Je privacy in OPZC Rekem

OPZC Rekem wil toonaangevend zijn in het aanbieden van gezondheids- en welzijnszorg. Om kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden verwerken we persoonsgegevens van onze zorgvragers. Zorgvrager is de term waarmee we binnen OPZC Rekem verwijzen naar een patiënt of een bewoner. Hierbij hebben we bijzondere aandacht voor de bescherming van jouw persoonlijke levenssfeer. In de eerste plaats willen we je zo goed mogelijk inlichten waarvoor we jouw persoonsgegevens gebruiken, wat jouw rechten zijn en hoe je ze kan uitoefenen.

Onze basisprincipes in de omgang met jouw persoonsgegevens:

 • De gegevens die we van zorgvragers verzamelen zijn bedoeld om kwaliteitsvolle zorg- en dienstverlening aan te bieden. We zullen telkens duidelijk en transparant toelichten waarvoor we de persoonsgegevens aanwenden.
 • We bewaren alleen die gegevens die we nodig hebben om onze dienstverlening mogelijk te maken.
 • We streven ernaar jouw gegevens nauwkeurig en correct te verwerken.
 • We bewaken de bewaartermijn van deze gegevens, zodat we ze niet langer dan noodzakelijk bewaren.
 • We nemen maatregelen die ervoor zorgen dat jouw gegevens worden beschermd tegen toegang voor onbevoegden, verlies of vernietiging
 • Onze verantwoordelijkheid over jouw persoonsgegevens dragen we uit naar iedereen die ermee in aanraking komt.

OPZC Rekem is verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens. Als je vindt dat het zorgcentrum jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens niet of niet op de juiste wijze respecteert, kan je steeds terecht bij de functionaris voor de gegevensbescherming (DPO of Data Protection Officer). Die zal dan het zorgcentrum aanspreken om de melding te behandelen en indien nodig de nodige maatregelen te treffen.
Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

Heb je graag meer uitleg? Neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming (DPO), zie onderaan pagina, of neem contact via de contactpagina.

Opgelet voor wettelijke beperkingen bij het uitoefenen van uw rechten.

Elke zorgvrager van wie OPZC Rekem gegevens verwerkt, heeft per definitie volgende rechten onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR):

 • Recht op informatie
 • Recht op inzage en kopie
 • Recht op aanpassen van gegevens
 • Recht op gegevenswissing (“recht op vergetelheid”)
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens
 • Recht van bezwaar
 • Recht om niet te worden onderworpen aan een volledig geautomatiseerde besluitvorming

Dit betekent niet dat je zomaar elk recht kan doen gelden. Bovenstaande rechten kunnen namelijk beperkt worden door specifieke regelgeving die op de verwerking van jouw persoonsgegevens van toepassing is. Een voorbeeld hiervan is de wet Rechten van de patiënt.
We zullen daarom bij elke vraag om een van bovenstaande rechten uit te oefenen, eerst het wettelijk kader aftoetsen. Als hieruit blijkt dat we jouw gevraagd recht, bijvoorbeeld het recht op inzage, niet (zomaar) kunnen uitvoeren, laten we je dit gemotiveerd weten.
Wanneer persoonsgegevens verwerkt worden op basis van jouw toestemming, kan je die toestemming steeds intrekken.

Hieronder geven we de verschillende doelen aan waarvoor wij jouw persoonsgegevens verwerken en geven we aan welke van bovenstaande rechten je als zorgvrager bij het verwerkingsdoel in kwestie kan doen gelden.

Klik op een van onderstaande rubrieken voor meer informatie.


Patiëntenzorg

OPZC Rekem verleent dagelijks gezondheidszorg aan honderden zorgvragers. Patiëntenzorg is het geheel van de zorgverlening die het zorgcentrum aan haar zorgvragers biedt, zoals preventieve geneeskunde, het stellen van een medische diagnose, het verstrekken van (medische, paramedische, psychiatrische, verpleegkundige) zorg of behandelingen,…
Het is natuurlijk van essentieel belang dat we over de correcte persoonsgegevens beschikken om op kwalitatieve wijze zorg te verlenen.

Welke gegevens verzamelen we?

In het kader van patiëntenzorg verzamelen we volgende gegevens over jou:

 • Identificatiegegevens (en in voorkomend geval van je wettelijke vertegenwoordiger);
 • Gegevens over jouw verzekerbaarheid, waaronder gegevens over je mutualiteit;
 • Nationaal identificatienummer waaronder het Rijksregisternummer ;
 • Persoonlijke kenmerken (gegevens zoals leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, taal,…);
 • Gegevens over jouw gezondheid (gegevens zoals diagnose, prognose, anamnese, behandeling);
 • Psychische gegevens;
 • Gegevens met betrekking tot de zorg;
 • Sociale gegevens;
 • Evt. gegevens over je gezins- en familieleden, enkel als dit relevant is voor de zorgverlening;
 • Gegevens over opleiding en vorming indien dit relevant is voor de zorgverlening;
 • Evt. geluids- of beeldopnamen indien dit noodzakelijk is voor de zorgverlening.

