Modules

Modules binnen Rehabilitatie

Module Rehab

Deze module richt zich op personen met ernstige vaardigheidstekorten waarbij de psychiatrische stoornis moeilijk te stabiliseren is. In deze module wordt er verder nog onderscheid gemaakt tussen 2 leefgroepen:

 • In de leergroep wordt gewerkt met ontwikkelingstrajecten. Het accent ligt op de instandhouding en (verdere) ontwikkeling van bestaande en nieuwe vaardigheden die nodig zijn om een terugkeer in de maatschappij of een andere leefomgeving vlot te laten verlopen.
 • In de woongroep ligt het accent op het ondersteunende aspect. Rust en stabiliteit worden nagestreefd door het bieden van hand-in-handbegeleiding in een veilig woonmilieu.

Er wordt uitgegaan van een ontwikkelings- en milieugerichte rehabilitatiebenadering. Het creëren of handhaven van een aangenaam, functioneel en zo genormaliseerd mogelijk leefmilieu staat centraal. Het milieu van de zorgeenheid kan beschouwd worden als een prothese die de beperkingen van de patiënt ondervangt en bescherming en veiligheid verschaft. Vanuit deze omgeving wordt de patiënt uitgenodigd om (nieuwe) activiteiten te ondernemen en zich verder te ontplooien. Hierbij wordt getracht om de mogelijkheden zoveel mogelijk aan te spreken en de patiënt te begeleiden naar een optimaal niveau van functioneren op de verschillende levensdomeinen. Patiënten worden van hieruit verder voorbereid op zelfstandig wonen, een beschermde woonvorm, dan wel PVT. Ook het zoeken en het werken naar een gepaste daginvulling vormen een vast onderdeel in de begeleiding.

ontspanning rehabilitatie

Modules binnen Dagbehandeling 2

Dagbehandeling 2 beschikt over een capaciteit van 13 stoelen. De patiënten kunnen 1 tot 5 dagen per week in dagbehandeling komen en worden geacht tussen 9.00 en16.00 uur aanwezig te zijn. De intensiteit van dagbehandeling is sterk variërend en individueel bepaald. Afwijkingen worden steeds eerst in teamverband besproken. Wanneer de patiënt in dagbehandeling komt, is op voorhand vastgelegd.

 Resocialisatiemodule
Deze module biedt een vervolgbehandeling aan, meestal aansluitend op een ziekenhuisopname, waarbij er actief ontwikkelings- en herstelgericht gewerkt wordt aan een resocialisatietraject. Een goede samenwerking met externe initiatieven is daarbij onontbeerlijk, zoals de netwerking met  beschutte woonvormen, dagactiviteitencentra, sociale tewerkstellingsinitiatieven, arbeidstrajectbegeleidings- en opleidingsinitiatieven, diensten die ondersteuning in de thuissituatie bieden en organisaties die vrijwilligerswerk aanbieden.

Rehabilitatiemodule
In deze module wordt getracht het functioneringsniveau van de patiënt minstens te handhaven. Hiervoor wordt een klimaat nagestreefd waarbij de patiënt een ontmoetingsplaats wordt geboden; een ontmoetingsplaats met hulpverleners die ondersteuning bieden, waar nodig structureren, activeren, verbeteren van de zelfbewustwording en emotionele belevingen (her)kaderen. Gezien het vaak beperkte sociale netwerk zijn ook de contacten met medepatiënten erg belangrijk.

Zorgaanbod

In de behandelorganisatie, het therapeutisch milieu en de uitwerking van de verschillende modules wordt intensief gepoogd de installatie van een rehabilitatie- en herstelproces van de patiënt mogelijk te maken. De therapeutische begeleiding is gericht naar het ondersteunen van de patiënt in zijn zoektocht naar hulp en verbetering van zijn leefsituatie. Autonomie en het verhogen van het zelfbewustzijn, de zelfredzaamheid, het zelfvertrouwen en de emotionele belevingen zijn daarin belangrijke thema’s. Naargelang de individuele casuïstiek, de beoogde doelstelling en het specifieke levensdomein, kan de insteek variëren. Gaande van enerzijds bieden van bescherming, structuur en veiligheid tot het bieden van gerichte therapie om bepaalde vaardigheden te ontwikkelen en/of te handhaven. Op vraag of op indicatie worden de individuele therapeutische begeleidingen en groepssessies vanuit de zorgeenheid aangevuld met relevante extramurale activiteiten uit het ziekenhuisbrede en maatschappelijke aanbod.

Volgende activiteiten en therapieën kunnen deel uitmaken van een individueel therapieprogramma:

 • mentorschap: persoonlijke begeleiding van elke bewoner;
 • sociale begeleiding;
 • individuele psychotherapie;
 • resocialisatie en vaardigheidstrainingen: huishoudelijke vaardigheden, koken, industriële therapie, vrijetijdsinvulling, weekendplanning;
 • extramurale activiteiten: dagcentra, activiteitencentra;
 • informatieve en psycho-educatieve sessies;
 • liberman modules;
 • stressmanagement, signaleringsplannen, energie, sociale vaardigheden, vrijetijdsinvulling;
 • themagesprekken rond actuele thema’s en diverse levensdomeinen;
 • cognitieve functietraining;
 • groepssessie metacognitieve training: acht modules waarin veel voorkomende denkfouten en een eenzijdige manier van probleemoplossing op een speelse manier aan bod komen;
 • psychomotorische therapie, met lichaams- en bewegingsgerichte sessies:
 • relaxatie en meditatie, zintuiglijke sessie, zwemmen, fietsen, sportdagen,…
 • Walk On Project, waaronder jaarlijkse 2 of 3-daagse Adventure en Walk On
 • manegeproject;
 • ontspanningsactiviteiten: muziektherapie, atelieractiviteiten en kunstzinnige therapie;
 • maandelijkse Bewoners-Staff-Meeting;
 • familiegesprekken;
 • vertrouwenspersoon;
 • pastorale zorg.