evolutie is en patiënten de zorgeenheid geleidelijk, mogen verlaten, krijgen ze ook meer keuzemogelijkheden en wordt hun weekprogramma aangevuld met activiteiten vanuit het ziekenhuisbrede therapieaanbod.

Voortgezette behandeling

In de voortgezette behandeling verlegt de focus zich van behandeling naar resocialisatie. Mogelijkheden op vlak van dagbesteding, woonst en vrije tijd worden in kaart gebracht en geoefend. Nieuw aangeleerde vaardigheden en strategieën moeten bestendigd worden. Patiënten bereiden zich voor op meer zelfstandige woonvormen zoals beschut wonen. In deze fase is het mogelijk om te starten met een arbeidstraject en veel aandacht gaat naar het zinvol en veilig kunnen invullen van vrijheden en vrije tijd.

Leefstijltraining

Deze module biedt een extra training van vaardigheden rond wonen, dag- en vrijetijdsinvulling en in het omgaan met meer vrijheden en minder controle. Vragen zoals: welke woonvorm sluit het best aan? Hoeveel ‘hulp’ blijft er nodig? Wat kan de betrokken patiënt aan qua toekomstige dag- en vrijetijdsbesteding ? zijn hier aan de orde.

Dagbehandeling

Na ontslag komen patiënten vaak nog een hele tijd en gedurende een aantal dagen per week naar OPZC Rekem als vorm van dagondersteuning. Zo houden ze voeling met vertrouwenspersonen zoals mentor, psycholoog, psychiater, criminoloog. Het zorgeenheidspersoneel zelf houdt op zijn beurt voeling met de patiënt en eventuele risicofactoren die zich na ontslag zouden kunnen manifesteren.