Waarom verzamelen we deze gegevens?

OPZC Rekem is verplicht om een patiëntendossier aan te leggen bij het verstrekken van zorg. We verzamelen de gegevens om je adequate en kwaliteitsvolle zorg te kunnen verstrekken.

De gegevens worden verzameld en bewaard op grond van de behandelrelatie die er tussen jou en het zorgcentrum en/of één van de zorgverleners bestaat, omdat we daar wettelijk toe verplicht zijn, omdat het noodzakelijk is om jouw vitale belangen te beschermen of op grond van jouw uitdrukkelijke toestemming met die bewaring en verzameling. Gegevens over jouw gezondheid worden specifiek bewaard omdat dit noodzakelijk is om aan jou gezondheidszorg te kunnen verlenen.

Binnen OPZC Rekem worden jouw medische gegevens opgenomen in het elektronisch patiëntendossier. Het patiëntendossier kan worden geraadpleegd door de medewerkers van OPZC Rekem voor wie inzage noodzakelijk is om je de nodige zorgverlening te kunnen bieden (bv. de behandelende zorgverlener (al dan niet in opleiding), een administratieve medewerker in opdracht van de behandelende zorgverlener, …). De toegang is beperkt tot die gegevens die noodzakelijk zijn voor uitvoering van de opdracht van de medewerker.

Delen we deze gegevens met anderen?

We delen de gegevens met anderen buiten OPZC Rekem enkel:

 • als dit nodig is voor een goede zorgverlening (bv. met andere zorgverleners, zoals jouw huisarts, met je wettelijke vertegenwoordiger, …), of;
 • als we daartoe op basis van regelgeving of rechtspraak verplicht zijn (bv. met de overheid, de mutualiteit), of;
 • wanneer je daarin uitdrukkelijk hebt toegestemd (bv. mededeling aan een familielid dat geen vertegenwoordiger is, aan een vriend(in), …).
 • Als je hebt toegestemd met het elektronisch delen van jouw gegevens met andere zorginstellingen via e-Health, dan kunnen externe behandelende zorgverleners jouw opname- en ontslagbrief ook rechtstreeks raadplegen.

Wil je meer weten over het delen van gezondheidsgegevens, kijk dan zeker ook eens hier.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

We bewaren jouw patiëntendossier minstens 30 jaar.

Behoudens wettelijke beperkingen zijn volgende rechten van toepassing:

Recht op beperking

Indien je de juistheid van de persoonsgegevens betwist, heb je het recht om te vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens tijdelijk te stoppen gedurende de periode die het OPZC Rekem nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren. Indien blijkt dat de persoonsgegevens inderdaad incorrect zijn, worden ze aangepast en stellen we je hiervan op de hoogte.

Recht op inzage en kopie

Je hebt het recht om in overeenstemming met de toegepaste regelgeving te weten welke persoonsgegevens we van je bewaren, wat we hier precies mee doen en waarom we dit doen. Je hebt ook het recht om van deze gegevens een gratis kopie te krijgen. Opgelet, alleen de eerste keer dat je een kopie van deze gegevens opvraagt is dit gratis. Voor alle volgende kopieën wordt een kost aangerekend.

Recht op aanpassen van gegevens

Wanneer je van oordeel bent dat bepaalde persoonsgegevens van jou onjuist of niet volledig zijn, heb je het recht ons dit te melden. In het geval dat we vaststellen dat het effectief om een onjuist (bv. administratief) of onvolledig persoonsgegeven gaat, passen wij dit aan en zorgen wij er in principe voor dat anderen met wie jouw gegevens worden gedeeld daarvan op de hoogte gebracht worden.

Patiëntenadministratie

Ondersteunend aan het zorgproces verwerken we jouw persoonsgegevens in onze administratieve processen. Dit omvat onder meer identificatie, facturatie, terugbetalingen van mutualiteiten en aangiften aan de overheid.

Welke gegevens verzamelen we over jou?

Volgende categorieën van gegevens worden bewaard voor de patiëntenadministratie:

 • Identificatiegegevens;
 • Nationaal identificatienummer zoals het Rijksregisternummer (al dan niet verkregen na uitlezen van de eID);
 • Mutualiteits- en verzekeringsgegevens;
 • Gegevens over de verstrekte gezondheidsdiensten;
 • Sociale gegevens;
 • Evt. gegevens over een bewindvoerder, familieleden, zorg volmachthouders;
 • Evt. financiële gegevens.

Waarom verzamelen we deze gegevens?

