Een opname is een ingrijpende gebeurtenis. OPZC Rekem wil dat moment zo goed mogelijk laten verlopen

OPZC Rekem kent een aantal verschillende opnames:

Crisisopname

Een aanmelding gebeurt via het centraal nummer 089 22 20 25. Je bespreekt de hulpvraag en urgentie met de opnamecoördinator die dag en nacht bereikbaar is. Na de eerste telefonische intake bespreekt de opnamecoördinator de hulpvraag met de psychiater. Het resultaat van dit gesprek wordt met de hulpvrager besproken. Er kan opname volgen of gerichte doorverwijzing naar een andere zorginstelling.

Geplande vrijwillige opname

Het eerste contact vindt plaats met de opnamecoördinator van de betrokken zorgeenheid via telefoonnummer 089 22 20 25. Er volgt een uitgebreid intakegesprek waarna de psychiater de hulpvraag evalueert. De opnamecoördinator koppelt het resultaat terug naar de hulpvrager. De hulpvrager kan kiezen voor vrijwillige opname of doorverwijzing als OPZC Rekem niet de gewenste zorg kan bieden. Indien op dat moment geen plek is, volgt plaatsing op de wachtlijst. In de tussenperiode wordt de hulpvrager op de hoogte gehouden van de plaats op de wachtlijst.

Gedwongen opname

We onderscheiden twee soorten gedwongen opnames:

  • Spoedprocedure
  • Gewone procedure

Spoedprocedure

Wanneer er snel gehandeld moet worden, neemt de politie in zo’n crisissituatie contact op met de procureur des koning en de wetsgeneesheer. De arts maakt eerst een verslag op. In dit verslag beoordeelt hij de noodzaak van de opname en de dringendheid ervan. Daarna beslist de procureur of de persoon voor observatie wordt opgenomen of niet. De procureur stelt de vrederechter in kennis van de opname voor observatie in een psychiatrische inrichting. De zieke persoon heeft het recht om bijgestaan te worden door een advocaat. De instelling heeft tien dagen de tijd om over de opname een advies te geven. Na deze periode (de vrederechter moet binnen deze 10 werkdagen geweest zijn) komt de vrederechter naar de instelling. In een zitting worden alle partijen gehoord. Op basis hiervan beslist de vrederechter of de persoon opgenomen blijft in de psychiatrische instelling voor een periode van 40 dagen.

Gewone procedure

De gewone procedure voor gedwongen opname start met het indienen van een verzoekschrift bij de vrederechter. Aan dit verzoekschrift moet een medisch verslag worden toegevoegd (bijvoorbeeld van de huisarts). In dit verslag beoordeelt de arts de noodzaak van de opname en de dringendheid ervan. Binnen de 24 uur na de indiening van het verzoekschrift bepaalt de vrederechter de dag en het uur van zijn bezoek aan de persoon wiens opname wordt gevraagd. De zieke persoon heeft het recht om bijgestaan te worden door een advocaat. In een zitting bij de persoon thuis worden alle personen gehoord. Op basis hiervan beslist de vrederechter of de persoon opgenomen wordt in de psychiatrische instelling voor een periode van 40 dagen.

Opname in een psychiatrisch verpleegkundig tehuis (PVT)

Een verzoek tot opname in de reguliere PVT, PVT Rekem en PVT Rado, loopt via de PVT- opnamecoördinator. Met de verkregen gegevens via een intakeformulier, wordt een dossier opgesteld en een inschatting gemaakt voor welke zorgeenheid deze kandidaat mogelijks in aanmerking komt. Vervolgens vindt een verkennend gesprek met de kandidaat-zorgvrager, familieleden en/of verwijzer plaats.  Ook de arts, de hoofdverpleegkundige en eventueel de psycholoog van de betreffende zorgeenheid zijn betrokken bij de opname. Er wordt bij de opname rekening gehouden met een aantal criteria. Bij een positief besluit, wordt de kandidaat op de wachtlijst van de meest geschikte groep geplaatst om een zo optimaal mogelijk verblijf binnen de PVT-zorgeenheid te kunnen garanderen. Wanneer er een plaats vrijkomt, wordt er enerzijds gekeken naar de volgorde van de wachtlijst. Anderzijds krijgen kandidaat-zorgvragers vanuit OPZC Rekem voorrang. Maar ook items zoals de huidige leefgroep, het belang van de veiligheid van de context en het belang van participatie aan het maatschappelijk gebeuren, de mogelijkheden voor de kandidaat, de draagkracht van het team… spelen een rol. 

Opname in het forensisch cluster

Een vraag tot opname kan gesteld worden via een PSD (psychosociale dienst) van een strafinstelling, een forensisch centrum, een persoonlijke brief, een jurist…

  • in geval van internering wordt de vraag behandeld door de opnamecoördinator van Forensische zorg.
  • in geval van detentie (vrijwillig geplande opname onder voorwaarden, geïntegreerd in de strafuitvoeringsafspraken) wordt de vraag behandeld door de opnamecoördinator van Acute Zorg 1.

Op basis van het dossier en de info van de aanmelder wordt de intake afgewogen. Indien wordt overgegaan tot een intake, dan volgt een individueel contact en een volledige analyse van het dossier, waarna in een gestructureerd interdisciplinair overleg beslist wordt of een opname mogelijk is. De aanvrager wordt op de wachtlijst gezet tot er een plaats vrijkomt. De opnamecoördinator van Forensische zorg is te bereiken via 089 22 28 30. De inreach-verpleegkundige voor de gevangenissen van Turnhout, Merksplas, Gent en Antwerpen en de FPC Gent en Antwerpen is te bereiken via 089 22 29 75.

Heb je een vraag over dit onderwerp?

Waar bent u naar opzoek?

Privacy & cookies
Lees onze privacyverklaring om meer te weten te komen over hoe we jouw persoonlijke gegevens beschermen.

Tijdelijk niet bereikbaar via onze hoofdingang

TEST TEST TEST