KeFor

Het Kenniscentrum Forensisch Psychiatrische Zorg (KeFor) werd op 15 september 2009 opgericht binnen OPZC Rekem. Dit centrum staat in voor het uitvoeren, initiëren en begeleiden van onderzoek binnen de diverse forensische (piloot)projecten in Vlaanderen en beantwoordt daarmee aan de vraag naar wetenschappelijke sturing en evaluatie van dit specifieke werkdomein. Onderzoeksdomeinen zijn forensische diagnostiek, risicotaxatie, behandeling en resocialisatie van delinquenten met een psychische stoornis. De kerntaak is het uitwerken en realiseren van onderzoeksvoorstellen, al dan niet in samenwerking met (buitenlandse) academische en klinische organisaties. Wetenschappelijke toetsing van deze protocollen gebeurt door een multidisciplinair wetenschappelijk comité, vertegenwoordigd door experts werkzaam in België en Nederland.

KeFor wordt financieel ondersteund door OPZC Rekem en voert gesubsidieerd onderzoek uit in opdracht van de federale en Vlaamse overheid.

KeFor bestaat uit een multidisciplinair team met ervaring binnen zowel de hulpverlening als de justitiële sector.


Onderzoeksprojecten

Lopende onderzoeksprojecten

Experience Sampling Methode (ESM)

Onderzoekspartner: Tilburg University

Experience Sampling Methode (ESM) is een dagboektechniek waarmee men gedachten, stemmingen, psychiatrische symptomen en context kan onderzoeken in het dagelijkse leven. Reacties in het dagelijks leven zijn verschillend van reacties in kunstmatige situaties (bijvoorbeeld in laboratorium) en grote stressoren activeren andere copingstrategieën dan kleine dagdagelijkse stressoren. Omdat deze subtiele variaties moeilijk te meten zijn met traditionele instrumenten kan ESM onderzoek een fundamentele toevoeging zijn bij het reeds bestaande cross-sectioneel onderzoek. Onderzoek binnen de forensische psychiatrie naar dagdagelijkse ervaringen is bijna onbestaand. Met dit onderzoek willen we een beter zicht krijgen op de effecten van kleine stressoren in het dagdagelijkse leven van forensische psychiatrische patiënten.

Risicotaxatie bij plegers met een verstandelijke beperking: een field validity studie

Onderzoekspartner: KU Leuven

Studies die de voorspellende waarde nagaan van risicotaxatie-instrumenten bij plegers met een verstandelijke beperking (PVB) zijn schaars in vergelijking met studies bij normaal begaafde daderpopulaties. Zogenaamde field validity studies – studies waar klinische gegevens verzameld worden in functie van de dagdagelijkse klinische praktijk, en niet door onderzoekers – zijn zelfs volledig afwezig. Deze doctoraatsstudie wil dit hiaat opvullen door na te gaan wat de betrouwbaarheid en voorspellende waarde is van diverse risicotaxatie-instrumenten bij PVB wanneer deze gebruikt worden in de klinische praktijk.

Kwaliteit van leven

Kwaliteit van leven verwijst naar het perspectief van een persoon op wat hij heeft, hoe het gaat, en hoe hij zich voelt met betrekking tot zijn huidige levensomstandigheden. De ervaring van de patiënt van de kwaliteit van leven kan een belangrijke bijdrage leveren aan hoe zorg verbeterd kan worden. Om deze reden wordt de kwaliteit van leven van geïnterneerden die verblijven binnen het forensisch cluster van het OPZC Rekem jaarlijks in kaart gebracht via de Forensic Inpatient Quality of Life Questionnaire (FQL) zelfrapportagelijst tezamen met het ervaren van het afdelingsklimaat aan de hand van de Essen Climate Evaluation Schema’ (EssenCES). De analyse en rapportage van deze gegevens wordt uitgevoerd door KeFor.

Forensic excellence

Onderzoekspartner: prof. dr. Harry Kennedy (DUNDRUM hospital, Ierland)

De forensische geestelijke gezondheidsinstellingen worden gekenmerkt door hoge kosten, lage capaciteit en hoge risico’s. Zorgvragers ondergaan vaak een langdurig, intensief en vrijheidsbeperkend zorgtraject. Een goede organisatie met consistente en gecoördineerde trajecten is daarom van groot belang. Met deze studie wordt getracht een instrument te ontwikkelen om de kwaliteit van de forensische geestelijke gezondheidsinstellingen in kaart te brengen en af te zetten ten aanzien van nationale en internationale netwerken. Dit instrument evalueert zeven domeinen die in relatie staan tot forensic excellence, namelijk: (1) waarden en rechten, (2) klinische organisatie, (3) consistentie, (4) tijdschaal, (5) specialisatie, (6) routine outcome monitoring en (7) onderzoek en ontwikkeling.

Recidive bij seksueel delinquenten na residentiële behandeling in een gespecialiseerd centrum

Onderzoekspartner: KU Leuven

Deze studie beoogt de recidivecijfers in kaart te brengen voor de patiënten die een residentiële behandeling ondergingen in de instellingen die zich specifiek richten op deze doelgroep, namelijk: PC Asster te Sint-Truiden, PC Sint-Lucia te Sint-Niklaas en PC Sint-Amandus te Beernem.

Recidive na medium security behandeling: een follow-up studie

Het meest doorslaggevende criterium voor de effectiviteit van een behandeling binnen een forensische context is of iemand al dan niet recidiveert. Tien jaar na het onderzoek “recidive en risicotaxatie bij een forensisch psychiatrische medium security populatie” wordt een opvolgingsonderzoek uitgevoerd met betrekking tot de recidivegegevens, waarbij recidivegegevens tot 20 jaar na behandeling in één van de medium security afdelingen in Bierbeek, Rekem en Zelzate beschikbaar zullen zijn.

Analyse van de zorgtrajecten van geïnterneerden

Onderzoekspartner: Centre de Recherche en Défense Sociale (CRDS)

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de FOD Volksgezondheid.

Reeds verschillende jaren financiert de FOD Volksgezondheid diverse projecten die een zorgaanbod voor geïnterneerden aanbieden. Sinds 2018 worden gegevens van geïnterneerden die zijn opgenomen binnen deze projecten op vraag van de FOD Volksgezondheid jaarlijks geanalyseerd door KeFor en CRDS. Hierbij wordt met name gekeken naar socio-demografische, delictgerelateerde, diagnostische en trajectgegevens.

Archief

‘Profil résiduel’: onderzoek naar het profiel van patiënten die moeilijkheden ervaren om opgenomen te worden

Onderzoekspartner: Centre de Recherche en Défense Sociale (CRDS)

Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de FOD Volksgezondheid.

KeFor en het Centre de Recherche en Défense Sociale (CRDS) kregen van de federale overheid (FOD Volksgezondheid) de opdracht gekregen om onderzoek te doen naar het profiel van geïnterneerden die moeilijkheden hebben om de juiste forensische zorg te ontvangen.

De onderzoeksvragen werden onderzocht aan de hand van (1) systematische literatuuronderzoeken, (2) analyses van de zorgtrajecten van de geïnterneerden en (3) via feedback van het forensische werkveld (zowel de geestelijke gezondheidszorg als van justitie) door middel van focusgroepen.

ARMIDILO-S: Inschatten van de kans op seksueel geweld bij plegers met een verstandelijke beperking

De ontwikkeling van en onderzoek naar risicotaxatie-instrumenten bij plegers met een verstandelijke
beperking (PVB) staat in schril contrast met de hoeveelheid studies bij normaal begaafde daders. Dit
is des te meer het geval wanneer het gaat over seksueel delinquenten, waarbij de weinige studies
vaak tegenstrijdige resultaten laten zien. Deze studies beperken zich bovendien voornamelijk tot het
toepassen van risicotaxatie-instrumenten ontwikkeld bij normaal begaafde daders. Onder de
instrumenten specifiek ontwikkeld voor seksueel delinquenten met een verstandelijke beperking,
wordt de Assessment of Risk and Manageability of Individuals with Developmental and Intellectual Limitations who Offend Sexually (ARMIDILO-S) opgeworpen als veelbelovend dynamisch risicotaxatie-instrument. Dit heeft te maken met het feit dat niet enkel cliëntspecifieke, maar ook omgevingsgerelateerde variabelen worden opgenomen. Deze studie ging de betrouwbaarheid en voorspellende waarde na van de ARMIDILO-S en de Static-99R (als onderdeel van de ARMIDILO-S) bij seksueel delinquenten met een verstandelijke beperking.

BelRAI Geestelijke Gezondheidszorg studie: Evaluatie van de BelRAI GGZ instrumenten en resultaten in de zorg voor personen met een ernstige psychische aandoening en/of verslaving in Vlaanderen

Onderzoekspartner: LUCAS Centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy

Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. KeFor was betrokken bij het onderzoek rondom het forensisch supplement van de BeLRAI.

