HIC

De nieuwe zorgeenheid High en Intensive Care (HIC) richt zich op zorgvragers die verkeren in een ernstige psychiatrische crisissituatie. Er is een groot risico op verlies van regie over het eigen functioneren en een kans dat de zorgvrager schade voor zichzelf of andere toedient. De ernst van de symptomen en mate van controleverlies bepalen de opname-indicatie.

Zorgvragers hebben vaak een psychotisch, manisch of depressief toestandsbeeld (al dan niet in combinatie met middelenmisbruik) waarbij er sprake is van ernstig suïcidaal, zelfdestructief, manisch, agressief of ander moeilijk te hanteren gedrag. Zowel vrijwillige als gedwongen opnames kunnen terecht op de HIC.


Onze visie

De behandelvisie van de HIC is gebaseerd op het herstelondersteunend model, medisch model en motivationeel werken. Doel van opname op de HIC is het herwinnen en versterken van de regie over het eigen functioneren tot minimaal een niveau dat de zorgvrager weer buiten de HIC verder kan met het dagelijks leven. Dit doel wordt beoogd door behandeling van een ernstige psychiatrische crisis en het bieden van bescherming en veiligheid. De opname op de HIC wordt zo kort mogelijk gehouden en dient enkel als tijdelijke onderbreking of start van ambulante (vervolg)behandeling. Er is een maximale duurtijd van 3 weken, waarbij wekelijks evaluatie van de HIC-behandeling plaats vindt. Een grote evaluatie vindt plaats na 3 weken. Zo nodig kan de opnameduur twee keer verlengd worden


Therapeutisch kader

Op de HIC wordt herstelondersteunende zorg geboden. Fundamenten hiervoor zijn:

  • Investeren in contact: de eerste vijf minuten
  • Een gastvrije bejegening en attitude
  • Het betrekken van naasten
  • Een herstelbevorderend behandelklimaat
  • Een supportief therapeutisch milieu

Contact met zorgvragers staat centraal gedurende de volledige behandeling. De eerste 5 minuten vormen hierin een cruciale basis. Het belang van de eerste ontmoeting en het opbouwen van vertrouwen staat hier centraal. Hierbij gaat het niet alleen over de eerste 5 minuten bij opname, maar iedere eerste 5 minuten van contact met de zorgvrager.

Lees meer

Zorgvragers en hun naasten worden als gasten behandeld en ze worden vriendelijk welkom geheten. De gastvrije bejegening en attitude creëren een gastvrije sfeer op de zorgeenheid waar een niet-veroordelende houding van belang is. Zorgvragers en hun naasten worden op een geduldige en respectvolle manier benaderd.

Het informeren en betrekken van naasten is van belang voor het slagen van de behandeling op de HIC. Goede samenwerking met naasten draagt bij aan herstel en het voorkomen van situaties waarin opname onvermijdelijk is. Naasten worden vanaf de start tot aan ontslag actief betrokken bij het opnamegesprek, zorgafstemmingsgesprekken, behandelplanbespreking, rooming in, afspraken rond interventies, risicotaxaties, opmaak signaleringsplan… Met naasten wordt de familie, een vertrouwenspersoon, een goede vriend… en het professioneel netwerk bedoeld.

Op de HIC wordt er gewerkt vanuit een herstelbevorderend behandelklimaat. Er wordt gewerkt met een duidelijke structuur en gerichte (dag)activiteiten, in combinatie met bescherming, professionaliteit en goede multidisciplinaire samenwerking.

Vanuit het supportief therapeutisch milieu is de behandeling gericht op het individu, antiregressief en ondersteunend. Structuur, voorspelbaarheid en veiligheid zijn hierbij kernelementen. Er wordt met de zorgvrager samengewerkt met aandacht voor het in stand houden van gezonde functies en vergroten van de eigen regie.

Rode draad in de behandeling op de HIC is werken volgens het stepped care model. Op- en afschaling van zorg gebeurt in kleine stappen, met als doel verergering van crisissituaties, agressie en dwang te voorkomen en herstel van eigen regie van de zorgvrager te bewerkstelligen door het benutten van eigen kracht van de zorgvrager. De zorgvrager wordt niet zwaarder behandeld dan strikt noodzakelijk is.


Heb je vragen?

Maria Pellin
Verpleegkundig leidinggevende
HIC

Waar bent u naar opzoek?

Privacy & cookies
Lees onze privacyverklaring om meer te weten te komen over hoe we jouw persoonlijke gegevens beschermen.

Tijdelijk niet bereikbaar via onze hoofdingang

TEST TEST TEST