De Kering

Zorgeenheid De Kering is een gespecialiseerde psychiatrische zorgeenheid gericht op volwassenen met een middelenprobleem die wensen hun middelenmisbruik onder controle te krijgen. De focus ligt op alcohol- en medicatiemisbruik.

Onze visie

Het doel van de behandeling is leren leven zonder verslavend middel, de dagelijkse routine terug kunnen opnemen, maatschappelijke en persoonlijke rollen herstellen en op zoek gaan naar datgene wat voldoening geeft in het leven. 

Dit wordt vertaald in concrete en haalbare doelstellingen. Deze doelstellingen worden samen met de zorgvrager geformuleerd en geëvalueerd. De zorgvrager is spilfiguur van de behandeling.


Therapeutisch kader

De behandeling op de zorgeenheid doorloopt vier fases en start in volledige opname.

De eerste fase is de assessmentfase. Assessment is de hoeksteen van effectieve behandeling en start zodra er contact met de zorgvrager wordt gelegd en de therapeutische relatie tussen zorgvrager en hulpverlener wordt opgebouwd.  Het assessment van mensen met middelenmisbruik kan voorgesteld worden als een proces van  5 stappen: signalering, classificatie, functioneel assessment, functionele analyse en behandelplanning. 

De tweede fase is de behandelfase. Binnen de zorgeenheid wordt een veilig veranderingsgericht klimaat gecreëerd om de zorgvrager te helpen op te schuiven van moeten naar willen, waardoor ruimte gecreëerd wordt voor groei en verandering. Een veranderingsgericht leefklimaat is autonomie-bevorderend, competentie-ondersteunend en warm.

In de derde fase wordt er overgegaan naar dagbehandeling waar de zorgvrager de aangeleerde vaardigheden kan toepassen in de thuissituatie.

De vierde fase is de nazorgfase. Het volgen van een passend nazorgtraject na opname is essentieel om tot een duurzaam herstel te komen en is de meest kritieke fase van het herstelproces. Nazorg maakt integraal deel uit van de behandeling. Na opname staat de zorgvrager namelijk aan het begin van zijn herstelproces. Een jarenlange gewoonte kan niet zomaar in enkele weken worden veranderd.  Naast de verschillende ambulante vormen van professionele nazorg en zelfzorggroepen, kunnen zorgvragers op regelmatige basis aansluiten bij groepsmomenten georganiseerd vanuit de zorgeenheid. Dit met als doel de overgang tussen de opname en het terug opnemen van het dagelijks leven soepeler te laten verlopen en de kans op terugval te verkleinen. 

Gedurende de hele behandeling wordt, zowel op groeps- als individueel niveau, door de hulpverlener gebruik gemaakt van diverse methoden, zoals cognitieve gedragstherapie, motivationele gespreksvoering, principes van zelfhulp, ervaringsgericht leren en systeemgesprekken.

In de behandeling staat de verantwoordelijkheid van de zorgvrager centraal. Zijn keuzes om gedrag te veranderen worden gerespecteerd en geaccepteerd.


Heb je vragen?

Sabine Vandewal
Verpleegkundig leidinggevende
De Kering

Waar bent u naar opzoek?

Privacy & cookies
Lees onze privacyverklaring om meer te weten te komen over hoe we jouw persoonlijke gegevens beschermen.

Tijdelijk niet bereikbaar via onze hoofdingang

TEST TEST TEST