OPZC Rekem verzamelt deze gegevens om haar administratieve verplichtingen uit te voeren, zoals het aanrekenen van de prestaties die zijn verleend door het zorgcentrum, het aanleveren van attesten, controle. De gegevens worden verzameld en bewaard op grond van jouw relatie met OPZC Rekem, omdat we wettelijk verplicht zijn om bepaalde gegevens met het oog op facturatie te registreren en omdat dit noodzakelijk is voor de bescherming van ons gerechtvaardigd belang (het bewaken van de financiële gezondheid van OPZC Rekem). Gegevens over jouw gezondheid worden daarbij bewaard omdat dit noodzakelijk is voor het beheer van de gezondheidsdiensten en een correcte aanrekening van de prestaties.

Delen we deze gegevens met anderen?

Deze gegevens worden in principe enkel gedeeld met sociale zekerheidsinstanties, met jouw mutualiteit en/of eventueel jouw hospitalisatieverzekering of andere aanvullende verzekeringen.

In geval van wanbetaling, worden bepaalde gegevens ook gedeeld met een advocaat en/of gerechtsdeurwaarder voor de gerechtelijke invordering van de factuur of sociale bemiddelingsdienst indien van toepassing.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

In het kader van patiëntenadministratie worden de gegevens gedurende 7 jaar bewaard.

Behoudens wettelijke beperkingen zijn volgende rechten van toepassing:

Recht op beperking

Indien je de juistheid van de persoonsgegevens betwist, heb je het recht om te vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens tijdelijk te stoppen gedurende de periode die het OPZC Rekem nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren. Indien blijkt dat de persoonsgegevens inderdaad incorrect zijn, worden ze aangepast en stellen we je hiervan op de hoogte.

Recht op inzage en kopie

Je hebt het recht om in overeenstemming met de toegepaste regelgeving te weten welke persoonsgegevens we van je bewaren, wat we hier precies mee doen en waarom we dit doen. Je hebt ook het recht om van deze gegevens een gratis kopie te krijgen. Opgelet, alleen de eerste keer dat je een kopie van deze gegevens opvraagt is dit gratis. Voor alle volgende kopieën wordt een kost aangerekend.

Recht op aanpassen van gegevens

Wanneer je van oordeel bent dat bepaalde persoonsgegevens van jou onjuist of niet volledig zijn, heb je het recht ons dit te melden. In het geval dat we vaststellen dat het effectief om een onjuist (bv. administratief) of onvolledig persoonsgegeven gaat, passen wij dit aan en zorgen wij er in principe voor dat anderen met wie jouw gegevens worden gedeeld daarvan op de hoogte gebracht worden.

Recht op bezwaar aantekenen Je kan bezwaar indienen tegen een specifieke verwerking van jouw persoonsgegevens in het kader van patiëntenadministratie. Dit geldt enkel voor de verwerking van jouw persoonsgegevens waarvoor wij ons beroepen op ons gerechtvaardigd belang. OPZC Rekem zal op dat moment afwegen of jouw argumenten om te vragen om te stoppen met de verwerking van jouw persoonsgegevens zwaarder doorwegen dan het door ons ingeroepen gerechtvaardigd belang. Afhankelijk van die beslissing wordt de verwerking van jouw persoonsgegevens gestopt of verdergezet.

Zorgkwaliteit

OPZC Rekem streeft naar een continue verbetering van zijn zorg. Dit houdt onder andere het bevragen van zorgvragers en bezoekers rond hun bevindingen in het zorgcentrum in. Daarnaast wil OPZC Rekem kunnen leren uit incidenten waardoor deze geanalyseerd dienen te worden.

Voor interne of door de overheid opgelegde doeleinden of registraties, verzamelt OPZC Rekem gezondheidsgegevens en verblijfsgegevens van zijn zorgvragers.

Welke gegevens verzamelen we over jou?

Om kwaliteit van de zorg te bewaken en continu te verbeteren door te leren uit incidenten, verwerken we volgende gegevens:

 • Identificatiegegevens;
 • Persoonlijke kenmerken (leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, …);
 • Gegevens over jouw gezondheid (waaronder medische- en verblijfsgegevens);
 • Psychiatrische gegevens;
 • Gegevens met betrekking tot de geleverde zorg.

Waar mogelijk zullen deze gegevens anoniem bevraagd worden. Niet anoniem verkregen gegevens, worden op ‘gepseudonimiseerde wijze’ onderzocht, tenzij dit onmogelijk is voor het beoogde doel. Pseudonimiseren betekent dat je directe identificatiegegevens (zoals jouw naam) niet meer worden vermeld maar worden vervangen door een identificatiecode, waardoor de ontvanger die gegevens niet aan jou kan verbinden.

Waarom verzamelen we deze gegevens?

Deze gegevens worden verwerkt met als doel de zorg en het beheer van OPZC Rekem te evalueren, om op die manier de kwaliteit van de zorg, het beleid en het beheer van OPZC Rekem in stand te houden.

Veel van de gegevens zijn reeds aanwezig in jouw patiëntendossier naar aanleiding van de zorg die je in het zorgcentrum hebt gekregen (zie patiëntenzorg). Die gegevens worden dan nadien gebruikt voor zorgkwaliteit.
Er kunnen ook bijkomende gegevens bevraagd worden.

