Ouderenzorg

Missie en visie

"Het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem is een pluralistische en vraaggestuurde organisatie binnen de geestelijke gezondheidszorg in de regio Oost-Limburg, die professionele interdisciplinaire antwoorden biedt op individuele zorgbehoeften, een belangrijke bijdrage levert aan de Vlaamse forensische zorg en een toonaangevende partner wil zijn in het ontwikkelen van zorgvernieuwing."

Binnen deze visie staat de zorgbehoefte van de patiënt centraal. OPZC Rekem wil een herstelgericht zorgcentrum worden met een actieve patiënt- en familieparticipatie. Elke persoon die in contact treedt met de organisatie dient op een respectvolle manier bejegend te worden en verdient kwaliteitsvolle en betaalbare zorg. OPZC Rekem wil personen met een psychische kwetsbaarheid maximaal ondersteunen in hun hersteltraject en hun re-integratie in de maatschappij. Betrokkenheid van de cliënt en samenwerking met familie en externe organisaties zijn hierbij essentieel. Om de continuïteit van zorg te waarborgen werkt OPZC Rekem via het stepped care principe. Er wordt steeds gekozen voor de minst ingrijpende en meest kortdurende zorgvorm noodzakelijk om op een efficiënte en effectieve manier tegemoet te komen aan de zorgbehoefte van de individuele cliënt. De vier kernwaarden: "zorgzaamheid, verbondenheid, integriteit en innovatie" worden door alle afdelingen en personeelsleden hoog in het vaandel gedragen.

Ouderen met een psychische kwetsbaarheid die beroep doen op een residentiële of semi-residentiële behandeling kunnen terecht in het cluster Ouderenzorg. De nadruk ligt hierbij op een zo kort mogelijke opname waarbij een hoge intensiteit en frequentie van zorg wordt aangeboden door gespecialiseerd personeel. Dit vertaalt zich in kwalitatief hoogstaande en practice- en/of evidence based begeleiding van ouderen in hun traject naar herstel.

Hiernaast is het cluster een geëngageerde partner in het regionaal en supra-regionaal netwerk voor ouderen. Door de ontwikkeling van zorgcircuits wenst het cluster mee te werken aan de extramuralisering en vermaatschappelijking van zorg. Doorheen de behandeling zal men de cliënt ondersteunen in zijn zoektocht om een zinvolle plaats binnen de maatschappij in te nemen. Daarnaast wil het cluster eveneens integrale en geïntegreerde zorg aanbieden. Om continuïteit van zorg te verzekeren worden netwerken gecreëerd over de verschillende zorg- en welzijnssectoren heen. Men streeft naar een zo maximaal mogelijke zelfstandigheid van de oudere binnen de thuissituatie of het thuis vervangend milieu. Door intense samenwerking en afspraken met diverse partners binnen de regio Oost-Limburg zal de coördinatie en toegankelijkheid van zorg voor de oudere populatie verbeteren.

tuin ouderenzorg

Doelgroep

Het cluster ouderenzorg richt zich op ouderen (3de en 4de levensfase) met een psychische kwetsbaarheid dewelke een organische en/of functionele oorzaak heeft alsook op personen jonger dan 65 waarbij de kwetsbaarheid een organische oorsprong heeft. Het cluster is opgebouwd uit vier leefgroepen die elk een specifieke aanpak en behandeling bieden op maat van de cliënt.

Leefgroep 1 en 2: Ouderen met dementie en gedragsproblemen

Ouderen met een matige tot ernstige dementie die daarnaast gedrags- en/of stemmingsproblemen vertonen kunnen terecht in leegroep 1 en 2. Binnen deze leefgroep ligt de nadruk op het hervinden van kwaliteit van leven voor de oudere.

Leefgroep 3: Ouderen met een alcoholafhankelijkheid en/of het syndroom van Korsakov

Ouderen met een psychische kwetsbaarheid ten gevolge van een alcoholafhankelijkheid en ouderen met het syndroom van Korsakov worden in hun hersteltraject begeleid door het interdisciplinaire team van leefgroep 3.

Leefgroep 4: Ouderen met een psychiatrische hulpvraag

Ouderen met een psychische kwetsbaarheid krijgen ondersteuning binnen leefgroep 4. Deze doelgroep is heel divers. Alle ouderen die omwille van een bepaald ziektebeeld (vb.: depressie, rouw, psychose, persoonlijkheidsproblematiek,…) problemen ondervinden in hun dagdagelijks functioneren kunnen met hulp van het interdisciplinair team van leefgroep 4 aan hun hersteltraject werken.

Theoretisch kader

Binnen het cluster ouderenzorg staat de oudere zorgvrager met zijn zorgbehoeften centraal. Om deze reden wordt het herstelgericht zorgmodel als belangrijkste leidraad gehanteerd. Elke oudere met een psychische kwetsbaarheid kan hier terecht. Als cluster willen wij hen ondersteunen in hun persoonlijk hersteltraject. Tijdens de opname van de zorgvrager zal er daarom niet enkel aandacht besteed worden aan het ziektebeeld en de symptomen die hiermee gepaard gaan. Het klinisch herstel is namelijk slechts 1 van de domeinen binnen het hersteldenken. Samen met de oudere en zijn belangrijkste naasten zal aan alle domeinen worden gewerkt opdat de oudere persoonlijk herstelt. Hierbij worden inspraak, autonomie, zelfbeschikking en het behoud van vaardigheden door alle leefgroepen als belangrijkste waarden nagestreefd. Naast hun psychische kwetsbaarheden krijgen deze ouderen echter eveneens te maken met functionele veranderingen, somatische problemen alsook problemen gerelateerd aan de levensfase. Deze kunnen het herstelproces voor de oudere bemoeilijken en verhogen eveneens de complexiteit binnen het cluster. Een interdisciplinair team van gemotiveerde en gespecialiseerde professionals staat elke dag klaar om de ouderen te begeleiden en hen de meest adequate en aangepaste zorg aan te reiken met als uiteindelijke doel de verhoging van de kwaliteit van leven van de oudere zorgverlener.

Verantwoordelijkheid

Het cluster ouderenzorg wordt aangestuurd door de afdelingspsychiaters en de clustermanager die samen verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het zorgbeleid binnen deze cluster.