Prisma

Onze zorgeenheid is opgesplitst in twee leefgroepen.

Prisma 1 is gericht op zorgvragers met een psychische kwetsbaarheid ten gevolge van een alcoholverslaving in combinatie met cognitieve en/of lichamelijke problemen. Daarnaast staat deze zorgeenheid ook in voor de begeleiding en diagnosestelling van personen met het syndroom van Korsakov.

Op Prisma 2 kunnen ouderen in de 3de en 4de levensfase met een ernstige psychiatrische kwetsbaarheid terecht voor behandeling en begeleiding. Dit omvat een heterogene groep zorgvragers die omwille van hun kwetsbaarheid problemen ondervinden in het dagelijks functioneren. Zo kunnen bijvoorbeeld ouderen met een depressie, angstproblematiek, psychotische kwetsbaarheid, persoonlijkheidsproblematiek,… in deze zorgeenheid terecht voor een behandeling op maat.

Binnen onze zorgeenheid bieden we geen behandelaanbod aan voor ouderen met neurodegeneratieve aandoeningen zoals vb. dementieproblematiek.

Onze visie

Het doel van de opname is herstel, waarbij de zorgvrager opnieuw een kwaliteits- en betekenisvol leven kan leiden waarbinnen zijn kwetsbaarheid een plaats krijgt. Het multidisciplinair team zal de zorgvrager hierin ondersteunen door hem te begeleiden en samen het pad naar herstel te bewandelen.


Therapeutisch kader

Binnen de zorgeenheid werken wij herstel ondersteunend. Anthony (1993) definieerde herstel als: “een intens, persoonlijk en uniek proces van verandering van iemands houding, waarden, gevoelens, doelen, vaardigheden en/of rollen. Het is een manier van leven, van het leiden van een bevredigend, hoopvol en nuttig leven met de beperkingen als gevolg van psychiatrische handicaps. Herstel betekent je ontworstelen aan de rampzalige gevolgen van je psychiatrische toestand en ontwikkeling van een nieuwe betekenis en doel in je leven.” (Anthony, 1993)

Tijdens de opname wordt niet enkel aandacht besteed aan het klinisch herstel (genezing en symptoomreductie), maar ook aan het persoonlijk en maatschappelijk herstel van de zorgvrager. Het team neemt hierbij een coachende rol op en zal door middel van actief luisteren de zorgvrager  begeleiden in zijn proces om meer controle over zijn leven te bekomen. (Mentalis, 2016) De vier kernwaarden: van OPZC Rekem “zorgzaamheid, verbondenheid, integriteit en innovatie” worden door onze zorgeenheid hoog in het vaandel gedragen. Elke zorgvrager verdient een individuele aanpak waarbij de behandeling op maat van zijn wensen en noden wordt vorm gegeven. Als team willen wij onze zorgvragers een warm klimaat aanbieden, waarbij presentie en het aangaan van authentieke contacten met de zorgvrager belangrijk zijn. Daarnaast zal het mentorschap een belangrijk instrument worden in de begeleiding van onze zorgvragers tijdens hun herstelproces.

Lees meer

Presentie en motivationeel werken vormen de basis. Een respectvolle bejegening, begrip en geduld zijn hierbij cruciaal. Deze manier van benaderen is van belang om een vertrouwensband met de zorgvrager te kunnen opbouwen. Het team zal proberen de motivatie van de zorgvrager te verhogen door in te zetten op de identificatie van kwaliteiten, hulpbronnen en mogelijkheden voor groei en herstel. Het team staat naast de zorgvragers en begeleidt hen in hun hersteltraject. Zij zullen de zorgvrager aanmoedigen en ondersteunen om beslissingen te nemen en verantwoordelijkheid op te nemen. Onze zorgvragers hebben nood aan een gestructureerd klimaat met duidelijke afspraken waarbinnen zij aan hun herstel kunnen werken. Een duidelijk omschreven dagstructuur zal het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid van de zorgvragers verhogen.

Zorgvragers staan ook steeds in relatie met hun omgeving. De omgeving kan het herstel van de zorgvrager bevorderen of verhinderen. Het is dan ook belangrijk om aandacht te hebben voor de naasten van de zorgvrager. Om deze reden wordt binnen deze zorgeenheid ook gewerkt vanuit de systeemtherapeutische benadering. Tijdens de behandeling wordt rekening gehouden met het netwerk waarbinnen de zorgvrager functioneert (omgeving, familie, gezin,…). Er zal samen besproken worden of en welke steunfiguren de zorgvrager wil betrekken bij de ontwikkeling van het behandelplan.

Op Prisma 1 hanteren wij ook de empathisch directieve benadering. Onze zorgvragers hebben omwille van geheugen- en planningsmoeilijkheden een sturende en structurerende aanpak nodig. Door een gestructureerd klimaat met duidelijke afspraken te creëren, bieden wij onze zorgvragers een veilige omgeving om aan hun herstel te werken. Het team staat naast de zorgvragers en begeleiden hen in hun hersteltraject. Zij treden op als prothese voor de tekorten van de zorgvragers. (Saffier, 2006)

De basis van deze empathisch directieve benadering is het 5 K model. Zorgverleners communiceren aan de hand van Korte zinnen met een duidelijke (K)concrete boodschap. Daarbij is het belangrijk om voor (K)continuïteit te zorgen door regelmatige herhalingsmomenten in te bouwen. Daarnaast moeten alle zorgverleners steeds op één lijn staan, (K)consequent handelen en éénzelfde boodschap uitdragen. Ten slotte wordt er van het team verwacht dat zij (K)creatief en flexibel omgaan met de behandelingen die aangeboden worden aan deze doelgroep.

Het team zal samen met de zorgvrager ook op zoek gaan naar hulpmiddelen om te leren leven met de cognitieve beperking. Tijdens dit leerproces kunnen neuropsychologische behandelingen een hulp bieden. Deze omvatten alle interventies die gericht zijn op het verbeteren van het cognitief en niet-cognitief functioneren van deze zorgvragers. Een onderdeel hiervan is het foutloos leren. Zorgvragers met het syndroom van Korsakov hebben vaak moeilijkheden met het ontdekken en corrigeren van hun fouten. Door het leerproces verbaal en/of visueel te structureren worden fouten voorkomen en zal het leervermogen van deze zorgvragers toenemen. Daarnaast is ook herhaling van belang. Door dit proces steeds op dezelfde manier te herhalen slijt de vaardigheid in in het geheugen. Op deze manier kan men toch nieuwe vaardigheden aanleren. (Oudman, Nijboer, Postma, Wijnia, & Van der Stigchel, 2017)


Heb je vragen?

Niels Jacobs
Verpleegkundig leidinggevende
Prisma

Waar bent u naar opzoek?

Privacy & cookies
Lees onze privacyverklaring om meer te weten te komen over hoe we jouw persoonlijke gegevens beschermen.

Tijdelijk niet bereikbaar via onze hoofdingang

TEST TEST TEST