Gedwongen opname

Onthaal opzc rekem

Een gedwongen opname (soms collocatie genoemd) is bedoeld als beschermingsmaatregel. De persoon wordt alleen gedwongen opgenomen indien:

  • hij/zij geestesziek is;
  • hij/zij een gevaar betekent voor zichzelf of anderen;
  • hij/zij weigert zich te laten behandelen;
  • de situatie dringend is.

Er zijn twee procedures, een gewone procedure en een spoedprocedure

Gewone procedure

De gewone procedure voor gedwongen opname start met het indienen van een verzoekschrift bij de vrederechter. Aan dit verzoekschrift moet een medisch verslag worden toegevoegd (bijvoorbeeld van de huisarts). In dit verslag beoordeelt de arts de noodzaak van de opname en de dringendheid ervan. Daarna beslist de procureur of de persoon voor observatie wordt opgenomen of niet. De procureur stelt de vrederechter in kennis van de opname voor observatie in een psychiatrische inrichting (binnen de 24 uur na de indiening van het verzoekschrift bepaalt de vrederechter de dag en het uur van zijn bezoek aan de persoon wiens opname wordt gevraagd). De zieke persoon heeft het recht om bijgestaan te worden door een advocaat. De instelling heeft tien werkdagen de tijd om over de opname een advies te geven. Binnen deze tien werkdagen komt de vrederechter naar de instelling. In een zitting worden alle personen gehoord. Op basis hiervan beslist de vrederechter of de persoon opgenomen blijft in de psychiatrische instelling voor een periode van 40 dagen. De vrederechter of procureur kan ook beslissen tot verlenging van de opname. (Dit stuk hoort bij de spoedprocedure. Bij een gewone procedure gat de vrederechter eerst bij de persoon thuis (of waar hij verblijft) langs en spreekt nadien een vonnis uit. Na dit vonnis wordt deze persoon dadelijk voor 40 dagen gedwongen opgenomen.)

Spoedprocedure

Er kan een spoedprocedure worden opgestart als er sprake is van een acute situatie of van hoogdringendheid. De politie neemt in dat geval contact op met de Procureur des Konings.

Contact

Opnamecoördinatoren
Algemene info
089 22 20 25