We verzamelen deze gegevens vanuit onderstaande rechtsgronden:

 • Vanuit een wettelijke verplichting in het kader van de wet inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg;
 • Omdat je toegestemd hebt om deel te nemen aan een kwaliteitsonderzoek;
 • Het gerechtvaardigd belang van OPZC Rekem om steeds onze zorgverlening te gaan verbeteren.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

Deze gegevens worden niet gedeeld met anderen. Enkel personen contractueel verbonden aan het OPZC Rekem en werkzaam in de stafdiensten Nursing en Kwaliteit zullen jouw gegevens voor dit doel verwerken.

Wanneer we toch persoonsgegevens delen met anderen, bijvoorbeeld naar aanleiding van door de overheid opgelegde doeleinden of registraties, gebeurt dit in de regel op gepseudonimiseerde wijze, tenzij dit onmogelijk is voor het beoogde doel.
Pseudonimiseren betekent dat je directe identificatiegegevens (zoals jouw naam) niet meer worden vermeld maar worden vervangen door een identificatiecode, waardoor de ontvanger die gegevens niet aan jou kan verbinden.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

Deze gegevens worden bewaard gedurende de periode die nodig is om de doeleinden van de kwaliteitsverbetering te bereiken.

Behoudens wettelijke beperkingen zijn volgende rechten van toepassing:

Recht op beperking

Indien je de juistheid van de persoonsgegevens betwist, heb je het recht om te vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens tijdelijk te stoppen gedurende de periode die OPZC Rekem nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren. Indien blijkt dat de persoonsgegevens inderdaad incorrect zijn, worden ze aangepast en stellen we je hiervan op de hoogte.

Recht op inzage en kopie

Je hebt het recht om in overeenstemming met de toegepaste regelgeving te weten welke persoonsgegevens we van je bewaren, wat we hier precies mee doen en waarom we dit doen. Je hebt ook het recht om van deze gegevens een gratis kopie te krijgen. Opgelet, alleen de eerste keer dat je een kopie van deze gegevens opvraagt is dit gratis. Voor alle volgende kopieën wordt een kost aangerekend.

Recht op aanpassen van gegevens

Wanneer je van oordeel bent dat bepaalde persoonsgegevens van jou onjuist of niet volledig zijn, heb je het recht ons dit te melden. In het geval dat we vaststellen dat het effectief om een onjuist (bv. administratief) of onvolledig persoonsgegeven gaat, passen wij dit aan en zorgen wij er in principe voor dat anderen met wie jouw gegevens worden gedeeld daarvan op de hoogte gebracht worden.

Recht op bezwaar aantekenen

Je kan bezwaar indienen tegen een specifieke verwerking van jouw persoonsgegevens in het kader van zorgkwaliteit. Dit geldt enkel voor de verwerking van jouw persoonsgegevens waarvoor wij ons beroepen op ons gerechtvaardigd belang. OPZC Rekem zal op dat moment afwegen of jouw argumenten om te vragen om te stoppen met de verwerking van jouw persoonsgegevens zwaarder doorwegen dan het door ons ingeroepen gerechtvaardigd belang. Afhankelijk van die beslissing wordt de verwerking van jouw persoonsgegevens gestopt of verdergezet.

Sociale dienstverlening

De sociale dienst van OPZC Rekem maakt deel uit van het multidisciplinair behandelteam en begeleidt zorgvragers, bijvoorbeeld bij het ontslag uit OPZC Rekem (bv. informatie over en hulp bij het aanvragen van thuiszorgdiensten, opname in een woonzorgcentrum of revalidatiecentrum, …). Daarnaast biedt de sociale dienst informatie over financieel-administratieve aangelegenheden (bv. hulp bij aanvragen, attesten of formulieren voor verhoogde tussenkomsten, uitkeringen, enz.). De sociale dienst verleent ook psychosociale ondersteuning. Om deze diensten mogelijk te maken verwerken we persoonsgegevens.

De sociale begeleiding wordt opgestart op jouw eigen vraag of die van jouw arts.

Welke gegevens verzamelen we?

Voor de sociale begeleiding maken we gebruik van de persoonsgegevens uit het patiëntendossier en verwerken we gegevens in jouw dossier.

 • Identificatiegegevens;
 • Rijksregisternummer / identificatienummer sociale zekerheid;
 • Gegevens over de mutualiteit en verzekerbaarheid;
 • Gezondheidsgegevens;
 • Gegevens met betrekking tot de zorg;
 • Sociale gegevens zoals woonsituatie en familiale situatie;
 • Financiële gegevens;
 • Familieleden/vertrouwenspersonen;
 • Gegevens over opleiding en beroep;
 • Gegevens over je spreektaal;
 • Gerechtelijke gegevens.

Waarom verzamelen we deze gegevens?

De sociale dienst van OPZC Rekem verzamelt deze gegevens enkel voor zover dit noodzakelijk is in het kader van jouw begeleidingstraject. We houden eraan om enkel nuttige en relevante informatie voor jouw zorgtraject te rapporteren.

