Voor klachten, vragen, opmerkingen, conflicten... kan je bij de ombudsdienst terecht

De onafhankelijke ombudsdienst

De zorgvrager die omwille van zijn ziekte bijzonder kwetsbaar kan zijn/is, ontmoet tijdens zijn verblijf in OPZC Rekem verschillende medewerkers van diverse diensten die samenwerken. De zorgvrager wordt veelal omringd door naasten die, evenals de zorgvrager, vragen kunnen hebben en op zoek zijn naar informatie en duiding.

De onafhankelijke ombudsdienst is een autonome en onafhankelijke dienst waar je terecht kan met je vragen of klachten over de zorg- en dienstverlening van OPZC Rekem. Onder klachten vallen vragen, bezorgdheden, opmerkingen, reacties, conflicten, meningsverschillen en andere dilemma’s die verbonden zijn aan de door de medewerkers van OPZC Rekem voorgestelde en geleverde zorg en behandeling tijdens je verblijf. De zorgvrager heeft het recht een klacht in verband met de uitoefening van zijn rechten toegekend door de Rechten van de Patiënt neer te leggen bij de onafhankelijke ombudsdienst.

De ombudspersoon kan je helpen om de relatie tussen jou en je hulpverlener te herstellen of te verbeteren.

Een klacht of een vraag kan bij ombudspersoon Ingrid Meuwis ingediend worden door de zorgvrager, iemand uit de naaste omgeving, de vertrouwensperso(o)n(en) samen met de zorgvrager, de vertegenwoordiger van de zorgvrager of de bewindvoerder over de persoon met het mandaat voor de patiëntenrechten.

De ombudspersoon behandelt  de gestelde vraag of klacht steeds vertrouwelijk, kosteloos en is gebonden aan het beroepsgeheim.

De onafhankelijke ombudspersoon Ingrid Meuwis is elke maandagvoormiddag (8u30 – 12u00) aanwezig in OPZC Rekem en maakt ook graag tijd voor je vrij op een ander ogenblik.
Je kan haar bereiken op het nummer 0494 30 48 33 of via het e-mailadres: ingrid.meuwis@oogg.be

Meer informatie kan je van OOGG (Onafhankelijke Ombudsdienst Geestelijke Gezondheidszorg) hier vinden.

Jaarverslag 2022 ziekenhuis onafhankelijke ombudspersoon

Jaarverslag 2022 PVT onafhankelijke ombudspersoon


Interne klachtenbehandelaar

Naast de externe ombudsdienst is het ook mogelijk om bij vragen, ideeën of klachten contact op te nemen met interne klachtenbehandelaar van OPZC Rekem, Anita Keijdener. Zij is te bereiken via anita.keijdener@opzcrekem.be of telefonisch tijdens kantooruren 089 22 23 06.


De klokkenluidersregeling

De klokkenluidersregeling heeft als doel om personen te beschermen wanneer ze informatie uit de werkomgeving over inbreuken op geldende regelgeving melden.

Onder ‘klokkenluidersmelding’ verstaan we het melden van informatie over inbreuken op wetgeving in het kader van werkgerelateerde activiteiten die werden begaan door OPZC Rekem (of één of meerdere van zijn  medewerkers).

Voorbeelden hiervan zijn: inbreuken inzake fraude, financiële onregelmatigheden, overheidsopdrachtenregelgeving, milieu, etc.

Voorwaarde voor het melden is dat de klokkenluider (melder) een contractuele of werkgerelateerde relatie heeft of had met OPZC Rekem. Bijvoorbeeld: als leverancier, naaste, sollicitant, stagiair, vrijwilliger, etc.

Het gaat hier dus niet over zorg-gerelateerde klachten in de relatie tussen zorgvrager  en zorgverlener. Voor deze klachten verwijzen we je graag verder naar onze onafhankelijke ombudsdienst, zodat we je snel en gepast kunnen helpen.

