Prisma

Onze zorgeenheid is gericht op de behandeling en begeleiding van ouderen in de 3de en 4de levensfase, met een ernstige psychiatrische aandoening. Zo kunnen bijvoorbeeld ouderen met een depressie, angstproblematiek, psychotische kwetsbaarheid, persoonlijkheidsproblematiek,… in deze zorgeenheid terecht voor een behandeling op maat. Binnen onze zorgeenheid bieden we geen behandelaanbod aan voor ouderen met neurodegeneratieve aandoeningen vb. dementieproblematiek.

Een andere doelgroep in onze zorgeenheid zijn zorgvragers met een psychische kwetsbaarheid ten gevolge van een alcoholverslaving in combinatie met cognitieve en/of lichamelijke problemen kunnen op deze zorgeenheid terecht. Daarnaast staat deze zorgeenheid ook in voor de begeleiding en diagnosestelling van personen met het syndroom van Korsakov.

Onze visie

Binnen deze zorgeenheid wordt de herstelondersteunende benadering als uitgangspunt gehanteerd. Tijdens de behandeling wordt niet enkel aandacht besteed aan het klinisch herstel (genezing en symptoomreductie), maar ook aan het persoonlijk en maatschappelijk herstel van de zorgvrager. Het doel van de behandeling is om samen met de zorgvrager te zoeken naar een manier om terug een kwaliteits- en betekenisvol leven te leiden waarbinnen zijn kwetsbaarheid een plaats krijgt.

De vier kernwaarden van OPZC Rekem (zorgzaamheid, verbondenheid, integriteit en innovatie) worden door onze zorgeenheid hoog in het vaandel gedragen. Elke zorgvrager verdient een individuele aanpak waarbij de behandeling op maat van zijn wensen en noden wordt vorm gegeven. Als team willen wij onze zorgvragers een warm klimaat aanbieden, waarbij presentie en het aangaan van authentieke contacten met de zorgvrager belangrijk zijn. Daarnaast zal het mentorschap een belangrijk instrument worden in de begeleiding van onze zorgvragers tijdens hun herstelproces.


Therapeutisch kader

Binnen Prisma 1, hanteren wij de empathisch directieve benadering. Veel zorgvragers die worden opgenomen binnen deze zorgeenheid hebben weinig tot geen ziekte inzicht wat weerstand kan opwekken.

Lees meer

Presentie en motivationeel werken zijn daarom belangrijk. Een respectvolle bejegening, begrip en geduld zijn hierbij cruciaal. Deze manier van benaderen is van belang om een vertrouwensband met de zorgvrager te kunnen opbouwen. Het team staat naast de zorgvragers en begeleiden hen in hun hersteltraject. Onze zorgvragers hebben nood aan een gestructureerd klimaat met duidelijke afspraken waarbinnen zij aan hun herstel kunnen werken. Een duidelijk omschreven dagstructuur zal het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid van de zorgvragers verhogen.

Zorgvragers staan daarnaast steeds in relatie met hun omgeving. Om deze reden wordt binnen deze zorgeenheid ook gewerkt vanuit de systeemtherapeutische benadering. Tijdens de behandeling wordt rekening gehouden met het netwerk waarbinnen de zorgvrager functioneert (omgeving, familie, gezin,…). Met hun toestemming worden de belangrijkste steunfiguren actief betrokken bij de ontwikkeling van het behandelplan. Familie en naasten kunnen hierin namelijk een belangrijke ondersteunende rol in opnemen.

Ook binnen Prisma 2 hanteren we de de empathisch directieve benadering. Onze zorgvragers hebben omwille van geheugen- en planningsmoeilijkheden een sturende en structurerende aanpak nodig. Door een gestructureerd klimaat met duidelijke afspraken te creëren bieden wij onze zorgvragers een veilige omgeving om aan hun herstel te werken. Een duidelijk omschreven dagstructuur zal daarenboven het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid van de zorgvragers verhogen. Veel zorgvragers die worden opgenomen binnen deze zorgeenheid hebben weinig tot geen ziekte inzicht wat weerstand kan opwekken.

Lees meer

Presentie en motivationeel werken zijn daarom belangrijk. Een respectvolle bejegening, begrip en geduld zijn hierbij cruciaal. Deze manier van benaderen is van belang om een vertrouwensband met de zorgvrager te kunnen opbouwen. Het team staat naast de zorgvragers en begeleiden hen in hun hersteltraject. Zij treden op als prothese voor de tekorten van de zorgvragers. (Saffier, 2006)

De basis van deze empathisch directieve benadering is het 5 K model. We communiceren aan de hand van Korte zinnen met een duidelijke (K)concrete boodschap. Daarbij is het belangrijk om voor (K)continuïteit te zorgen door regelmatige herhalingsmomenten in te bouwen. Daarnaast moeten alle zorgverleners steeds op één lijn staan, (K)consequent handelen en éénzelfde boodschap uitdragen. Ten slotte wordt er van het team verwacht dat zij (K)creatief en flexibel omgaan met de behandelingen die aangeboden worden aan deze doelgroep. (Kenniscentrum Korsakov)

Het team zal samen met de zorgvrager eveneens op zoek gaan naar hulpmiddelen om te leren leven met de cognitieve beperking. Tijdens dit leerproces kunnen neuropsychologische behandelingen een hulp bieden. Deze omvatten alle interventies die gericht zijn op het verbeteren van het cognitief en niet-cognitief functioneren van deze zorgvragers. Een onderdeel hiervan is het foutloos leren. Zorgvragers met het syndroom van Korsakov hebben vaak moeilijkheden met het ontdekken en corrigeren van hun fouten. Door het leerproces verbaal en/of visueel te structureren worden fouten voorkomen en zal het leervermogen van deze zorgvragers toenemen. Daarnaast is ook herhaling van belang. Hierdoor ontstaat er inslijting wat het aanleren van nieuwe elementen mogelijk maakt (Oudman, Nijboer, Postma, Wijnia, & Van der Stigchel, 2017)

Zorgvragers staan daarnaast steeds in relatie met hun omgeving. Om deze reden wordt binnen deze zorgeenheid ook gewerkt vanuit de systeemtherapeutische benadering. Tijdens de behandeling wordt rekening gehouden met het netwerk waarbinnen de zorgvrager functioneert (omgeving, familie, gezin,…). Met hun toestemming worden de belangrijkste steunfiguren actief betrokken bij de ontwikkeling van het behandelplan. Familie en naasten kunnen hierin namelijk een belangrijke ondersteunende rol in opnemen.


Heb je vragen?

Niels Jacobs
Verpleegkundig leidinggevende
Prisma

Waar bent u naar opzoek?

Privacy & cookies
Lees onze privacyverklaring om meer te weten te komen over hoe we jouw persoonlijke gegevens beschermen.

Tijdelijk niet bereikbaar via onze hoofdingang

TEST TEST TEST