De gegevens worden verzameld en bewaard op grond van de behandelrelatie die er tussen jou en OPZC Rekem bestaat (een overeenkomst) of op grond van jouw uitdrukkelijke toestemming met die bewaring en verzameling. Gegevens over jouw gezondheid en gerechtelijke gegevens worden specifiek bewaard omdat dit noodzakelijk is om aan jou sociale diensten te kunnen verlenen.

Delen we deze gegevens met anderen?

De sociale dienst staat in contact met verschillende externe zorg- en hulpverleners om de sociale dienstverlening mogelijk te maken. Is het nodig om jouw gegevens met externe zorgverstrekkers te delen, dan zal hiervoor steeds jouw goedkeuring gevraagd worden. Jouw gegevens worden enkel gedeeld in functie van reeds bestaande of toekomstige zorgtrajecten. Zo kan het zijn dat er informatie uitgewisseld wordt met:

 • Externe zorg- en/of hulpverlener(s): bv. huisarts, thuisverpleegkundige, woonzorgcentrum, revalidatiecentrum, Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC), …
 • Mantelzorgers;
 • Overheidsdiensten, zoals het OCMW of de FOD Sociale Zekerheid voor bv. uitkeringen, aanvragen voor verhoogde tussenkomst;
 • Mutualiteit;
 • Diensten voor levenseinde.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

Een verslag van sociale begeleiding is terug te vinden in het patiëntendossier, zodat die gegevens, samen met de andere gegevens uit jouw medisch dossier, 30 jaar worden bewaard.

Andere gegevens worden bewaard zo lang als nodig om je adequate sociale zorg te verlenen.

Behoudens wettelijke beperkingen zijn volgende rechten van toepassing:

Recht op beperking

Indien je de juistheid van de persoonsgegevens betwist, heb je het recht om te vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens tijdelijk te stoppen gedurende de periode die het OPZC Rekem nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren. Indien blijkt dat de persoonsgegevens inderdaad incorrect zijn, worden ze aangepast en stellen we je hiervan op de hoogte.

Recht op inzage en kopie

Je hebt het recht om in overeenstemming met de toegepaste regelgeving te weten welke persoonsgegevens we van je bewaren, wat we hier precies mee doen en waarom we dit doen. Je hebt ook het recht om van deze gegevens een gratis kopie te krijgen. Opgelet, alleen de eerste keer dat je een kopie van deze gegevens opvraagt is dit gratis. Voor alle volgende kopieën wordt een kost aangerekend.

Recht op aanpassen van gegevens

Wanneer je van oordeel bent dat bepaalde persoonsgegevens van jou onjuist of niet volledig zijn, heb je het recht ons dit te melden. In het geval dat we vaststellen dat het effectief om een onjuist (bv. administratief) of onvolledig persoonsgegeven gaat, passen wij dit aan en zorgen wij er in principe voor dat anderen met wie jouw gegevens worden gedeeld daarvan op de hoogte gebracht worden.

Klachtenregistratie

Elke zorgvrager van OPZC Rekem heeft het recht om een klacht neer te leggen bij de externe onafhankelijke ombudsdienst van het zorgcentrum. Deze onafhankelijke ombudsdienst is niet verbonden aan het zorgcentrum, maar is medewerker van vzw Psyche. De onafhankelijke ombudsdienst zal de klacht samen met de in het kader van de klacht verzamelde gegevens, waaronder persoonsgegevens, bijhouden in een registratiesysteem en dit ten behoeve van de opmaak van het jaarverslag. De ombudsdienst bewaakt de toegang tot het registratiesysteem.

In bepaalde gevallen worden klachten ook behandeld door de interne klachtenbehandelaar van OPZC Rekem. Je vindt de contactgegevens van de interne klachtenbehandelaar hier.

Daarnaast zijn er andere situaties waarin klachten of onderzoeken ook behandeld worden door de juridische dienst of de verzekeringsdienst van OPZC Rekem. Ook hier komt mogelijks een verwerking van gevoelige gegevens aan te pas waarover je geïnformeerd wordt.

Wanneer de klacht gericht is tegen een verwerking van jouw (medische) persoonsgegevens, zal de DPO van OPZC Rekem betrokken worden in de afhandeling van deze klacht en zal je hierover geïnformeerd worden.

Welke gegevens verzamelen we?

De onafhankelijke ombudsdienst verzamelt minimaal je identiteitsgegevens en indien van toepassing die van je vertrouwenspersoon.

Wanneer OPZC Rekem zelf een registratie doet van een klacht met betrekking tot jouw specifiek dossier, verzamelt het zorgcentrum – in functie van wat nodig is voor de behandeling van jouw klacht – volgende gegevens:

 • Identificatiegegevens
 • Gezondheidsgegevens
 • Gegevens met betrekking tot de zorg
 • Eventueel financiële gegevens
 • Eventueel gegevens over familieleden

Waarom verzamelen we deze gegevens?