De federale overheid en de gemeenschappen hebben beslist om BelRAI als generiek beoordelingsinstrument in te voeren in alle sectoren van welzijn en gezondheid. Via BelRAI instrumenten gaan zorgverleners over zorgsettings heen het functioneren en de zorgnoden van zorgbehoevende personen op een gestandaardiseerde wijze in kaart brengen. Vervolgens worden BelRAI resultaten berekend die kunnen dienen om een onderbouwd begeleidingsplan op te stellen of bij te sturen, alsook voor het kwaliteitsbeleid op organisatieniveau en op algemeen beleidsniveau. Een dergelijk instrument is nodig (1) om de geïntegreerde zorg en ondersteuning van kwetsbare groepen te versterken, (2) om dubbele registraties en assessments van verschillende zorgverleners – die niet op elkaar afgestemd zijn – te vermijden en (3) om tot een vereenvoudiging van de registratiesystemen te komen die het mogelijk maken data te verzamelen op regio- en gemeenschapsniveau. Het gebruik van BelRAI is al uitvoering getest in de ouderenzorg, maar ook in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is het gebruik van een dergelijk beoordelingssysteem nodig.

Om de toepasbaarheid van de BelRAI GGZ instrumenten te onderzoeken werd nagegaan:

 1. Welke gebruiksmogelijkheden het onderzoeksinstrumentarium en de resultaten ervan bieden voor de hulpverleners in de zorg voor personen met EPA en/of verslaving.
 2. Welke gebruiksmogelijkheden de resultaten van het onderzoeksinstrumentarium voor de hulpverleners bieden bij het opstellen of evalueren van het begeleidingsplan van de betreffende cliënt binnen het team waar de hulpverlener deel van uitmaakt.
 3. Wat de attitude is van de hulpverleners ten opzichte van de gebruiksmogelijkheden (zie onderzoeksvraag 1 en 2) en andere eigenschappen van het onderzoeksinstrumentarium.
 4. Hoe de BelRAI resultaten van deze steekproef van cliënten samengevat kunnen worden aan de hand van beschrijvende statistieken.

Via deze studie werd in de eerste plaats een antwoord geformuleerd op de vier onderzoeksvragen. Deze antwoorden werden gevormd op basis van de resultaten van de focusgroepen en de attitudevragenlijst, en op basis van beschrijvende statische analyses van de BelRAI data. Op basis van deze antwoorden werden vervolgens aanbevelingen geformuleerd die kunnen dienen om de BelRAI GGZ instrumenten en mogelijke toevoegingen voor de forensische doelgroep verder te implementeren voor personen met een EPA en/of verslaving binnen de Vlaamse GGZ.

Aanpassing van het BelRAI Forensic supplement op basis van het Risk-Need-Responsivity model en aanpassing van de cliëntversie van de DUNDRUM voor personen met een verstandelijke beperking

Onderzoekspartner: LUCAS Centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy

Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. KeFor was betrokken bij het onderzoek omtrent het forensisch supplement van de BeLRAI.

Deze studie onderzocht op welke manier het BelRAI Forensic supplement kon aangepast worden zodat het goed aansloot op het Risk-Need-Responsivity model. Het doel was om de bruikbaarheid van het forensic supplement in de forensische zorg te vergroten. De aanpassingen werden doorgevoerd op basis van input van experts. Het tweede deel van de studie betrof een aanpassing van de cliëntversie van de DUNDRUM voor gebruik bij personen met een verstandelijke beperking. Er werd wederom advies ingewonnen van verschillende experten en conceptversies werden aangepast en terug geëvalueerd. Deze aanpassingen werden voorgesteld aan expertgroepen. De definitieve versie werd vervolgens getest in twee zorgvoorzieningen.

Deskundigenonderzoek naar toerekeningsvatbaarheid binnen de strafrechtelijke procedure

Forensisch psychiatrische deskundigenverslagen waren in het verleden onderhevig aan heel wat kritiek. De nieuwe interneringswet tracht o.a. de kwaliteit van deze verslagen en de expert te vergroten. Er werd een literatuuroverzicht uitgevoerd over de praktijk rond forensisch psychiatrische deskundigenonderzoeken in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Engeland, Zweden en Canada.

Effectmeting van het Inreach project

Het InReach project werd opgestart door de forensische afdeling van het OPZC met het oog op 1) een betere toeleiding naar zorg, 2) het verhogen van de motivatie en 3) het verminderen van drop-out. Via deze studie werd de effectiviteit van het project nagegaan aan de hand van een multi-methodisch design. De eerste twee doelstellingen werden geëvalueerd door middel van semigestructureerd interviews met de PSD diensten van de betrokken strafinstellingen en de sociale dienst van FPC Antwerpen. De derde onderzoeksvraag werd geanalyseerd op basis van cijfermatige gegevens.

Bepaling beveiligingsniveaus binnen de forensische zorg

Geïnterneerden worden behandeld binnen verschillende beveiligingsniveaus. De Kamers ter Bescherming van de Maatschappij (KBM) beslissen in welke setting en dus ook welk beveiligingsniveau de patiënt zijn behandeling moet ondergaan. Duidelijke criteria om dit beveiligingsniveau in te schatten zijn vooralsnog niet beschikbaar. Ook is het onduidelijk wanneer iemand voldoende verbeterd is, zodat de transfer naar een setting met een lager beveiligingsniveau op een veilige manier kan plaatsvinden. Het foutief inschatten hiervan kan nochtans zowel voor de samenleving als voor de diensten zelf hogere kosten met zich mee brengen. Uit een literatuuroverzicht, uitgevoerd door KeFor, bleek dat onderzoek in Vlaanderen naar de bepaling van het beveiligingsniveau minimaal tot onbestaande is en dat er maar weinig instrumenten voorhanden zijn die aanvullend aan een risicotaxatie kunnen gebruikt worden om het beveiligingsniveau te bepalen en de transfer tussen verschillende niveaus te kunnen bepalen.

Omwille van een aantal redenen werd de keuze gemaakt om een onderzoek op te zetten met de DUNDRUM. De DUNDRUM (Kennedy et al., 2016) is een instrument dat gebruikt kan worden om ondersteuning te bieden voor het gestructureerd klinisch oordeel bij het bepalen van beveiligingsniveau (DUNDRUM-1), opname prioriteit (DUNDRUM-2) programma voltooiing (DUNDRUM-3) en mate van herstel (DUNDRUM-4).

Volgende onderzoeken omtrent het bepalen van veiligheidsniveau zijn afgerond:

 • Studie 1: Pilootstudie met betrekking tot de toepasbaarheid van de DUNDRUM-1
 • Studie 2: Vergelijking van de DUNDRUM-1 met de HoNOS-secure
 • Studie 3: Toepasbaarheid van de DUNDRUM-3 en DUNDRUM-4 in Vlaamse forensische instellingen
 • Studie 4: De relatie tussen drop-out van behandeling en beveiligingsnood

Kwaliteitscriteria forensische geestelijke gezondheidszorg

Onderzoekspartner: LUCAS, Centrum voor zorgonderzoek en consultancy (KUL)

Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

In 2018 werd in samenwerking met experten uit het forensische werkveld een aantal criteria geformuleerd om de kwaliteit van de categorale residentiële forensische geestelijke gezondheidszorg te waarborgen. Dit referentiekader kan geraadpleegd worden op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Aan LUCAS en KeFor werd gevraagd om dit referentiekader verder te concretiseren en te onderbouwen met wetenschappelijke literatuur om als basis te dienen voor de verdere ontwikkeling van de standaarden. Hoewel de geraadpleegde referentiekaders uit het buitenland impliciet gebaseerd zijn op wetenschappelijke evidentie via het betrekken van forensische experten, is het uitvoeren van een literatuurstudie bij de ontwikkeling van zo’n referentiekader uniek. Op basis van deze studie zullen kwaliteitseisen worden uitgewerkt voor (1) de residentiële categorale forensische voorzieningen en (2) de ambulante categorale settings en de mobiele teams.

Format forensisch psychiatrisch deskundigenonderzoek

Onderzoekspartner: Centre de Recherche en Défense Sociale (CRDS)

Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de Minister van Volksgezondheid Maggie De Block.

Tot voor kort waren er geen richtlijnen rond het opstellen van een (psychiatrisch) deskundigenonderzoek in België. Hierin kwam een evolutie met de nieuwe interneringswet, waarbij dergelijk onderzoek verplicht gesteld werd en strikter geregeld werd teneinde de kwaliteit te verbeteren. Zo tracht de nieuwe wet de kwaliteit en eenvormigheid van het deskundigenonderzoek te garanderen via (onder andere) een verplicht te gebruiken format. België is hiermee vrij uniek. Om de nodige uitvoeringsbesluiten te kunnen opstellen, werd de opdracht gegeven om dit nieuwe, verplichte verslag inhoudelijk vorm te geven. Omdat er slechts weinig wetenschappelijke grondslag beschikbaar was om dit te doen, werd gekozen voor de Delphi-methode als onderzoeksmethodiek. Het Koninklijk besluit van 25 september 2018 uitvoering van artikel 5, § 3, van de wet van 5 mei 2014 betreffende de internering is inmiddels in werking getreden.

Het profiel van medium en high risk geïnterneerden in België

Onderzoekspartner: Centre de Recherche en Défense Sociale (CRDS)

Om een completer beeld te krijgen van de (medium en high security) geïnterneerdenpopulatie in België werden gegevens van twee onderzoekscentra samengevoegd: Centre de Recherche en Défense Sociale voor gegevens van de Waalse medium tot high security geïnterneerden en KeFor voor de gegevens van de Vlaamse medium security patiënten. Zo kon het psychiatrisch profiel van de geïnterneerden in België, alsook het risicoprofiel, worden onderzocht.

