Forensische zorg 2

Wanneer er voor een zorgvrager aan een langdurig verblijf binnen een forensische context wordt gedacht, komen de zorgeenheden Forensische zorg 2 & Forensische zorg 3 in beeld.

Forensische zorg 2 probeert voornamelijk de nodige zorg, opvang en begeleiding te voorzien voor mensen die kampen met een persoonlijkheidsproblematiek. Er is regelmatig  ook sprake van één of meerdere comorbide psychiatrische stoornissen. Deze kunnen erg uiteenlopend zijn (psychotische stoornissen, middelenafhankelijkheid, ADHD, ASS, …). Vaak blijkt dat de combinatie van problematieken een groot deel van de problemen in het dagelijks functioneren bepalen.

Wanneer er geoordeeld wordt dat een persoon, ongeacht zijn diagnose, baat zou ondervinden bij de kenmerkende eigenschappen van het therapeutisch milieu en de dynamieken van onze zorgeenheid, is een verblijf op Forensische zorg 2 mogelijk.

Onze visie

Onze primaire doelstelling is het begeleiden van onze zorgvragers naar een menswaardig, kwaliteitsvol en delict-vrij leven.

We werken nauw samen met de zorgvrager en zijn netwerk. Daarnaast is er, in functie van het traject, een goede samenwerking met externe partners (bijvoorbeeld. SURB, KBM, beschut wonen ’t Veer, CAD, Mobiele Equipe Internering,…) maar ook tussen de verschillende zorgeenheden binnen het forensisch cluster.

We willen de zorgvrager ondersteunen in het omgaan met hun kwetsbaarheid (delict-risico’s) en hun versterken in hun eigen kracht. Daarnaast coachen we hun in:

  • het met succes en naar tevredenheid wonen en werken
  • het zoeken, starten en volhouden van dagbesteding en vrijetijdsbesteding
  • het opbouwen en/of onderhouden van positieve sociale en familiecontacten

Therapeutisch kader

Met het oog op het verminderen van de kans op recidive, wordt een behandeling opgebouwd volgens het RNR-model aangevuld met herstelondersteunend werken het GLM-model.  In aansluiting bij wat een specifieke doelgroep nodig heeft (bijv. verstandelijke beperking, verslaving, persoonlijkheidsproblematiek, psychotische kwetsbaarheid,…) worden RNR en GLM aangevuld met andere goed onderbouwde methodieken en modellen. Denk bijvoorbeeld aan motiverende gespreksvoering, het sociaal emotioneel ontwikkelingsmodel, attachment based therapy, …

Het RNR-model (Risk-Need-Responsivity)

RNR zegt wie we moeten behandelen, wat we moeten behandelen maar ook over hoe behandelen:

  • aangepast aan de persoon die we voor ons hebben
  • rekening houdend met belemmerende factoren zoals bv. motivatie of psychisch lijden
  • met de juiste behandelintensiteit naargelang de problematiek en de juiste beveiligingsgraad naargelang het risico
  • respectvol en menselijk, begrijpend en begrenzend
  • met wetenschappelijk onderzochte en goed onderbouwde, aantrekkelijke behandelprogramma’s

Responsivity betekent dat de behandeling op maat van de zorgvrager gebeurt, onder andere door beroep te doen op wetenschappelijk onderzochte en goed onderbouwde theorieën en behandelprogramma’s. Daarom nemen we voor het hoe behandelen een aantal extra inspiratiebronnen mee.

Herstelondersteunend werken

Herstel verwijst naar een langdurig proces waarbij individuen werken in de richting van een voor hen menswaardig en kwaliteitsvol leven. Dit door het aanpakken van problemen op diverse domeinen en door het versterken van hun krachten.

 In de forensische psychiatrie gaat het ook om een delict-vrij leven.

Good Lives Model of GLM

Het Good Lives Model is een zeer waardevolle, herstelondersteunende, aanvulling op RNR.

De focus van GLM ligt op het welzijn en op de primaire levensbehoeften die alle mensen gemeenschappelijk hebben, bijv. de behoefte aan verbondenheid, de behoefte aan innerlijke rust, de behoefte ergens in uit te blinken etc.

Strafbare feiten worden gekaderd in het niet of niet op een gezonde manier kunnen invullen van deze behoeften.

Tijdens de behandeling gaat de behandelaar samen met de zorgvrager op zoek naar wat zijn belangrijkste behoeften zijn en op welke manier deze voortaan op een gezonde, niet tot delicten leidende manier, kunnen worden ingevuld.  Eventuele obstakels daarbij  (bijv. het missen van sociale vaardigheden om tot verbondenheid te komen), worden aangepakt. 


Heb je vragen?

Jo-An Mulleners
Verpleegkundig leidinggevende
For 2

Waar bent u naar opzoek?

Privacy & cookies
Lees onze privacyverklaring om meer te weten te komen over hoe we jouw persoonlijke gegevens beschermen.

Tijdelijk niet bereikbaar via onze hoofdingang

TEST TEST TEST