Forensische zorg 1A

Forensische zorg 1A is een zorgafdeling die bestemd is voor crisis, time out en heeft een beperkte opname-module. Zorgvragers komen in de opname-module terecht als er ingeschat wordt dat ze tijdelijk een intensievere medisch-psychiatrische zorg nodig hebben en/of ter inschatting met welk behandeltraject ze het meest gebaat zijn. Daarnaast voorziet OPZC Rekem in een crisisfunctie voor het forensische zorgcircuit Rekem – Antwerpen. Bovendien voorziet OPZC Rekem in een time out – functie voor zorgpartners in het Hof van Beroep Antwerpen.

Onze visie

Binnen forensische zorg 1A bieden we een bed aan, aan zij die om de één of andere reden nood hebben aan een tijdelijke onderbreking in het huidige (behandel-)traject. Een opname-aanvraag kan op eigen vraag of van het multidisciplinair team van de verwijzende afdeling/instantie gebeuren. In teamoverleg zal bekeken worden welke doelstellingen opgesteld dienen te worden en of de opname-aanvraag kadert binnen onze missie.

We streven naar een individuele bejegening, zorg op maat, waarbij we vertrekken vanuit persoonlijke doelstellingen die zijn opgesteld in samenspraak met de verwijzer en de zorgvrager.

Binnen de time-outmodule is de opnameduur vastgelegd, binnen de crisis- en opnamemodule gaan we uit van het principe “zo kort als mogelijk, zo lang als nodig”. We baseren ons op methodieken en modellen die wetenschappelijk onderbouwd zijn en waarvan aangetoond is dat ze, oa. in functie van het voorkomen van een (nieuw) delict, werken.


Therapeutisch kader

Forensische zorg 1A is een leefgroep met een hoge mate van beveiliging en een strikt gereglementeerd therapeutisch klimaat. Binnen deze afdeling trachten we een supportief milieu te creëren. Personeel is ondersteunend aanwezig in de groep en biedt hand-in-hand begeleiding aan waarbij zorg op maat vooropstaat. Het klimaat is structurerend om zo voorspelbaarheid en veiligheid voor de zorgvragers te creëren.

We hechten er belang aan om de zorgvrager een huiselijke sfeer aan te bieden waarin iedereen zich welkom kan voelen en positieve ervaringen kan opdoen. Dit trachten we te doen door:

  • een ondersteunende aanpak
  • aanbieden van een duidelijke structuur
  • grenzen aan te geven over wat kan en niet kan
  • de zorgvrager aan te spreken over ongewenst gedrag en open te zijn over de gevolgen van dat gedrag.

Als een zorgvrager zich veilig voelt in de leefgroep kan hij beginnen met te werken aan zichzelf en is groei mogelijk. Het creëren van een veranderingsgericht klimaat is hierbij van belang en is gericht op:

  • ondersteunen van de autonomie
  • bevorderen van competenties
  • verbondenheid, een warm, positief en appreciërend klimaat (ontmoeten ipv moeten.)

Heb je vragen?

Jelle Maessen
Verpleegkundig leidinggevende
For 1A

Waar bent u naar opzoek?

Privacy & cookies
Lees onze privacyverklaring om meer te weten te komen over hoe we jouw persoonlijke gegevens beschermen.

Tijdelijk niet bereikbaar via onze hoofdingang

TEST TEST TEST