Recidive & Risicotaxatie: Analyse van de forensische dataset ‘medium security projecten’

De drie Vlaamse forensische medium security behandelafdelingen (Bierbeek, Rekem en Zelzate) noteerden tussen 2001 – 2010 gegevens over geïnterneerden die zich aanbieden voor opname (N = 531). Dit betroffen demografische kenmerken, alsook diagnostische gegevens in de vorm van de Psychopathy Checklist (PCL-R), Historical, Clinical & Risk Management-20 (HCR-20), intelligentiebepaling en een klinisch bekomen DSM-IV diagnose. Deze dataset werd door KeFor aangevuld en geanalyseerd in functie van risicotaxatie en recidivemeting.

Vanwege de grote hoeveelheid aan data, werd het project opgesplitst in een aantal deelonderzoeken:

 • Incidenten tijdens medium security behandeling
 • Herval na medium security behandeling
 • Intelligence is in the Eye of the Beholder: Investigating Stability of Repeated Measurements in Forensic Psychiatry
 • PCL-R field validity: gevangenis en ziekenhuis settings
 • Field validity HCR-20
 • Violence Risk Appraisal Guide binnen de Vlaamse medium security instellingen
 • Geïnterneerden met een hoge mate van psychopathie in medium security behandeling
 • Geïnterneerden met een artikel 21 WBM

Onrechtstreekse meting van seksuele preferentie en classificatie bij pedoseksuelen

Daders met een seksuele preferentie naar kinderen toe vormen een groot  risico wat betreft recidive. Die preferentie kan op rechtstreekse manier bevraagd worden, maar om misleiding tegen te gaan werden velerlei indirecte methoden ontwikkeld. In deze studie werd seksuele interesse indirect beoordeeld met behulp van de Choice Reaction Time (CRT) -taak in 49 extrafamiliale plegers en 25 controles.

Intelligentiemetingen in forensische populaties: unidimensionele versus multidimensionele aanpak.

Onderzoekspartner: Thomas More Hogeschool Decennialang heeft men het cognitief vermogen unidimensioneel benaderd, waarbij het multidimensionele karakter van ons cognitief functioneren echter tekort wordt gedaan. Het gebruik van een multidimensionele testbatterij laat toe een brede waaier van cognitieve vaardigheden gedetailleerd in kaart te brengen. Deze verfijnde diagnostiek kan leiden tot een correctere inschatting van cognitieve vaardigheden bij delinquenten en vervolgens tot een op maat gesneden behandelaanbod (i.c. het responsiviteitsprincipe). Onderzoek naar de mogelijkheden van een multidimensionele benadering van cognitie werd reeds uitgevoerd binnen studenten- en klinische populaties, maar nog niet binnen forensische populaties. Binnen dit pilootonderzoek hebben studenten van de Thomas More Hogeschool in Antwerpen een dergelijke diagnostische benadering – middels het Cattel-Horn-Caroll (CHC) model – toegepast bij normaal begaafde geïnterneerden en geïnterneerden met een verstandelijke beperking.

Oplossingsgericht werken in een forensische context

Onderzoekspartner: Karel de Grote Hogeschool

Dit project zoomt in op de mogelijkheden en beperkingen van de oplossingsgerichte benadering van forensische cliënten met een agressieproblematiek. Uit onderzoek en vanuit het werkveld klonk een luide vraag tot uitbreiding en heroriëntering van het bestaande aanbod van hulp- en dienstverlening aan (ex-)gedetineerden, onder meer in het kader van de aanpak van problemen met agressie. Samen met de Karel de Grote-Hogeschool en twee werkveldpartners, vzw Touché en VGGZ Hasselt, trachtte KeFor de effecten te meten van een oplossingsgerichte benadering bij cliënten met een agressieproblematiek.

Experience sampling in de forensische psychiatrie: meten van ervaringen in het dagelijkse leven

Experience Sampling Methode (ESM) is een gestructureerde dagboektechniek waarmee men gedachten, stemmingen, psychiatrische symptomen en context kan onderzoeken in het dagelijkse leven. In dit pilootonderzoek werd onderzocht of de ESM methode geschikt is voor gebruik in de forensische psychiatrie. Uiteindelijk hebben 25 forensisch psychiatrische patiënten van het OPZC Rekem zes dagen lang en 10 keer per dag korte vragenlijsten ingevuld over hun gedachten, emoties, symptomen en de context waarin ze werden ervaren.

Risicotaxatie bij plegers met een verstandelijke beperking

Instrumenten die het risico op toekomstig (seksueel) gewelddadig gedrag bij gekende delinquenten inschatten, zijn herhaaldelijk succesvol getest op betrouwbaarheid en validiteit. De hoeveelheid studies bij plegers met een verstandelijke beperking is echter aanzienlijk schaarser. In de huidige studie werd de voorspellende waarde van drie (risicotaxatie-)instrumenten getest bij deze doelgroep: (een eigen vertaling van) de Violence Risk Appraisal Guide (VRAG), de Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R) en de Psychopathy Checklist: Screening Version (PCL:SV). Concreet werd nagegaan worden in hoeverre de scores op deze instrumenten agressie op de afdeling voorspelden.

Exploratief onderzoek naar de competenties van dé forensische hulpverlener

De forensische psychiatrie verschilt in een aantal cruciale aspecten van de reguliere psychiatrische hulpverlening. Forensische hulpverleners worden namelijk geconfronteerd met complexe problemen. Enerzijds hebben zij te maken met een specifieke groep patiënten in al zijn kenmerken. Het opbouwen van een vertrouwensrelatie met deze personen vergt heel wat tijd en moeite. De motivatie om in behandeling te gaan – vaak gering – is een cruciaal aspect en dan ook dikwijls een eerste stap in de behandeling. Anderzijds moeten hulpverleners ook rekening houden met het gerechtelijk apparaat dat de tenuitvoerlegging van de maatregel mee opvolgt. Adviezen worden niet altijd opgevolgd wat soms een vertraging van het therapeutisch proces en daarmee gepaard gaande frustraties kan teweegbrengen. Dit alles maakt dat voor de forensische hulpverleners andere competenties en eigenschappen vereist zijn. Bovendien is de mentale belasting niet gering, waardoor goede ondersteuning van de medewerkers essentieel is. Op basis van focusgroepen met forensisch psychiatrische patiënten en een Delphi studie werd op zoek gegaan naar deze competenties en eigenschappen. Dé ideale forensische hulpverlener bestaat vermoedelijk niet, maar het onderzoek bracht kenmerken aan het licht die bijdragen bij tot het succesvol functioneren van hulpverleners binnen de forensische hulpverlening.


Publicaties

Rapporten

Habets, P., Van Horebeek, H., De Cuyper, K., Jeandarme, I. (2022). Aanpassing van het BelRAI Forensic supplement op basis van het Risk-Need-Responsivity model en aanpassing van de cliëntversie van de DUNDRUM voor personen met een verstandelijke beperking. Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. https://cdn.nimbu.io/s/5s8z9pq/channelentries/9pysajf/files/2020_12%20Rapport_42_EF%2006.07_2__BelRAI-DUNDRUM%20for%20ggz_eindrapport.pdf?j3o9vcf

Habets P, Jeandarme I, Pouls C (2021). Update aanbevelingen inzake risicotaxatie zedendelinquenten. Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. Intern rapport.

Delannoy, D., Pouls, C., Jeandarme, I., & Pham, T.H. (2021). Rapport SPF santé publique. Trajet de soin interné 2019. Intern rapport.

Van Horebeek, H., Habets, P., de Cuyper, K., Hermans, K., Schouten, B., Van Eenoo, L., Declercq, A., Van Audenhove, Ch. , Jeandarme, I. (2020). Exploratieve studie naar de gebruiksmogelijkheden van het BelRAI GGZ-instrumentarium en de DUNDRUM in de Vlaamse forensische geestelijke gezondheidszorg. Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.  https://cdn.nimbu.io/s/5s8z9pq/channelentries/9pysajf/files/2020_12%20Rapport_42_EF%2006.07_2__BelRAI-DUNDRUM%20for%20ggz_eindrapport.pdf?j3o9vcf

Habets, P., & Jeandarme, I. (2020). Bepaling beveiligingsniveaus binnen de forensische zorg. Intern rapport.

Pouls, C., Delannoy, D., Degouis, F., Pham, T., & Jeandarme, I. (2020). Zorgtraject geïnterneerden: gegevens 2018. Intern rapport.

Pouls C., & Jeandarme, I. (2020). Kwaliteitscriteria forensische geestelijke gezondheidszorg. Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. https://cdn.nimbu.io/s/5s8z9pq/channelentries/hucvbit/files/2020_04_Rapport_35_SWVG_EF57_Referentiekader_forensische_zorg.pdf?a4fjzcj

Van Horebeek, H., de Cuyper, K., Habets, P., Van Eenoo, L., Jeandarme, I., Declercq, A., Van Audenhove, Ch. (2019). Tussentijds rapport BelRAI GGZ-studies: Resultaten van een participatief traject ter voorbereiding van de tweede BelRAI GGZ-studie en de BelRAI forensische GGZ-pilootstudie. Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.  https://steunpuntwvg.be/onderzoeksprogramma/EF-06-07-BelRAI-Forensisch-supplement

Delannoy, D., Pouls, C., Jeandarme, I., Telle, E., & Pham, T. (2019). Analyse du trajet de soins post-internement 2017. Intern rapport.

