Zorgvernieuwing, kwaliteit en continuïteit staan centraal

Missie

In een sterk veranderend landschap willen we een vooruitstrevende organisatie zijn die voorziet in gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg. Als zorgcentrum zet het OPZC Rekem in op een netwerk van partnerschappen en samenwerkingsverbanden om afgestemde zorg te verlenen met aandacht voor de context en waar zorgvernieuwing, kwaliteit en continuïteit centraal staan. Wij zijn een verantwoorde organisatie die laagdrempelig is voor alle belanghebbenden met respect voor en betrokkenheid van zorgvragers, hun omgeving alsook onze medewerkers.

Visie

In een sterk veranderend gezondheidslandschap spelen wij als zorgcentrum in op veranderingen en we nemen hierin een actieve rol op. Dit evoluerende landschap wordt bepaald door verschillende externe en interne factoren, waarbij naast de stem van de zorgvrager ook zijn naasten en andere belanghebbenden een steeds belangrijker plaats innemen.

Lees meer

Inspelen op veranderingen wil zeggen dat wij als vooruitstrevende organisatie inzetten op flexibiliteit en vernieuwing. We zijn ambitieus en toekomstgericht. We durven out-of-the-box denken en we willen het debat aangaan over de toekomst van de zorg. Dit vraagt de nodige wendbaarheid.  Daarbij zou zelfkritisch zijn, naar vorm en inhoud, in ons DNA moeten zitten : we willen niet op een eiland staan, maar een fundamenteel debat voeren met de netwerkpartners en overheden. Op middellange termijn willen wij als psychiatrisch zorgcentrum klaar zijn om niet enkel mee het debat te voeren, maar hier ook een meer actieve rol in op te nemen.

Daarnaast staan wij als mensgerichte organisatie voor een holistische aanpak, zowel gericht op zorgvragers en hun naasten, onze medewerkers, andere belanghebbenden en de samenleving in het algemeen.

We beschouwen gezondheid als één concept, ongeacht of dit lichamelijke of geestelijke gezondheid betreft. Dit is minder evident dan het lijkt en vraagt een meer actieve aanpak op verschillende niveaus.

Binnen de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg bieden wij crisiszorg, residentiële zorg, ambulante zorg, mobiele zorg, …. Bovendien hebben wij een bijzondere specialisatie in onder meer de forensische zorg. Naast ons eigen zorgaanbod staan we garant voor een vlotte verbinding met de eerste lijn, de basisvoorzieningen geestelijke gezondheidszorg en een aansluiting met gelieerde sectoren. Het is belangrijk dat iedereen toegang heeft tot de meest aangewezen vorm van zorg. Daarom engageren wij ons binnen een uitgebreid netwerk van partnerschappen en samenwerkings­verbanden. OPZC Rekem werkt al jaren nauw samen met verschillende gezondheids- en welzijnsvoorzieningen, zowel op beleids- als op zorgvragerniveau. Wij vinden het belangrijk om deze netwerken en partnerschappen verder uit te bouwen en intensief te maken om de best passende vorm van zorg te kunnen bieden.

In dit idee is ‘best passend’ cruciaal, daar wij geloven in zorg die in overleg of co-creatie tussen zorgvrager en zorgverlener afgestemd wordt. Onze zorg is aangepast aan wetenschappelijke inzichten en ontwikkelingen in de maatschappij. Bovendien hebben wij aandacht voor de context van de zorgvrager.  Wij opteren duidelijk voor vermaatschappelijking en inclusieve zorg en vinden de juiste afstemming hiervoor noodzakelijk. In deze context is verbinding cruciaal en ervaringsdeskundigheid moet een meer prominente plaats krijgen.

Deze benadering kadert binnen onze visie om als organisatie te streven naar zorgvernieuwing door een continue evaluatie te maken van vraag en aanbod, de manier waarop onze zorg georganiseerd wordt, en dit vanuit een doordacht en overkoepelend kwaliteitskader. Hierbij willen wij onze medewerkers betrekken, inzetten op interne samenwerkingen om elkaar te versterken en oog hebben voor maatschappelijke relevantie.

Als laatste willen wij een verantwoorde organisatie zijn met een efficiënte inzet van middelen. Verantwoord betekent rekenschap, relevantie, transparantie, financieel evenwicht en aandacht voor duurzaamheid en ecologie. Wat dat laatste betreft is het belangrijk zorgvragers mee te betrekken in groene projecten in ons zorgcentrum.  We beogen om in onze interne werking samenwerkingsverbanden te zoeken tussen zorg en ondersteunende diensten en synergiën te bereiken door een efficiënte inzet van middelen.  Daarnaast staan veiligheid en respect centraal.