Een klokkenluidersmelding komt in  OPZC Rekem steeds terecht bij het aanspreekpunt integriteit.

Lees meer

Welke bescherming geniet je als melder?

Bescherming van jouw identiteit

De bescherming van de klokkenluidersregeling houdt enerzijds in dat de melding zelf- en de opvolging van de melding zo georganiseerd zijn dat je veiligheid maximaal gegarandeerd wordt. Je (identificatie)gegevens worden niet gedeeld met anderen. Moest dit zeer uitzonderlijk toch nodig zijn (bijvoorbeeld voor een  gerechtelijk onderzoek), neemt het aanspreekpersoon integriteit hierover voorafgaandelijk contact met je op.

Het aanspreekpersoon integriteit neemt een strikte neutraliteit in acht. In geen geval wordt je melding behandeld door een persoon die betrokken is of was bij de feiten waarop de melding betrekking heeft.

Ook anonieme meldingen worden met ernst opgevolgd. Ingeval van een anonieme melding geniet je tevens de klokkenluidersbescherming indien je op een later moment zou worden geïdentificeerd.

Verbod op represailles

Anderzijds regelt de klokkenluidersregeling dat binnen OPZC Rekem geen maatregelen genomen mogen worden ten aanzien van de melder. Er mag niet gedreigd worden met deze maatregelen of getracht worden maatregelen te nemen, als vergelding voor een melding of openbaarmaking. Het gaat concreet over een verbod op iedere (in)directe handeling of nalatigheid die tot een ongerechtvaardigde benadeling van de melder leidt of kan leiden.

De tweeledige bescherming van de klokkenluidersregeling geldt enkel ten aanzien van melders wanneer zij gegronde redenen hebben te geloven dat de gemelde informatie op het moment van de melding juist is. Een melder die bewust foutieve informatie meldt, wordt niet beschermd.

Aan wie kan je jouw melding richten?

Je kan de informatie over de mogelijke/feitelijke inbreuk (anoniem) melden aan het aanspreekpunt integriteit van OPZC Rekem via:

Indien je van mening bent dat jouw  melding niet doeltreffend behandeld kan worden binnen het OPZC Rekem, kan je je tevens (rechtstreeks) richten tot het externe meldingskanaal audit Vlaanderen of de Vlaamse Ombudsdienst.

Wat zijn de termijnen voor behandeling van- en feedback op je melding?

7 dagen na ontvangst van de melding, zal je een ontvangstbevestiging ontvangen. Deze ontvangstbevestiging wordt niet verstuurd in de volgende gevallen:

  • Indien je anoniem meldt;
  • Indien je je  uitdrukkelijk verzet tegen het ontvangen van een ontvangstbevestiging;
  • Indien het krijgen van de ontvangstmelding de bescherming van uw identiteit in gevaar brengt.

De ontvanger van de melding zal jou (tenzij u anoniem heeft gemeld) binnen een termijn van 3 maanden informeren omtrent de al dan niet geplande of genomen maatregelen en de redenen daarvoor.

Contactformulier

Je kan hier het contactformulier invullen.

Je kan enkel feedback ontvangen indien we over je contactgegevens beschikken. Indien je volledig anoniem meldt, is feedback dus niet mogelijk.

Let op: Dit formulier beperkt zich tot meldingen in kader van een professionele of werk-gerelateerde relatie tot het OPZC Rekem. Voor overige meldingen verwijzen we naar onze andere meldkanalen: ingrid.meuwis@oogg.be of info@opzcrekem.be 

Heb je een vraag over dit onderwerp?

Anita Keijdener
Interne klachtenbehandelaar
Ingrid Meuwis
Onafhankelijke ombudspersoon

Waar bent u naar opzoek?

Privacy & cookies
Lees onze privacyverklaring om meer te weten te komen over hoe we jouw persoonlijke gegevens beschermen.

Tijdelijk niet bereikbaar via onze hoofdingang

TEST TEST TEST