Dagbehandeling 2

Dagbehandeling 2 richt zich op volwassenen met een langdurige psychische kwetsbaarheid die reeds een traject binnen de zorg hebben afgelegd. Deze zorgvragers hebben al een bepaalde mate van stabiliteit binnen hun herstel bereikt. Er zijn echter nog zorgvragen aanwezig op verschillende levensdomeinen waaraan zij wensen te werken.

Onze visie

Dagbehandeling 2 kan enerzijds tijdelijk omkadering bieden voor zorgvragers die uit een opname komen en de zorg ambulant wensen verder te zetten. Anderzijds kan de zorgeenheid opnamevoorkomend werken door aan de slag te gaan met de gestelde zorgvragen.

Binnen onze zorgeenheid bieden we geen behandelaanbod aan voor personen met een borderline persoonlijkheidsorganisatie. Deze zorgvragers worden doorverwezen naar de gespecialiseerde zorgeenheid binnen de organisatie (Dagbehandeling 1). Zorgvragers met een zware mentale beperking en zorgvragers met een forensisch statuut komen eveneens niet in aanmerking voor een begeleidingstraject binnen onze zorgeenheid.

Doelstelling

Het doel van de opname is het vergroten van de kwaliteit van leven en het handhaven en/of verhogen van het functioneringsniveau. Maximale autonomie en ontwikkeling, met respect voor ieders eigenheid en tempo zijn hierin belangrijk.

Opnameduur

De vooropgestelde opnameduur binnen onze zorgeenheid is 6 maanden. Op basis van de noden van de zorgvrager kan deze periode verlengd worden. Gedurende de éérste maand van opname is een deelname van minimum 3 dagen per week wenselijk, dit om een vertrouwensrelatie te kunnen opbouwen met het team.


Therapeutisch kader

De zorgeenheid werkt aan de hand van het (D)ART model. (D)ART staat voor (Daily) Active Recovery Triade. Tijdens de opname richten we ons op actief herstel binnen en van de triade (zorgvrager, naasten, extern netwerk). Onze zorgeenheid biedt enkel ambulante begeleiding. Het is daarom van groot belang om het netwerk (naasten en professionelen) te betrekken. Samen met de zorgvrager wordt in kaart gebracht welke partijen een rol kunnen spelen binnen het hersteltraject. Reeds bij de start van de begeleiding worden alle partners uitgenodigd om de zorg samen met de zorgvrager af te stemmen. Een open en herstel ondersteunende omgeving en bejegening vormen de basis van de zorgeenheid. (van Mierlo, et al., 2020)

Lees meer

Herstelondersteunende zorg is gericht op het herstellen van het functioneren van de zorgvrager op verschillende levensdomeinen; waaronder sociaal en maatschappelijk functioneren, dagelijkse activiteiten en de persoonlijke en psychologische identiteit. Daar herstel een actief en individueel proces is, vormen de persoonlijke doelen, waarden en normen van de zorgvrager het uitgangspunt. Het team gaat een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie aan met de zorgvrager. Zij gaat actief op zoek naar de mogelijkheden, krachten en onvervulde behoeften van de zorgvrager en zijn triade opdat deze zelf de regie over zijn hersteltraject kan opnemen. Samen met de zorgvrager probeert het team de zorgvraag helder te krijgen en worden er hersteldoelen opgesteld om ondersteuning op maat van de zorgvrager te bieden. (Mentalis, 2016)

Een belangrijke voorwaarde voor herstel ondersteunende zorg is presentie van het team. Presentie is een houding van betrokkenheid, aandacht en nabijheid waarbij de medewerker actief luistert naar het verhaal van de zorgvrager zonder vooroordelen of aannames. Op de zorgeenheid wordt een veilige omgeving gecreëerd waarbinnen de zorgvrager zich gehoord en gezien voelt.


Heb je vragen?

Ronny Schoeters
Verpleegkundig leidinggevende
Dagbehandeling 2

Waar bent u naar opzoek?

Privacy & cookies
Lees onze privacyverklaring om meer te weten te komen over hoe we jouw persoonlijke gegevens beschermen.

Tijdelijk niet bereikbaar via onze hoofdingang

TEST TEST TEST