Peer review publicaties

In press

Pouls, C., & Jeandarme, I. (in press). Reliability and validity of the ARMIDILO-S in sex offenders with intellectual disabilities. Journal of Mental Health Research in Intellectual Disabilities.

2022

Jeandarme, I., Vandenbosch, L., Pairoux, J., & Gijs, L. (2022). Gebruik van internet door mensen met een pedofiele stoornis, die kinderen seksueel hebben misbruikt: Een kwalitatieve exploratie. Panopticon. Advance online publication.

Pouls, C., Jeandarme, I., Al-Taiar, H., Bradford, J., Canton, W., Kristiansson, M., Thibaut, F., Verreyt, V., & Konrad N. (2022). Criminal responsibility evaluations: Benchmarking in different countries. International Journal of Law and Psychiatry, 81, e101775. https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2022.101775

Pouls, C., & Jeandarme, I. (2022). Reliability and validity of the Static-99R in sex offenders with intellectual disabilities. Journal of Intellectual Disabilities and Offending Behaviour, 13(1), 20-31. https://doi.org/10.1108/JIDOB-08-2021-0013

Habets, P., Jeandarme, I., Gijs, L., Dombert, B., Mokros, A., & FIF group (2022). Measuring sexual interest in child molesters: Investigating the Choice Reaction Time task using the Virtual People Set. Journal of Sexual Aggression, 28(1), 45-59. https://doi.org/10.1080/13552600.2021.1896808

2021

Jeandarme, I., & Habets, P., O’Reilly, K. & Kennedy, H. (2021). Is non-completion of treatment related to security need? Criminal Behaviour and Mental Health, 31(5), 321-330. https://doi.org/10.1002/cbm.2213

Habets, P., & Jeandarme, I. (2021). Wanneer is iemand klaar om naar een lager niveau van beveiliging te gaan? Een onderzoek naar de toepasbaarheid van de DUNDRUM-3 en DUNDRUM-4 binnen de forensische psychiatrie. Tijdschrift Klinische Psychologie, 51(1), 52-70.

Jeandarme, I., Pouls, C., & Pham. T. (2021). La récidive parmi les internés en Belgique. Dans B. Mine (Ed.), La récidive et les carrières criminelles en Belgique (pp. 191-210). Éditions Politeia.

Habets, P., Delespaul, P., & Jeandarme, I. (2021). The importance of context: An ESM study in forensic psychiatry. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology. https://doi.org/10.1177/0306624X20986530

2020

Pouls, C., Schuerwegen, A., & Verreyt, V. (2020). Risicotaxatie. In K. Goethals, M. De Boeck, T. Dilliën, W. Huys, & A. Nuyts (Eds.), Handboek behandeling van seksueel afwijkend gedrag (pp. 183-202). Gompel&Svacina.

Gijs, L., & Jeandarme, I. (2020). Theoretische perspectieven op seksueel agressief gedrag: een kennismaking. In K. Goethals, M. De Boeck, T. Dilliën, W. Huys, & A. Nuyts (Eds.), Handboek behandeling van seksueel afwijkend gedrag (pp. 67-100). Gompel&Svacina.

Habets, P., Jeandarme, I., & Kennedy, H. G. (2020). Determining security level in forensic psychiatry: A tug-of-war between The DUNDRUM- toolkit and the HoNOS-Secure. Psychology, Crime & Law, 26(9), 868-886. https://doi.org/10.1080/1068316X.2020.1742338

Habets, P., & Jeandarme, I. (2020). Bepaling beveiligingsniveaus binnen de forensische zorg. OPZC Rekem.

2019

Jeandarme, I., Habets, P., & Kennedy, H. G. (2019). Structured versus unstructured judgment: DUNDRUM-1 compared to court decisions. International Journal of Law and Psychiatry, 64, 205-210. https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2019.04.006

Jeandarme, I., Vandenbosch, L., Groenhuijsen, M., Oei, T., & Bogaerts, S. (2019). Who are the victims of NGRI acquittees? A study of Belgian internees. Violence and Victims, 34(3). https://doi.org/10.1891/0886-6708.VV-D-16-00197

Habets, P., Jeandarme, I., & Kennedy, H. G. (2019). Applicability of the DUNDRUM-1 in a forensic Belgium setting. Journal of Forensic Practice, 21(1), 85-94. https://doi.org/10.1108/JFP-11-2018-0043

Jeandarme, I., & Habets, P. (2019). Bepalen beveiligingsnood van forensisch psychiatrische patiënten: Een vergelijking tussen HoNOS-Secure en DUNDRUM-1. Tijdschrift voor Psychiatrie, 61(7), 455-463.

Pouls, C., Pham, T., & Jeandarme, I. (2019). De ontwikkeling van een verplicht format voor het forensisch psychiatrisch deskundigenverslag: Een unicum. Sancties, 23, 96-103.

Pham, T. H., Habets, P.,  Saloppé, X., Ducro, C.,  Delaunoit, B., Jeandarme, I. (2019).Violence Risk Profile of Medium- and High-Security NGRI Offenders in Belgium. Journal of Forensic Psychiatry and Psychology, 30(3), 530-550. https://doi.org/10.1080/14789949.2019.1570540

Jeandarme, I., & Schipaanboord, E. (2019). Internering. In K. Goethals, G. Meynen, & A. Popma (Eds.), Leerboek Forensische Psychiatrie. De Tijdstroom.

Uzieblo, K., Pouls, C., Habets, P., & Jeandarme, I. (2019). Psychodiagnostiek en behandeling bij plegers met een intellectuele disfunctie. In K. Goethals, G. Meynen, & A. Popma (Eds.), Leerboek Forensische Psychiatrie (pp. 299-316). De Tijdstroom.

Jeandarme, I., Saloppé, X., Habets, P., & Pham, T. H. (2019). Not guilty by reason of insanity: clinical and judicial profile of medium and high security patients in Belgium. Journal of Forensic Psychiatry and Psychology, 30(2), 286-300. https://doi.org/10.1080/14789949.2018.1544265

2018

Smid, W., Berg, J. W. van den, & Jeandarme, I. (2018). Plegers van seksueel geweld. In L. Gijs, L. Aerts, M. Dewitte, P. Enzlin, J. Georgiadis, B. Kreukels en E. Meuleman (Eds.), Leerboek seksuologie. Bohn Stafleu van Loghum.

2017

Pham, T. H., Ducro, C., Vicenzutto, A., Jeandarme, I. (2017).The internees in Social Defense under Article 21: Higher levels of risk of violence. Annales Medico-Psychologiques, 175(3), 262-266. https://doi.org/10.1016/j.amp.2017.01.013

Vicenzutto, A., Saloppé, X., Lindekens, M., Milazzo, V., Pouls, C., Jeandarme, I., & Pham, T. (2017). Importance et enjeux du double diagnostic en milieu médicolégal [Importance and challenge of dual diagnosis in forensic environment]. Annales Médico-Psychologiques, 175(3), 267-270. https://doi.org/10.1016/j.amp.2017.01.019

Jeandarme, I., Pouls, C., Oei, T. I., & Bogaerts, S. (2017). Forensic psychiatric patients with comorbid psychopathy: Double trouble? International Journal of Forensic Mental Health, 16(2), 149-160. https://doi.org/10.1080/14999013.2017.1286414

Jeandarme, I., Wittouck, C., Vander Laenen, F., Pouls, C., Heimans, H., Oei, T. I., & Bogaerts, S. (2017). Critical incidents and judicial response during medium security treatment. International Journal of Law and Psychiatry, 51, 54-61. https://doi.org/10.1016:j.ijlp.2016.12.001

Jeandarme, I., Edens, J. F., Habets, P., Bruckers, L., Oei, T. I., & Bogaerts, S. (2017). PCL-R field validity in prison and hospital settings. Law and Human Behavior, 41(1), 29-43. https://doi.org/10.1037/lhb0000222

2016

Jeandarme, I. (2016). Medium security units: recidivism & risk assesment. (PHD thesis), Tilburg University, Tilburg.  

Pouls, C. & Jeandarme, I. (2016). Predicting institutional aggression in offenders with intellectual disabilities with the Violence Risk Appraisal Guide. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 31(2), e265-e271. https://doi.org/10.1111/jar.12315

Jeandarme, I., Pouls, C., De Laender, J., Oei, T. I., & Bogaerts, S. (2016). Field validity of the HCR-20 in forensic medium security units in Flanders. Psychology, Crime & Law, 23(4), 305-322. https://doi.org/10.1080/1068316X.2016.1258467

Jeandarme, I., Wittouck, C., Vander Laenen, F., Pouls, C., Oei, T. I., & Bogaerts, S. (2016). Risk factors associated with inpatient violence during medium security treatment. Journal of Interpersonal Violence, 34(17), 3711-3736. https://doi.org/10.1177/0886260516670884

Jeandarme, I. (2016). Forensische psychiatrie à la flamande. Orde van de Dag, 74, 32-40.

