Gedwongen opname

Onthaal opzc rekem

Een gedwongen opname (soms collocatie genoemd) is bedoeld als beschermingsmaatregel. De persoon wordt alleen gedwongen opgenomen indien:

  • hij/zij geestesziek is;
  • hij/zij een gevaar betekent voor zichzelf of anderen;
  • hij/zij weigert zich te laten behandelen;
  • de situatie dringend is.

Er zijn twee procedures, een gewone procedure en een spoedprocedure

Gewone procedure

De gewone procedure voor gedwongen opname start met het indienen van een verzoekschrift bij de vrederechter. Aan dit verzoekschrift moet een medisch verslag worden toegevoegd (bijvoorbeeld van de huisarts). In dit verslag beoordeelt de arts de noodzaak van de opname en de dringendheid ervan. Binnen de 24 uur na de indiening van het verzoekschrift bepaalt de vrederechter de dag en het uur van zijn bezoek aan de persoon wiens opname wordt gevraagd. De zieke persoon heeft het recht om bijgestaan te worden door een advocaat. In een zitting bij de persoon thuis worden alle personen gehoord. Op basis hiervan beslist de vrederechter of de persoon opgenomen wordt in de psychiatrische instelling voor een periode van 40 dagen.

Spoedprocedure

Wanneer er snel gehandeld moet worden, neemt de politie in zo'n crisissituatie contact op met de procureur des koning en de (huis)arts. De arts maakt eerst een verslag op. In dit verslag beoordeelt hij de noodzaak van de opname en de dringendheid ervan. Daarna beslist de procureur of de persoon voor observatie wordt opgenomen of niet. De procureur stelt de vrederechter in kennis van de opname voor observatie in een psychiatrische inrichting. De zieke persoon heeft het recht om bijgestaan te worden door een advocaat. De instelling heeft tien dagen de tijd om over de opname een advies te geven. Na deze periode (de vrederechter moet binnen deze 10 werkdagen geweest zijn) komt de vrederechter naar de instelling. In een zitting worden alle partijen gehoord. Op basis hiervan beslist de vrederechter of de persoon opgenomen blijft in de psychiatrische instelling voor een periode van 40 dagen.

 

Contact

Opnamecoördinatoren
Algemene info
089 22 20 25
opnamecoordinatoren [at] opzcrekem.be