De onafhankelijke ombudsdienst verzamelt deze gegevens om jouw klacht adequaat te kunnen opvolgen en behandelen.
De inrichting van onze externe onafhankelijke ombudsdienst is een wettelijke verplichting, wat wil zeggen dat ook het bewaren en verzamelen van jouw gegevens in het kader van jouw klacht onder die wettelijke verplichting valt.

OPZC Rekem verzamelt deze gegevens om jouw klacht adequaat te kunnen opvolgen en behandelen.

Jouw gegevens worden verzameld en bewaard op grond van de behandelrelatie die er tussen jou en het OPZC Rekem bestaat, omdat de onafhankelijke ombudsdienst daartoe wettelijk verplicht is, omdat het noodzakelijk is om het gerechtvaardigd belang (rechten van verdediging) van OPZC Rekem te beschermen of op grond van jouw uitdrukkelijke toestemming met die bewaring en verzameling.

Ook het werk van de DPO is een wettelijke verplichting vanuit de AVG/GDPR-wetgeving. Het onderzoeken van een (vermoedelijk) gegevenslek kan ook gepaard gaan met het verzamelen van deze gegevens. Om jouw vraag of melding goed te behandelen is het noodzakelijk dat de DPO jouw gegevens kan verwerken op basis van jouw toestemming of op basis van ons gerechtvaardigd belang.

In het kader van klachten die juridisch opgevolgd dienen te worden, kunnen ook gezondheids- en gerechtelijke gegevens verwerkt worden door de juridische diensten om een rechtsvordering te onderbouwen in het gerechtvaardigd belang van OPZC Rekem.

Delen we deze gegevens met anderen?

De in het kader van de melding bij de ombudsdienst verzamelde gegevens worden onafhankelijk door de externe ombudspersoon behandeld en slechts gedeeld met de personen waarover je op de hoogte bent gebracht.
Enkel onze onafhankelijke ombudspersoon of diens vervanger heeft toegang tot dit dossier.

Voor klachten die geregistreerd worden door een interne klachtenbehandelaar geldt dat wanneer het noodzakelijk is voor een adequate behandeling van jouw klacht, dat jouw gegevens worden gedeeld met een of meer van volgende actoren:

 • De zorgverlener over wie de klacht gaat
 • De hoofdarts van OPZC Rekem
 • Een professioneel raadgever van het OPZC Rekem (bv. advocaat,…)
 • Een (beroepsaansprakelijkheid)verzekeraar en desgevallend haar raadsarts
 • De DPO van het OPZC Rekem

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

De gegevens worden bewaard gedurende de periode die nodig is om de klacht te kunnen behandelen.

Behoudens wettelijke beperkingen zijn volgende rechten van toepassing:

Recht op beperking

Indien je de juistheid van de persoonsgegevens betwist, heb je het recht om te vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens tijdelijk te stoppen gedurende de periode die het OPZC Rekem nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren. Indien blijkt dat de persoonsgegevens inderdaad incorrect zijn, worden ze aangepast en stellen we je hiervan op de hoogte.

Recht op inzage en kopie

Je hebt het recht om in overeenstemming met de toegepaste regelgeving te weten welke persoonsgegevens we van je bewaren, wat we hier precies mee doen en waarom we dit doen. Je hebt ook het recht om van deze gegevens een gratis kopie te krijgen. Opgelet, alleen de eerste keer dat je een kopie van deze gegevens opvraagt is dit gratis. Voor alle volgende kopieën wordt een kost aangerekend.

Recht op aanpassen van gegevens

Wanneer je van oordeel bent dat bepaalde persoonsgegevens van jou onjuist of niet volledig zijn, heb je het recht ons dit te melden. In het geval dat we vaststellen dat het effectief om een onjuist (bv. administratief) of onvolledig persoonsgegeven gaat, passen wij dit aan en zorgen wij er in principe voor dat anderen met wie jouw gegevens worden gedeeld daarvan op de hoogte gebracht worden.

Recht op bezwaar aantekenen

Je kan bezwaar indienen tegen een specifieke verwerking van jouw persoonsgegevens in het kader van klachtenregistratie. Dit geldt enkel voor de verwerking van jouw persoonsgegevens waarvoor wij ons beroepen op ons gerechtvaardigd belang. OPZC Rekem zal op dat moment afwegen of jouw argumenten om te vragen om te stoppen met de verwerking van jouw persoonsgegevens zwaarder doorwegen dan het door ons ingeroepen gerechtvaardigd belang. Afhankelijk van die beslissing wordt de verwerking van jouw persoonsgegevens gestopt of verdergezet.

Wetenschappelijk onderzoek

OPZC Rekem neemt actief deel aan wetenschappelijk onderzoek en klinische studies om de kennis over bepaalde ziektes of behandelingen te verbeteren. We zijn hierbij transparant over welke gegevens we in het kader van onderzoek van jou verwerken en passen de regelgeving rond het gebruik van persoonsgegevens in wetenschappelijk onderzoek strikt toe.