Jeandarme, I., Habets, P., Oei, T. I., & Bogaerts, S. (2016). Reconviction and revocation rates in Flanders after medium security treatment. International Journal of Law and Psychiatry, 47, 45-52. https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2016.02.033

Jeandarme, I., Pouls, C., Hanoulle, K, Oei, T. I., & Bogaerts, S. (2016).Klinische implicaties van afschaffing van de ministeriële internering in België: Onderzoek naar profiel van Vlaamse geïnterneerden-veroordeelden [Abolition of the internment of convicted prisoners in Belgium: Clinical implications]. Tijdschrift voor Psychiatrie, 58(8), 574-582.

van Heesch, B., Jeandarme, I., Pouls, C., & Vervaeke, G. (2016). Validity and reliability of the VRAG in a forensic psychiatric medium security population in Flanders. Psychology, Crime & Law, 22(6), 530-537. https://doi.org/10.1080/1068316X.2016.1168423

2015

Canton, W., Claes, L., Gijs, L., Jeandarme, I., Klein-Haneveld, E., & van Beek, D. (2015). Handboek antisociale persoonlijkheidsstoornis en psychopathie. De Tijdstroom.

Goethals, K., Dhoore, T., de Groot, A., Jeandarme, I., Keulen-de Vos, M., Pouls, C., Soe-agnie, S., & Willemsen, J. (2015). Differentiële diagnostiek en comorbiditeit bij psychopathie en de antisociale persoonlijkheidsstoornis. In W. Canton, L. Claes, L. Gijs, I. Jeandarme, E. Klein-Haneveld, & D. van Beek (Eds.), Handboek antisociale persoonlijkheidsstoornis en psychopathie (pp. 315-358). De Tijdstroom.

Jeandarme, I. (2015). The Virginia Tech Massacre. Strategies and challenges for improving mental health policy on campus and beyond [Bespreking van het boek The Virginia Tech Massacre. Strategies and challenges for improving mental health policy on campus and beyond, door A. B. Sood & R. Cohen]. Tijdschrift voor Psychiatrie, 57(8), 622.

Jeandarme, I. (2015). Forensische psychiatrie is ook psychiatrie. Periodiek, 70(1), 24-25.

Jeandarme, I., Wittouck, C., Vander Laenen, F., Ampe, M., Grouwels, Y., De Varé, J., Oei, T. I., Groenhuijsen, M., & Bogaerts, S. (2015). Forensische pilootprojecten ‘medium security’: Incidenten tijdens behandeling van geïnterneerden ressorterend onder CBM Gent [Forensic ‘medium security’ projects: Registration of incidents during treatment of forensic psychiatric patients of the Commission of Social Defense Ghent]. Panopticon, 36(1), 26-45.

Jeandarme, I., Pouls, C., Wittouck, C., Vander Laenen, F., Ampe, M., Verelst, R., Degrauwe, S., Oei, T. I., & Bogaerts, S. (2015). Forensische pilootprojecten ‘medium security’: Herval in delictgedrag na behandeling van geïnterneerden ressorterend onder CBM Gent [Medium security units in Flanders: Relapse after treatment of forensic psychiatric patients under the authority of the Commission of the Protection of Society Ghent]. Panopticon, 36(3), 227-247.

Pouls, C., & Jeandarme, I. (2015). Risk assessment and risk management in offenders with intellectual disabilities: Are we there yet? Journal of Mental Health Research in Intellectual Disabilities, 8(3-4), 213-236. https://doi.org/10.1080/19315864.2015.1070221

Uzieblo, K., Habets, P., & Jeandarme, I. (2015). De IQ-score in vraag gesteld: Evolutie naar een multidimensioneel cognitief vaardigheidsprofiel. Een illustratie uit de forensische psychiatrie. Neuropraxis, 19(4), 87-94. https://doi.org/10.1007/s12474-015-0095-y

Habets, P., Jeandarme, I., Uzieblo, K., Oei, T. I., & Bogaerts, S. (2015). Intelligence is in the eye of the beholder: Investigating repeated IQ measurements in forensic psychiatry. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 28(3), 182-192. https://doi.org/10.1111/jar.12120

2014

Pouls, C., & Jeandarme, I. (2014). Psychopathy in offenders with intellectual disabilities: A comparison of the PCL-R and PCL:SV. International Journal of Forensic Mental Health, 13(3), 207-216. https://doi.org/10.1080/14999013.2014.922138

Pouls, C., Jeandarme, I., & Habets, P. (2014). Risicotaxatie bij daders met een verstandelijke beperking. Eerste toepassing Nederlandstalige VRAG [Risk assessment in offenders with intellectual disabilities: A first application of the Dutch VRAG]. De Psycholoog, 1, 42-51.

Stassen, W., Habets, P., Mertens, A., De Laender, J., & Jeandarme, I. (2014). The InReach project: From penitentiary to forensic hospital. The International Journal of Therapeutic Communities, 35(3),119-126. https://doi.org/10.1108/TC-01-2014-0002

2013

Jeandarme, I., Wittouck, C., Vander Laenen, F., De Varé, J., Grouwels, Y., Ampe, M. & Oei, T. I. (2013). Disciplinary infractions in three Flemish forensic institutions: Prevalence and judicial reaction. In P. Callaghan, N. Oud, J. H BjØrngaard, H. Nijman, T. Palmstierna, R. Almvik, & B. Thomas (Eds.), Proceedings of the 8th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry (pp. 391-394). Kavanah.

Pouls, C., & Jeandarme, I. (2013). Institutional aggression in intellectually disabled (ID) offenders – An analysis of 5 specialized forensic ID projects. In P. Callaghan, N. Oud, J. H BjØrngaard, H. Nijman, T. Palmstierna, R. Almvik, & B. Thomas (Eds.), Proceedings of the 8th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry (pp. 408-411). Kavanah.

2012

Jeandarme, I. (2012). Komen mannen echt van Mars en vrouwen van Venus? [Are men really from Mars and women from Venus?]. Tijdschrift voor Psychiatrie, 54(4), 339-340.

Jeandarme, I., Pouls, C. & Peters, M. J. V. (2012). Violence Risk Appraisal Guide: Richtlijnen om het risico op (seksueel) gewelddadig gedrag te beoordelen. Leën.

Peters, M. J. V., Hendrickx, J., Jeandarme, I., & Pouls, C. (2012). Psychopathy and risk assessment in intellectually disabled forensic patients: old problems and new insights. In K. Oei & M. Groenhuijsen (Eds.), Progression in Forensic Psychiatry: About Boundaries (pp. 377-396). Kluwer.

Peters, M., Jeandarme, I. & Pouls, C. (2012). Recidive en risicotaxatie binnen de forensisch psychiatrische zorg: een huidige stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen. In. J. Mostinckx, F. Deven, & P. Dauwe (Eds.), Welzijn en Zorg in Vlaanderen: Wegwijs voor de sociale sector 2012-2013 (pp. 471-486). Kluwer.

2011

Jeandarme, I., Koeck, S., & Pouls, C. (2011). Openbaar Psychiatrische Zorgcentrum Rekem (OPZC Rekem), en het Kenniscentrum voor Forensisch Psychiatrische Zorg (KeFor). In J. Mostinckx, F. Deven, P. Barbé, J. Bosmans, M. Bouverne-De Bie, & B. Carels, et al. (Eds.), Welzijn en zorg in Vlaanderen: Wegwijs voor de sociale sector 2011-2012 (pp. 321-324). Kluwer.

2010

Jeandarme, I. (2010). Risicotaxatie bij psychiatrische patiënten: Risky business. In G. Benoit, J. De Fruyt, H. Nys, G. Rommel, G. Steegen, P. Van Peteghem, & J. Van Speybroeck (Eds.), De bescherming van de persoon van de geesteszieke (pp. 141-158). die Keure.

2009

Van de Putte, D., & Jeandarme, I. (2009). Agressief gedrag. In M. W. Hengeveld, A. J. L. M. van Balkom, C. van Heeringen & B. G. C. Sabbe (Eds.), Leerboek Psychiatrie (pp. 503-512). De Tijdstroom.

Peer review publicaties in samenwerkingsverband

2022

Jeandarme, I., Goktas, G. Boucké, J., De Boel, L., Dekkers, I., & Verbeke, G. (2022). High security settings in Flanders: An analysis of discharged and long-term forensic psychiatric patients. Frontiers in Psychiatry, 13, e826406. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2022.826406

van Heesch, B., Boucké, J., De Somer, J., Dekkers, I., Jacob, E., & Jeandarme, I. (2022). The use of coercive measures in a high security setting in Belgium: Prevalence and risk factors. International Journal of Law and Psychiatry, 82(3), e101792. https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2022.101792.

De Landtsheer, A., Bekaert, L., David, K., Marcq, P.,  Jeandarme, I., Decallonne, B., Antonio, L., & Vanderschueren, D. (2022). The impact of androgen deprivation therapy on bone mineral density in men treated for paraphilic disorder: A retrospective cohort study. Andrology, 10, 545–550.

Billen, E., Garofalo, C., Schwabe, I., Jeandarme, I., & Bogaerts, S. (2022). Emotional, cognitive and behavioral self-regulation in forensic psychiatric patients: Changes over time and associations with childhood trauma, identity and personality pathology. Psychology, Crime & Law. https://doi.org/10.1080/1068316X.2022.2044813

2021

Jeandarme, I., Verschueren, S., Bokern, H., De Laender, J., Lucieer, J., Marcq, P., T’Sjoen, G., Troelstra, J., Van de Putte, D., Van Haecke, B., Vanderschueren, D., & Gijs, L. (2021). Androgeen deprivatie therapie bij mannen die een zedendelict pleegden: wanneer en hoe af te bouwen, te wijzigen of te stoppen? Tijdschrift voor Seksuologie, 45(3), 138-147.

