Langdurige Zorg

Doelgroep

Langdurige zorg richt zich tot volwassenen met een ernstige, langdurige psychiatrische problematiek die door psychosociale beperkingen en vaardigheidstekorten het leven in de maatschappij (nog) niet aankunnen.

Missie

De doelgroep wordt benaderd op een herstelgerichte manier. Er wordt aandacht gegeven aan de psychische gezondheid, het algemeen welbevinden en de verschillende sociale rollen. Vertrekkende vanuit de noden van de patiënt/bewoner zijn er 2 basiselementen te onderscheiden: het wonen en de zorg.  Deze woonzorg wordt in gradaties opgebouwd. Elke gradatie houdt een individueel aangepaste en evenwichtige verhouding in van de hoeveelheid zorg- en de hoeveelheid woonondersteuning. De verschillende verhoudingen typeren iedere zorgeenheid binnen het cluster.

Mensvisie

Er wordt getracht de mens als persoon optimaal op de voorgrond te krijgen, zonder de nog steeds (soms duidelijk) aanwezige psychiatrische problematiek te verwaarlozen.
Basisuitgangspunten in de bejegening van de patiënten/bewoners zijn:

  • een onvoorwaardelijke aanvaarding van de persoon;
  • het besef dat mensen zelden symptoomvrij zullen zijn.

Zorgvisie

De basisprincipes zijn gebaseerd op het Rehabilitatiemodel, Herstel-ondersteunende zorg en Acceptance en Commitment Therapy. Herstel, niet per definitie gelijk aan genezen, is een belangrijke premisse. De patiënt/bewoner wordt gezien als een gelijkwaardige partner in het zorgproces waar er gebruik wordt gemaakt van de kracht en de ervaringen die hij in zijn leven heeft verzameld. Participatie- en activiteitsdoelen die de persoon zelf formuleert en belangrijk vindt, vormen het uitgangspunt van de  begeleiding. De zorg wordt gekenmerkt door zorgzaamheid, gastvrijheid, hartelijkheid en oprechte interesse voor de mens en het geven van de nodige tijd en aandacht om deze doelen te bereiken. Vanuit de rehabilitatiegedachte staan onder meer gelijkwaardigheid en emancipatie centraal. Er worden via het mentorschap duurzame relaties aangegaan waarbij respect voor de patiënt/bewoner op de voorgrond staat. De begeleidingsrelatie gaat eerder coachend zijn. Waar de hulpverlener vroeger alwetend was en de kennis bezat, wordt nu getracht de patiënt/bewoner te emanciperen en te laten groeien in zelfmanagement. Bijzondere aandacht gaat uit naar de problematiek van het levenseinde.

Zorgeenheden

Rehabilitatie en dagbehandeling 2 zijn zorgeenheden die behoren tot het psychiatrisch ziekenhuis. PVT Rekem, PVT MG en PVT Rado 1 en 2 zijn psychiatrische verzorgingstehuizen. Elke zorgeenheid bestaat uit een multidisciplinair team. Dit team wordt gevormd door de psychiater, een verpleegkundig leidinggevende, (psychiatrisch) verpleegkundigen, zorgkundigen, opvoeders, een maatschappelijk assistent en therapeuten. Als therapeuten zijn een psycholoog en/of orthopedagoog, ergotherapeuten en een psychomotorisch therapeut met een kinesitherapeutische achtergrond verbonden aan de zorgeenheden. Opnamecoördinatoren, referentie-verpleegkundigen, de programmacoördinator, de clustermanager e.a.  ondersteunen de werking.

Therapeutisch aanbod

Het therapeutisch klimaat binnen elke zorgeenheid is doorweven van de thema’s ADL (activiteiten dagelijks leven), wonen, zinvolle en stimulerende dagbesteding en sociale/familiale rehabilitatie. Participatie en interdisciplinaire samenwerking zijn kernbegrippen in de begeleiding. Op vraag of op indicatie worden de individuele therapeutische begeleidingen en groepssessies vanuit de zorgeenheid aangevuld met relevante extramurale activiteiten uit het ziekenhuisbrede en maatschappelijke aanbod. De doelen van de patiënt/bewoner zelf vormen het uitgangspunt van het geïndividualiseerde therapieprogramma.