OPZC Rekem wil laagdrempelig zijn, daar het voor ons vanzelfsprekend is om als organisatie bereikbaar te zijn voor iedereen (intern of extern). Dit is niet in tegenstelling met de gespecialiseerde zorg die we bieden en waarover we afspraken maken met de partners.  Indien nuttig en nodig verwijzen we door naar de geschikte netwerk­partner.  Elk moet zijn specifieke rol opnemen. 

We willen streven naar een organisatie waarvan onze medewerkers ambassadeurs zijn en zich gesteund en betrokken voelen


Strategisch Plan

OPZC Rekem is een Extern Verzelfstandigd Agentschap met rechtspersoonlijkheid (EVA).

De samenwerking tussen OPZC Rekem en de Vlaamse overheid wordt geregeld via het strategisch plan en de jaarlijkse of meerjarige ondernemingsplannen, die een operationele vertaling zijn van de doelstellingen in de beleidsnota van de Minister.

Strategisch Plan (PDF)


Onze 4 waarden

In onze organisatie hechten we belang aan vier waarden, die we doortrekken op alle vlakken.

  • Zorgzaamheid
  • Verbondenheid
  • Integriteit
  • Innovatie

Organogram & Wie is Wie

Raad van bestuur  

Voorzitter: Erwin Vermeulen

Ondervoorzitter: An Christiaens

Leden: Ann Beckers, André Bervaes, Andy Pieters, Katrien Timmers, Koen Albregts, Mike Dautzenberg, Isabel Van Obergen, Griet Vander Velpen, Geert Reyskens en Piet Van Berkel.
Regeringscommissaris Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: Karine Moykens
Regeringscommissaris Financiën: Miet Vandersteegen
Secretaris: Sara Vandeweerd.

Auditcomité

In  2022 werd binnen de Raad van Bestuur een Auditcomité opgericht.  Het Auditcomité is een adviesorgaan dat de raad ondersteunt en adviseert bij het vervullen van de toezichtsfunctie waarbij in het bijzonder, het toezicht op de financiële rapportering en het toezicht op de organisatiebeheersing.

Lees meer

Het toezicht op de financiële rapportering behelst de integriteit, nauwkeurigheid en volledigheid van de financiële informatie evenals de juiste toepassing van boekhoudnormen.  Het toezicht op organisatiebeheersing betekent dat toezicht gehouden wordt op de effectiviteit van de systemen voor organisatiebeheersing, zijnde het geheel van procedures en maatregelen die het bereiken van de organisatiedoelstellingen – op een effectieve, efficiënte en wettelijk correcte wijze – ondersteunen (bijvoorbeeld risicomanagement, maturiteitsbepaling).

Het Auditcomité is eveneens verantwoordelijk voor de opvolging van interne audit en (het toezicht op) de samenwerking met andere controle-organen (bijvoorbeeld de commissaris-revisor). Het Auditcomité werkt samen met Audit Vlaanderen en wordt door deze laatste ook periodiek geëvalueerd.  Het comité vergadert minstens vier maal per jaar.  De voorzitter van het comité brengt verslag uit aan de Raad van Bestuur.  In de uitoefening van zijn taken, werkt het Auditcomité ook nauw samen met de directie.

Het Auditcomité heeft een toezichthoudende en adviserende rol t.a.v. het bestuursorgaan over de toegewezen taken. Het komt niet in de plaats van de revisor of van de Regeringscommissaris Financiën en begroting die elk hun controleopdracht uitvoeren. 

De voorzitter van het Auditcomité is Isabel Van Obergen, onafhankelijk lid Raad van Bestuur. Ook onafhankelijk lid, Mike Dautzenberg, maakt deel uit van het comité.  Daarnaast zijn ook de voorzitter van de Raad van Bestuur,  Erwin Vermeulen en An Christiaens, bestuurder, deelnemer van dit comité.

Directie

John Vanacker: administrateur-generaal
Daisy Scheepers: directeur financiën, infrastructuur, personeel en organisatie
Kristel Marquet: directeur Zorg
dr. Jef De Bie: hoofdarts
Kevin Pesout: clustermanager Forensische Zorg en PVT
Ingrid Goossens: clustermanager Ziekenhuis
Kris Vaneerdewegh: hoofd nursing
Monique Capiot: personeelsmanager

Medische staf

dr. Jef de Bie
dr. Jan De Laender
dr. Frank Meuleman
dr. Corinna Naulaerts
dr. Rahela Habibi
dr. Rudy Verelst
dr. Hendrik Verslegers
dr. Petra De Schutter
dr. Arnout Carpels
dr. Ivica Holjevac
dr. Koen Konieczny

Huisarts verbonden aan ons zorgcentrum

dr. Griet Vaes

Waar bent u naar opzoek?

Privacy & cookies
Lees onze privacyverklaring om meer te weten te komen over hoe we jouw persoonlijke gegevens beschermen.

Tijdelijk niet bereikbaar via onze hoofdingang

TEST TEST TEST