Roggeman, S., Van Wallendael, K. L. P., van West, D., & Jeandarme, I. (2021). Mogelijke toepassingen van virtual reality voor de forensische psychiatrie? Tijdschrift voor Psychiatrie, 63(11), 810-815.

Boons, L., Jeandarme, I., & Vervaeke, G. (2021). Androgeen deprivatie therapie: Een kwalitatief exploratief onderzoek naar de fysieke, psychologische en seksuele ervaringen van patiënten met de diagnose pedofiele stoornis. Neuron, 26(5), 31-34.

Bogaerts, S., van Woerkom, M., Erbaş, Y., De Caluwé, E., Garofalo, C., Frowijn, I., Jeandarme, I., Masthoff, E., & Janković, M. (2021). Associations between resilience, psychological well-being, work-related stress and COVID-19 fear in forensic healthcare workers using a network analysis. Frontiers in Psychiatry, 12, 678895. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2021.678895

Boons, L., Jeandarme, I., & Vervaeke, G. (2021). Androgen deprivation therapy in pedophilic disorder: Exploring the physical, psychological and sexual effects from a patient’s perspective. Journal of Sexual Medicine, 18(2), 353-362. https://doi.org/10.1016/j.jsxm.2020.12.001

2020

Jeandarme, I., van Heesch, B., De Boel, L., Dekkers, I., Goktas, G., & Verbeke, G. (2020). High security geïnterneerden: Wie zijn zij? Waar komen ze vandaan? Waar gaan zij (niet) naartoe? Panopticon, 41(5), 448-466.

Lezingen & posterpublicaties

2022

Pouls, C., & Jeandarme, I. (2022, 20 oktober). Psychopathie bij plegers met een verstandelijke beperking [Workshop]. Congres psychopathie, Bierbeek, België.

Habets, P., & Pouls, C. (2022, 4 oktober). Inleiding risicotaxatie en beveiligingsniveaus [PowerPoint slides]. Instituut voor Gerechtelijke Opleiding, Antwerpen, België

Pouls, C., & Jeandarme, I. (2022, 20–21 september). Deskundigenonderzoek in strafzaken: Waar de mosterd halen? [Paper presentatie]. 11e Vlaams Geestelijk Gezondheidscongres, Antwerpen, België.

Habets, P. (2022, 20–21 september). Hoe de bruikbaarheid van het BelRAI instrumentarium verhogen voor gebruik in de forensische GGZ? [Paper presentatie]. 11e Vlaams Geestelijk Gezondheidscongres, Antwerpen, België.

Jeandarme, I., Habets, P., O’Reilly, K., & Kennedy, H. G. (2022, 20–21 september). Is drop-out gerelateerd aan beveiligingsniveau? [Poster presentatie]. 11e Vlaams Geestelijk Gezondheidscongres, Antwerpen, België.

Habets, P., & Jeandarme, I. (2022, 22 juni). Workshop DUNDRUM [PowerPoint slides]. OPZC Rekem, Rekem, België.

Habets, P. (2022, 14–16 juni). NGRI patients who experience difficulties in getting admitted: A multi-method study in Belgium [Paper presentatie]. IAFHMS Conference, Berlijn, Duitsland.

Jeandarme, I., Goktas, G., Boucké, J., De Boel, L., Dekkers, I., & Verbeke, G. (2022, 14–16 juni). Discharges from high security in Flanders [Poster presentatie]. IAFHMS Conference, Berlijn, Duitsland.

Jeandarme, I., Habets, P., Ken O’Reilly, & Kennedy, H. (2022, 14–16 juni). NGRI patients who experience difficulties in getting admitted: a multi-method study in Belgium [Poster presentatie]. IAFHMS Conference, Berlijn, Duitsland.

Pouls, C., & Jeandarme, I. (2022, 14–16 juni). Performance of the Static-99R and ARMIDILO-S in SOIDs [Paper presentatie]. IAFHMS Conference, Berlijn, Duitsland.

Jeandarme, I. (2022, 18 mei). Risicotaxatie [PowerPoint slides]. Instituut voor Gerechtelijke Opleiding, Brussel, België.

Jeandarme, I. (2022, 11 maart). Risicotaxatie bij plegers met een verstandelijke beperking [PowerPoint slides]. Interuniversitaire postacademische vorming forensische psychiatrie, Antwerpen, België.

2021

Habets P.(2021, 13 oktober). Stress reactivity in people with antisocial personality disorder: An ESM study in forensic psychiatry [Paper presentatie]. ISSPD personality disorder congress, Oslo, Noorwegen.

Habets P. & Jeandarme I. (2021, 6 oktober). Presentatie DUNDRUM FOD Justitie [PowerPoint slides]. Presentatie voor PSD-leden, Brussel, België.

Jeandarme, I., Naessens, E., Noiret, C., & Titeca, P. (2021, 16 september). Panel discussie. Colloquium Internering, Brussel, België.

Pouls, C., Delannoy, D., Pham, T., & Jeandarme, I. (2021, 7 september). Zorgtraject geïnterneerden: Gegevens 2019 [PowerPoint slides]. Presentatie voor B4-partners, online.

Jeandarme, I. (2021, 24 juni). Androgeen deprivatie therapie [PowerPoint slides]. LOK psychiaters, Sint-Truiden, België.

Pouls, C., Delannoy, D., Pham, T., & Jeandarme, I. (2021, 29 juni). Zorgtraject geïnterneerden: Gegevens 2019 [PowerPoint slides]. Presentatie voor coördinatoren internering en justitie en cel internering, online.

Jeandarme, I. (2021, 28 april). Psychopathie [PowerPoint slides]. Woensdag seminarie Gasthuisberg, Leuven, België.

Habets, P. (2021, 2–5 februari). BelRAI-DUNDRUM pilootstudie in de forensische ggz [Paper presentatie]. 10e Vlaams Geestelijk Gezondheidscongres, Antwerpen, België.

Jeandarme, I. (2021, 2–5 februari). GGZ High security geïnterneerden: Wie zijn zij? Vanwaar komen zij? Waar gaan zij naartoe?  [Paper presentatie]. 10e Vlaams Geestelijk Gezondheidscongres, Antwerpen, België.

Pouls, C., Delannoy, D., Pham, T., & Jeandarme, I. (2021, 2–5 februari). De geïnterneerdenpopulatie in België. Eindelijk data! [Paper presentatie]. 10e Vlaams Geestelijk Gezondheidscongres, Antwerpen, België.

Jeandarme, I. (2021, 29 januari). Facilitating the care trajectory in Flemish forensic settings using the DUNDRUM-toolkit  [Paper presentatie]. La Società Italiana di Psicopatologia (SOPSI), Rome, Italië.

2020

Habets P. (2020, 5 oktober). Ervaringen van geïnterneerden [Paper presentatie]. Congres van de week van de verpleegkundige. Oostende, België.

Habets P. (2020, 23 mei). Neurowetenschappen en psychiatrie [PowerPoint Slides]. Instituut voor Gerechtelijke Opleiding. Online.

Jeandarme, I. (2020, 11 mei). Het internering systeem in België [PowerPoint slides]. Mandeville Universiteit, Rotterdam, Nederland.

Jeandarme, I. (2020, 6 maart). Androgeen deprivatie therapie [Paper presentatie]. Studiedag ‘Zicht op zedendelinquentie’, Rosmalen, Nederland.

Habets P (2020, 3–5 februari). Facilitating transfers between Flemish forensic settings using the DUNDRUM and the BelRAI [Paper presentatie]. World InterRAI 2020 congres, Leuven, België.

2019

Jeandarme, I. (2019, 13 december). Bepalen van beveiligingsniveaus bij geïnterneerden in Vlaanderen [PowerPoint slides]. Interuniversitaire opleidingforensische psychiatrie, Antwerpen, België.

Jeandarme, I. (2019, 17 oktober). Seksueel delinquentie [PowerPoint slides]. Postacademische vorming, Kortrijk, België.

Jeandarme, I. (2019, 29–30 augustus). Psychopathy [Paper presentatie]. Europees Skeptisch Congres, Gent, België.

Habets, P. (2019, 25–27 juni). Facilitating transfers between Flemish forensic settings using the DUNDRUM-toolkit [Paper presentatie]. IAFHMS Conference, Montreal, Canada.

Habets, P. (2019, 25–27 juni). Stress sensitivity in forensic psychiatric patients: an ESM study [Paper presentatie]. IAFHMS Conference, Montreal, Canada.

Jeandarme, I. (2019, 13 juni). Forensische psychiatrie in Vlaanderen [Paper presentatie]. Studiedag Fivoor, Rotterdam, Nederland.

Jeandarme, I. (2019, 27 mei). Paneldiscussie sterktegerichte benadering forensische psychiatrie [Paper presentatie]. Studiedag internering, Gent, België.

Jeandarme, I. (2019, 24 mei). Organisatie van forensische psychiatrie in Vlaanderen [PowerPoint slides]. LOK, Antwerpen, België.

Pouls, C. (2019, 3 mei). Risky business: Risicotaxatie bij plegers met een verstandelijke beperking [Paper presentatie]. Studiedag OPZC Rekem, Rekem, België.

Jeandarme, I. (2019, 21 maart). Psychopathie [PowerPoint slides]. Postacademische vorming, Kortrijk, België.

Jeandarme, I. (2019, 20 februari). Forensische psychiatrie [PowerPoint slides]. Leuven, België.