Welke gegevens verzamelen we?

In het kader van wetenschappelijk onderzoek en klinische studies verzamelen we volgende gegevens over jou:

 • Identificatiegegevens
 • Rijksregisternummer
 • Gezondheidsgegevens
 • Genetische gegevens
 • Biometrische gegevens
 • Gegevens met betrekking tot de zorg
 • Gerechtelijke gegevens

Waarom verzamelen we deze gegevens?

We verzamelen deze gegevens met het oog op het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en klinische studies, om op die manier nieuwe kennis te vergaren over een ziekte en/of behandeling.

Voor bepaalde onderzoeken gebruiken we enkel de gegevens die reeds beschikbaar zijn naar aanleiding van jouw behandeling in OPZC Rekem. Jouw gegevens werden in dat geval verzameld wegens patiëntenzorg en worden vervolgens verder gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. In andere gevallen, zoals bijvoorbeeld klinische studies, hebben we voor de uitvoering van de studie meer informatie nodig dan wat er reeds in jouw patiëntendossier beschikbaar is. We verzamelen dan jouw gegevens op grond van jouw deelname aan de klinische studie of op grond van jouw toestemming.

Voor elke studie afzonderlijk specificeren we in dit geval het doeleinde van de studie in de documenten die aan de (kandidaat-)deelnemers worden bezorgd.

Delen we deze gegevens met anderen?

Deze gegevens (kunnen) worden gedeeld met:

 • De arts(en)-onderzoeker en zijn/haar team;
 • De opdrachtgever van de studie (bv. een farmaceutische firma). Deze ontvangt echter in principe enkel ‘gepseudonimiseerde gegevens’. Pseudonimiseren betekent dat jouw directe identificatiegegevens (zoals jouw naam) niet meer worden vermeld maar worden vervangen door een identificatiecode, waardoor de ontvanger die gegevens niet aan jou kan verbinden. De overgedragen persoonlijke gegevens omvatten verder ook geen combinatie van elementen waarmee het mogelijk is jou te identificeren. De arts-onderzoeker en zijn team zullen gedurende de volledige klinische studie in principe de enige personen zijn die een verband kunnen leggen tussen de overgedragen gegevens en jouw medisch dossier;
 • In het kader van een audit en controles is het mogelijk dat de (gecodeerde) medische gegevens worden ingekeken door het ethisch comité van OPZC Rekem, door een vertegenwoordiger van de opdrachtgever van de studie, door een extern auditbureau, door overheidsinstanties, …

Elk wetenschappelijk onderzoek of klinische studie specificeert in de formulieren waarin je je geïnformeerde toestemming geeft, de wijze waarop de gegevens worden verzameld en met wie ze desgevallend en op welke wijze worden gedeeld. De informatie die in de documenten van een specifieke studie wordt gegeven, primeert steeds op de hierboven vermelde algemene informatie.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

Voor klinische proeven (met een geneesmiddel) is het volgens de wet verplicht om de documenten gedurende minstens 20 jaar na de voltooiing van de studie te bewaren. Diezelfde termijn wordt in het OPZC Rekem ook gehanteerd voor de andere studies.

Behoudens wettelijke beperkingen zijn volgende rechten van toepassing:

Recht op beperking

Indien je de juistheid van de persoonsgegevens betwist, heb je het recht om te vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens tijdelijk te stoppen gedurende de periode die het OPZC Rekem nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren. Indien blijkt dat de persoonsgegevens inderdaad incorrect zijn, worden ze aangepast en stellen we je hiervan op de hoogte.

Recht op inzage en kopie

Je hebt het recht om in overeenstemming met de toegepaste regelgeving te weten welke persoonsgegevens we van je bewaren, wat we hier precies mee doen en waarom we dit doen. Je hebt ook het recht om van deze gegevens een gratis kopie te krijgen. Opgelet, alleen de eerste keer dat je een kopie van deze gegevens opvraagt is dit gratis. Voor alle volgende kopieën wordt een kost aangerekend.

Recht op aanpassen van gegevens

Wanneer je van oordeel bent dat bepaalde persoonsgegevens van jou onjuist of niet volledig zijn, heb je het recht ons dit te melden. In het geval dat we vaststellen dat het effectief om een onjuist (bv. administratief) of onvolledig persoonsgegeven gaat, passen wij dit aan en zorgen wij er in principe voor dat anderen met wie jouw gegevens worden gedeeld daarvan op de hoogte gebracht worden.

Camerabeveiliging

OPZC Rekem heeft op bepaalde plaatsen van de campussen beveiligingscamera’s geplaatst om de veiligheid op onze campussen te garanderen. Deze camera’s bewaren niet altijd de beelden, maar geven in sommige gevallen enkel het actuele beeld weer.

Welke gegevens verzamelen we?

De camera’s maken beelden van bepaalde plaatsen van OPZC Rekem, waarbij het mogelijk is dat je als bezoeker/zorgvrager binnen OPZC Rekem ook wordt gefilmd.

