Kwaliteit van onze zorg

Visie op kwaliteit

Kwaliteitsvolle zorg- en dienstverlening sluit aan bij de verwachtingen en noden van zorgvragers en hun naasten. Het zorgt ervoor dat je optimaal geholpen wordt en je je ook geholpen voelt. Kwaliteitsvolle zorg biedt antwoorden op problemen maar ook inzichten. Kwaliteitsvolle zorg geeft hoop en laat je moed putten uit inspirerende relaties en constructieve ervaringen.

Lees meer

Onze belangrijkste bron voor kwalitatieve zorg- en dienstverlening zijn onze medewerkers die al hun kennis en kunde benutten om op pad te gaan met zorgvragers en naasten.

OPZC Rekem ziet kwaliteit als een integraal onderdeel van de organisatie. Kwaliteit zit verweven in onze organisatiestructuur en wordt mee gedragen door het leiderschap van velen. Het is een continu streven om beter te doen maar ook het resultaat van doelgerichte acties. Vertrekkende vanuit visie, waarden en ambitie wordt gestreefd naar de realisatie van strategische doelen. Deze worden binnen een dienst of zorgeenheid vertaald in een concreet beleidsplan met acties en engagementen en regelmatige evaluaties.

Kwaliteit vanuit participatie

Onze belangrijkste partner om kwaliteitsvolle zorg- en dienstverlening te bieden is de zorgvrager zelf. Het ervaren van kwaliteit is zeer persoonlijk. Daarom proberen we zo goed als mogelijk te luisteren naar zorgvragers en naasten en steeds open te staan voor vragen, suggesties en klachten. Ervaringsdeskundigen versterken onze teams.

Kwaliteit meten en aantoonbaar maken

Kwaliteit is persoonlijk maar kan ook worden gemeten. We controleren of we zorg- en dienstverlening bieden volgens de beste methodes en laatste standaarden. We doen dit door binnen het eigen zorgcentrum geregeld kwaliteitschecks te doen op veiligheid, privacy, goede behandeldoelen, wetenschappelijk onderbouwde zorg, … Om onze kwaliteit aantoonbaar te maken, werken we ook samen met externe organisaties (Qualicor, VIKZ, Zorginspectie, …). Tenslotte proberen we ook kwalitatieve zorg te meten door het bevragen van zorgvragers naar hun ervaringen (Vlaamse patiëntenpeiling, FQL) en naar de behandeluitkomsten (OQ-meting).

Patiëntveiligheid

Er kunnen altijd zaken voorvallen die hinderlijk zijn voor de behandeling en voor de psychische of fysieke gezondheid van zorgvragers. We proberen hier zo veel mogelijk op te anticiperen door risico’s in kaart te brengen. We doen dit op individueel niveau maar ook binnen de eigen werking door bijvoorbeeld de methodiek van prospectieve risicoanalyse. Indien er toch zaken mis lopen, trachten we maximaal te leren uit deze ervaringen via een eigen Veiligheid Meld- en leersysteem.


Accreditatie

Accreditatie is een middel dat de organisatie helpt in het streven naar het aanbieden van de best mogelijke zorg aan iedere zorgvrager. Dat kan gaan over het informeren van zorgvragers, het betrekken van zorgvragers en naasten, het omgaan met risico’s als suïcide, vallen, het zorgen voor goede informatie- overdracht bij transfers, het veilig beheren van medicatie…

Normensets

OPZC Rekem heeft 7 sets, gevuld met internationaal erkende normen waaraan voldaan moet worden. Bij elke norm horen criteria, aan elk criterium hangt een toelichting (verwijzing naar wetgeving, best practices, richtlijnen WHO…). Vanaf 2020 is een nieuw normenkader van toepassing, nl. Qmentum Global. In dit normenkader is de betrokkenheid van de patiënt/cliënt structureel verankerd. Onze normensets zijn:

  • Langdurige zorg
  • Excellente zorg
  • Geestelijke gezondheidszorg
  • Governance
  • Leiderschap
  • Medicatiebeheer
  • Infectiepreventie

Voor het hele zorgproces

Kwaliteit is interdisciplinair, iedereen draagt er aan bij. Qualicor Europe betrekt daarom alle medewerkers van de zorginstelling bij de accreditatie: zorgverleners, leidinggevenden, stafmedewerkers, medewerkers van ondersteunende diensten, vrijwilligers, de raad van bestuur en directie. Er is veel aandacht voor de raakvlakken tussen zorgeenheden, diensten en disciplines. De hele zorginstelling komt in beweging. Kwaliteit en veiligheid raken verankerd in de organisatie.

Auditrapport NIAZ 2020 (PDF)


Rapportages

OPZC Rekem draagt kwaliteit en patiënttevredenheid hoog in het vaandel. Om kwaliteit in beeld te krijgen, nemen we als organisatie deel aan verschillende kwaliteitsindicatoren van het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg. Deze indicatoren gaan over patiëntveiligheid, maar ook ervaringen van zorgvragers en naasten. De resultaten van onze indicatoren vind je op www.zorgkwaliteit.be

Resultaten Vlaamse Patiënten Peiling 2020 (PDF)

Inspectieverslag Ter Bosch 2019 (PDF)

Inspectieverslag suïcidepreventie 2022 (PDF)

Inspectieverslag psychiatrisch ziekenhuis

Waar bent u naar opzoek?

Privacy & cookies
Lees onze privacyverklaring om meer te weten te komen over hoe we jouw persoonlijke gegevens beschermen.

Tijdelijk niet bereikbaar via onze hoofdingang

TEST TEST TEST