2018

Pouls, C. (2018, 5 december). Risk assessment [PowerPoint slides]. Gastles Thomas More, Antwerpen, België.

Jeandarme, I. (2018, 4 december). Internering [PowerPoint slides]. Dag van de diversiteit politie Antwerpen, Antwerpen, België.

Jeandarme, I. (2018, 26 september). Risicotaxatie: algemene inleiding [PowerPoint slides]. Instituut voor Gerechtelijke Opleiding, Leuven, België.

Habets, P. (2018, 18–19 september). Bepalen van veiligheidsniveaus bij geïnterneerden in Vlaanderen [Paper presentatie]. 9e Vlaams Geestelijk Gezondheidscongres, Antwerpen, België.

Jeandarme, I. (2018, 18–19 september). Wie zijn de slachtoffers van psychiatrische patiënten die geïnterneerd worden? [Poster presentatie]. 9e Vlaams Geestelijk Gezondheidscongres, Antwerpen, België.

Pouls, C. (2018, 18–19 september). ARMIDILO-S: Het inschatten van de kans op recidive bij seksueel delinquenten met een verstandelijke beperking [Paper presentatie]. 9e Vlaams Geestelijk Gezondheidscongres, Antwerpen, België.

Jeandarme, I. (2018, 21 juni). High security settings in Belgium [PowerPoint slides]. Congres Broadmoor, Londen, Engeland.

Habets, P. (2018, 12–14 juni). Determining security levels in Flanders: from unstructured to structured clinical judgement [Paper presentatie]. IAFHMS Conference, Antwerpen, België.

Habets, P. (2018, 12–14 juni). Stress sensitivity in forensic psychiatric patients: an ESM study [Paper presentatie]. IAFHMS Conference, Antwerpen, België.

Habets, P. (2018, 12–14 juni). Masterclass Sexual offenders with ID: Practicalities [Pre-conference workshop]. IAFHMS Conference, Antwerpen, België.

2017

Habets, P. (2017, 13–15 juni). Reorganising forensic care pathways in Belgium [Paper presentatie]. IAFHMS Conference, Split, Kroatië

Habets, P. (2017, 29–31 mei).Measuring sexual preference in child molesters: investigating a choice reaction time using the Virtual People Set [Paper presentatie]. EAPL Conference, Mechelen, België.

Pouls, C. (2017, 29–31 mei). HCR-20 in daily practice: A field validity study [Paper presentatie]. EAPL Conference, Mechelen, België.

Jeandarme, I. (2017, 8 juni). Internering:  what’s new? [PowerPoint slides]. LOK, Sint-Truiden, België.

Jeandarme, I. (2017, 18 mei). Uitdagingen in de forensische psychiatrie [Paper presentatie]. Studiedag ‘Innovaties in de GGZ’, Gent

Jeandarme, I. (2017, 20 april). Internering in de praktijk [PowerPoint slides]. Referatencyclus van FPC de Kijvelanden, Rotterdam, Nederland.

Jeandarme, I. (2017, 16 maart). Neurowetenschappen en psychiatrie [PowerPoint slides]. Instituut voor Gerechtelijke Opleiding, Brussel, België.

Jeandarme, I. (2017, 9 maart). Medium security units [PowerPoint slides]. Lezing VVP sectie forensische psychiatrie, Antwerpen, België.

2016

Jeandarme, I. (2016, 15 december). De geïnterneerde in de reguliere psychiatrie [Paper presentatie]. Studiedag RAT, Sint-Truiden, België.

Jeandarme, I. (2016, 1 december). Seksueel grensoverschrijdend gedrag [PowerPoint slides]. Bijscholing huisartsen, Hasselt, België.

Jeandarme, I. (2016, 17 november). Organisatie en zorgkader van de GGZ [PowerPoint slides]. Studiedag politie, St-Truiden, België.

Jeandarme, I. (2016, 16 november). KeFor [PowerPoint slides]. Uitwisselingsseminar internering, Brussel, België.

Jeandarme, I. (2016, 8 november). Organisatie en zorgkader van de GGZ [PowerPoint slides]. Studiedag politie, Beernem, België.

Jeandarme, I. (2016, 6 oktober). Institutionele agressie [PowerPoint slides]. Studiedag ZIZ FPC, Gent, België.

Jeandarme, I. (2016, 5 oktober). Risicotaxatie: algemene inleiding [PowerPoint slides]. Instituut voor Gerechtelijke Opleiding, Brussel, België.

Pouls, C. (2016, 26 september). Risico-inschatting van de kans op herval in nieuwe delicten bij geïnterneerden met een verstandelijke beperking [Paper presentatie]. Symposium ’25 jaar Huize de Veuster’, Tremelo, België.

Habets, P. (2016, 20–21 september). Experience sampling in de forensische psychiatrie: meten van ervaringen in het dagelijks leven [Poster presentatie]. 8e Vlaams Geestelijk Gezondheidscongres, Antwerpen, België.

Jeandarme, I. (2016, 20–21 september). Psychopathie: “onbehandelbaren” in behandeling [Paper presentatie]. 8e Vlaams Geestelijk Gezondheidscongres, Antwerpen, België.

Jeandarme, I. (2016, 20–21 september). Afschaffing van de ministeriële internering: klinische implicaties [Paper presentatie]. 8e Vlaams Geestelijk Gezondheidscongres, Antwerpen, België.

Pouls, C. (2016, 20–21 september). Risicotaxatie bij plegers met een verstandelijke beperking: Welke instrumenten zijn bruikbaar? 8e Vlaams Geestelijk Gezondheidscongres, Antwerpen, België.

Jeandarme, I., & Habets, P. (2016, 16 september). Forensisch psychiatrisch onderzoek in Vlaanderen [Paper presentatie]. Studiedag ‘Forensische psychiatrie in Vlaanderen: Medium security’, Antwerpen, België.

Jeandarme, I. (2016, 18 mei). Seksueel grensoverschrijdend gedrag [PowerPoint slides]. Bijscholing huisartsen, Lennik, België.

Pouls, C. (2016, 25 maart). De psychopaat behandelbaar? [PowerPoint slides].Presentatie team Zorg aan Geïnterneerden, Antwerpen, België.

Jeandarme, I. (2016, 24 februari). Wetsvoorstel internering [PowerPoint slides]. Hoorzitting commissie Justitie, Brussel, België.

2015

Jeandarme, I. (2015, 22–24 oktober). The use of the HCR-20 in Forensic Medium Security Units in Flanders: Clinical value? [Paper presentatie]. 9e European Congress on Violence in Clinical Psychiatry, Kopenhagen, Denemarken.

Pouls, C. (2015, 23 oktober). Verstandelijke beperking [Paper presentatie]. Wetenschappelijke studiedag internering, Brussel, België.

Jeandarme, I. (2015, 14 – 17 juli). Criminal Outcomes for Flemish Forensic Psychiatric Patients after Medium Security Treatment [Paper presentatie]. 34e International Congress of Law and Mental Health, Wenen, Oostenrijk.

Jeandarme, I. (2015, 25 juni). Diagnostiek en behandeling bij seksueel grensoverschrijdend gedrag [PowerPoint slides]. Lezing gegeven voor huisartsen, Lier, België.

Pouls, C. (2015, 16 juni). When forensic meets general psychiatry [PowerPoint slides]. Vorming internering, Brussel, België.

Jeandarme, I. (2015, 27 mei). Recidive van geïnterneerden na behandeling in een medium security afdeling [PowerPoint slides]. Panopticon-meeting Recidive op de agenda: Van onderzoek tot beleid en praktijk, Antwerpen, België.

Jeandarme, I. (2015, 19 mei). Diagnostiek en behandeling bij seksueel grensoverschrijdend gedrag [PowerPoint slides]. Lezing gegeven voor huisartsen, Turnhout, België.

Jeandarme, I. (2015, 5 mei). Panelgesprek. Studiedag ‘De nieuwe interneringswet is een feit… Een historische, actuele en toekomstige blik’, Gent, België. 

Jeandarme, I. (2015, 17 april). HCR-20 field validity [PowerPoint slides]. Denktank van Prof. Oei, Zwolle, Nederland.

Jeandarme, I., Pouls, C., & Habets, p. (2015, 27 februari). Kenniscentrum Forensisch Psychiatrische Zorg [PowerPoint slides]. Kabinet Justitie, Rekem, België.

Jeandarme, I., Pouls, C., & Habets, p. (2015, 13 maart). KeFor: Anno 2015 [PowerPoint slides]. Visievergadering OPZC Rekem, Rekem, België.

Jeandarme, I. (2015, 19 februari). Diagnostiek en behandeling bij seksueel grensoverschrijdend gedrag [PowerPoint slides]. Lezing gegeven voor huisartsen, Sint-Truiden, België.

Jeandarme, I. (2015, 4 februari). Onderzoek internering [PowerPoint slides]. Zorgnet Vlaanderen, Brussel, België.

Pouls, C., & Jeandarme, I. (2015, 6 februari). Kenniscentrum Forensisch Psychiatrische Zorg [PowerPoint slides]. SPIL, Hasselt, België.

Uzieblo, K., Habets, P., & Baetens, V. (2015, 5–6 februari). CHC-gedreven diagnostiek bij forensische patiënten: Een hype of de toekomst? [Paper presentatie].Congres ‘Intelligentie in nieuwe banen! Het CHC-model onder de loep’, Antwerpen, België.