Waarom verzamelen we deze gegevens?

OPZC Rekem plaatst camera’s met het oog op de bescherming van jouw fysieke veiligheid en die van zijn medewerkers. We verzamelen deze gegevens op grond van het gerechtvaardigd belang van OPZC Rekem om te voorzien in de veiligheid van iedereen binnen het zorgcentrum.

Delen we deze gegevens met anderen?

Deze gegevens worden in principe niet met anderen gedeeld. Enkel indien het noodzakelijk is in geval van een risico of een gevaar, worden de beelden overgemaakt aan het gerecht en de politiediensten. Dit uiteraard enkel wanneer de beelden ook daadwerkelijk worden bewaard.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

De beeldopnamen worden 30 dagen bewaard. Dit geldt niet voor camera’s zonder opslag van beelden (hier worden dus geen beelden bewaard).

Behoudens wettelijke beperkingen zijn volgende rechten van toepassing:

Recht op beperking

Indien je de juistheid van de persoonsgegevens betwist, heb je het recht om te vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens tijdelijk te stoppen gedurende de periode die het OPZC Rekem nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren. Indien blijkt dat de persoonsgegevens inderdaad incorrect zijn, worden ze aangepast en stellen we je hiervan op de hoogte.

Recht op inzage en kopie (niet voor camera’s zonder opslag van beelden)

Je hebt het recht om in overeenstemming met de toegepaste regelgeving te weten welke persoonsgegevens we van je bewaren, wat we hier precies mee doen en waarom we dit doen. Je hebt ook het recht om van deze gegevens een gratis kopie te krijgen. Opgelet, alleen de eerste keer dat je een kopie van deze gegevens opvraagt is dit gratis. Voor alle volgende kopieën wordt een kost aangerekend.

Bezoek aan de website van OPZC Rekem

Het primaire doel van de website van OPZC Rekem is om te informeren, bijvoorbeeld over het zorgaanbod van ons zorgcentrum. Wij hebben geen behoefte om gegevens te verzamelen over de individuele bezoekers. Daarom heeft OPZC Rekem gekozen voor MATOMO voor de analyse van het gebruik van onze website. MATOMO is op die manier geconfigureerd dat we enkel het aantal bezoekers kunnen meten.

Door middel van MATOMO behouden we de volledige controle over de gegevens die we verzamelen. We delen die op geen enkele manier met een andere partij en kunnen je garanderen dat ze enkel gebruikt worden voor het meten van het aantal bezoekers.

OPZC Rekem is een externe verzelfstandigd agentschap van de Vlaamse overheid. Op onze website is de Global Header van de Vlaamse overheid toegevoegd. Hierlangs heb je toegang tot de dienst Mijn burgerprofiel. Deze global header maakt gebruik van cookies. Meer info over hoe de Global Header omgaat met privacy en welke cookies geplaatst worden, vind je in de privacy- en cookieverklaring van de Global Header.

Het wifi-netwerk van OPZC Rekem

Bij jouw bezoek aan OPZC Rekem kan je gratis gebruik maken van het wifi-netwerk.

Welke gegevens verzamelen we?

Wanneer je tijdens jouw bezoek aan OPZC Rekem gebruik maakt van het wifi-netwerk, worden volgende gegevens van jou verzameld:

 • Identificatienummer van jouw toestel
 • Je surfgedrag

Deze gegevens worden niet gekoppeld aan jouw identiteit.

Waarom verzamelen we deze gegevens?

Wanneer je een verbinding maakt het wifi-netwerk van OPZC Rekem, verklaar je je ook akkoord met het geldende gebruikersvoorwaarden. Het is op basis van dit akkoord dat OPZC Rekem gegevens verzamelt met als hoofddoel om eventueel misbruik van het netwerk te voorkomen en de veiligheid van haar dienstverlening te verzekeren. Mochten er illegale activiteiten plaatsvinden vanuit ons wifi-netwerk, dan kunnen we de toegang blokkeren van het apparaat waarmee je gebruik maakt van ons netwerk.

Delen we deze gegevens met anderen?

Deze gegevens worden in principe niet met anderen gedeeld, tenzij er op illegale wijze gebruik wordt gemaakt van het netwerk. In dat geval kunnen de gegevens worden doorgegeven aan de gerechtelijke overheden en desgevallend onze professionele raadgevers.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

De verzamelde gegevens worden na een jaar verwijderd. We koppelen de verzamelde gegevens niet aan jouw identiteit. We kunnen dus geen rechten toepassen, tenzij je sluitend kan en wil aantonen welke van de verzamelde gegevens van jou afkomstig zijn.

Heb je een vraag over dit onderwerp?

Bart Vandenberk
Data Protection Officer (DPO)

Waar bent u naar opzoek?

Privacy & cookies
Lees onze privacyverklaring om meer te weten te komen over hoe we jouw persoonlijke gegevens beschermen.

Tijdelijk niet bereikbaar via onze hoofdingang

TEST TEST TEST