2014

Pouls, C., & Jeandarme, I. (2014, 4–5 december). Psychopathy in offenders with intellectual disability: Battle of the instruments [Poster presentatie]. Symposium “The treatment of psychopathy: Making the impossible possible?”, Antwerpen, België.

Jeandarme, I. (2014, 4 december). Leugendetectie [PowerPoint slides]. Lezing gegeven voor huisartsen, Hasselt, België.

Jeandarme, I. (2014, 21 november). Medium security units [Paper presentatie]. Studiedag ‘Ontmoetingsdag internering’, Turnhout, België.

Jeandarme, I. (2014, 17 oktober). When forensic meets general psychiatry [PowerPoint slides]. Lezing gegeven voor artsen Noolim, Genk, België. 

Jeandarme, I. (2014, 15 oktober). Risicotaxatie: Een inleiding [PowerPoint slides]. Instituut voor Gerechtelijke Opleiding, Leuven, België.

Jeandarme, I. (2014, 10 oktober). When forensic meets general psychiatry [PowerPoint slides]. Lezing gegeven voor medewerkers Noolim, Rekem, België. 

Jeandarme, I. (2014, 29 september). Leugendetectie [PowerPoint slides]. Lezing gegeven voor psychiaters, Antwerpen, België.

Jeandarme, I. (2014, 27 september). Welke toekomst voor de forensische psychiatrie in Vlaanderen?  [PowerPoint slides]. Academie voor Geneeskunde, Brussel.

Jeandarme, I., de Ridder, R., Heimans, H., & Leestmans, D. (2014, september). In blind vertrouwen? Een panelgesprek. Symposium ‘Welke toekomst voor de forensische psychiatrie in Vlaanderen?’, Brussel, België.

Jeandarme, I. (2014, 4 juni). Leugendetectie [PowerPoint slides]. Lezing gegeven voor huisartsen, Hasselt, België.

Pouls, C., & Jeandarme, I. (2014, 27 mei). Psychopathy in offenders with intellectual disability: PCL:SV beats PCL-R? [Paper presentatie]. BAPS Annual meeting, Leuven, België.

Jeandarme, I. (2014, 14 mei). Gedwongen opname [PowerPoint slides]. Lezing gegeven voor patiënten en familie, Sint-Truiden, België.

Jeandarme, I. (2014, 25 april). VRAG bij verstandelijk beperkte geïnterneerden [PowerPoint slides]. Denktank van Prof. Oei, Zwolle, Nederland.

2013

Jeandarme, I., Wittouck, C., Vander Laenen, F., De Varé, J., Grouwels, Y., Ampe, M. & Oei, T. I. (2013, 24–26 oktober). Disciplinary infractions in three Flemish forensic institutions: prevalence and judicial reaction [Paper presentatie]. 8e European Congress on Violence in Clinical Psychiatry, Gent, België.

Pouls, C., & Jeandarme, I. (2013, 24–26 oktober). Institutional aggression in intellectually disabled (ID) offenders – An analysis of 5 specialized forensic ID projects [Paper presentatie]. 8e European Congress on Violence in Clinical Psychiatry, Gent, België.

Habets, P., Jeandarme, I., & Pouls, C. & Oei, T. I. (2013, 19–21 juni). PCL-R field validity: prison versus hospital settings [Paper presentatie]. 13e International Conference of Forensic Mental Health Services, Maastricht, Nederland.

Pouls, C., & Jeandarme, I. (2013, 19–21 juni). Will they be aggressive? Prediction with the Dutch version of the Violence Risk Appraisal Guide [Poster presentatie]. 13e International Conference of Forensic Mental Health Services, Maastricht, Nederland.

Jeandarme, I. & Uzieblo, K. (2013, 15–19 juli). The use of diverse intelligence assessment instruments with offenders: A reason for concern? [Paper presentatie]. 33e International Congress of Law and Mental Health, Amsterdam, Nederland.

Pouls, C., & Jeandarme, I. (2013, 15–19 juli). Risk assessment in offenders with intellectual disabilities. A validation study of the Dutch version of the VRAG in predicting aggressive incidents [Paper presentatie]. 33e International Congress of Law and Mental Health, Amsterdam, Nederland.

Jeandarme, I., van Steenbrugge, W., Byl, T., & van Ruth E. (2013, 31 mei). In blind vertrouwen? Een panelgesprek. Symposium ‘Schuld onder de schedel’, Gent, België.

Habets, P., Jeandarme, I., & Uzieblo, K. (2013, 10–12 april). Intelligentiemetingen in forensische populaties: unidimensionele versus multidimensionele aanpak [Poster presentatie]. Voorjaarscongres van de NVvP, Maastricht, Nederland.

Pouls, C., & Jeandarme, I. (2013, 10–12 april). Psychopathie bij daders met een verstandelijke beperking. Kan de PCL:SV de PCL-R vervangen? [Poster presentatie]. Voorjaarscongres van de NVvP, Maastricht, Nederland.

Jeandarme, I. (2013, 14 maart). Leugendetectie [PowerPoint slides]. Lezing gegeven voor psychiaters, Leuven, België.

Jeandarme, I. (2013, 21 februari). Leugendetectie [PowerPoint slides]. Lezen gegeven voor kring huisartsen, Dilsen, België.

Jeandarme, I. (2013, 20 februari). Leugendetectie [PowerPoint slides]. Lezing Rotary, Sint-Truiden, België.

Jeandarme, I. (2013, 28 februari). FPC ondanks justitie [Paneldiscussie]. Studiedag ‘Oude uitdagingen, nieuwe kansen!’, Gent, België. 

Jeandarme, I. (2013, 7 februari). Seksueel delinquentie [PowerPoint slides]. Lezing gegeven voor kring huisartsen, Berlaar, België.

Pouls, C., & Verreyt, V. (2013, 29 januari). Risicotaxatie: moet het altijd gestructureerd klinisch zijn? [PowerPoint slides]. Festival Forensische Zorg, Utrecht, Nederland.

2012

Jeandarme, I. (2012, 30 november). VRAG [PowerPoint slides]. Denktank van Prof. Oei, Tilburg, Nederland.

Jeandarme, I. (2012, 15 november). Leugendetectie [PowerPoint slides]. Lezing gegeven voor kring huisartsen, Sint-Truiden, België.

Jeandarme, I. (2012, 8 november). Psychopathie [PowerPoint slides]. Lezing gegeven voor vereniging van ziekenhuisapothekers, Lede, België.

Jeandarme, I. (2012, oktober). Rol van psychopathie bij risicotaxatie [PowerPoint slides]. Instituut voor Gerechtelijke Opleiding, Brussel, België.

Pouls, C., & Jeandarme, I. (2012, 20–21 september). De kans op gewelddadige recidive bij (forensisch) psychiatrische patiënten: de Violence Risk Appraisal Guide (VRAG) [Workshop]. 6e Vlaams Geestelijk Gezondheidscongres, Antwerpen, België.

Jeandarme, I. (2012, 20–21 september). (Gewelds)incidenten bij Vlaamse forensisch psychiatrische patiënten [Poster presentatie]. 6e Vlaams Geestelijk Gezondheidscongres, Antwerpen, België.

Pouls, C. (2012, 14 juni). Risicotaxatie bij geïnterneerden met een verstandelijke beperking [PowerPoint slides]. Studienamiddag ‘Lancering van de Violence Risk Appraisal Guide’, Rekem, België.

Jeandarme, I., Oei, T. I., & Grouwels, Y. (2012, 3–5 april). (Gewelds)incidenten bij Vlaamse forensisch psychiatrische patiënten [Poster presentatie]. Voorjaarscongres van de NVvP, Maastricht, Nederland.

Jeandarme, I. (2012). De waarheid over (detectie van) liegen [PowerPoint slides]. Beernem, België.

Jeandarme, I. (2012, februari). Recidive & risicotaxatie-onderzoek ‘medium security’ geïnterneerden [PowerPoint slides]. Presentatie SPIL, Hasselt, België.

Jeandarme, I. (2012, februari). Recidive & risicotaxatie onderzoek ‘medium security’ geïnterneerden: Analyse incidenten CBM Gent [PowerPoint slides].Lezing gegeven voor medium security Bierbeek,Bierbeek, België.

Jeandarme, I. (2012, februari). (Gewelds)incidenten bij Vlaamse forensisch psychiatrische patiënten [PowerPoint slides]. Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, Maastricht, Nederland.

Pouls, C. (2012, februari). Risicotaxatie bij geïnterneerden met een verstandelijke beperking [PowerPoint slides]. SPIL, Hasselt, België.

2011

Jeandarme, I. (2011, november). Algemene inleiding risicotaxatie [PowerPoint slides].Instituut voor Gerechtelijke Opleiding, Leuven, België.

Jeandarme, I. (2011, november). Medium security geïnterneerden in Vlaanderen: Analyse van incidenten [PowerPoint slides]. Denktank van Prof. Oei, Universiteit Tilburg, Nederland.

Jeandarme, I. (2011, oktober). De waarheid over (detectie van) liegen [PowerPoint slides]. Studieavond voor Oost-Vlaamse psychiaters, Gent, België.

Jeandarme, I. (2011, januari). Risicotaxatie bij personen met een verstandelijke beperking: Mission Impossible? [PowerPoint slides]. Interuniversitair Postgraduaat Forensische Psychologie en Psychiatrie, Gent, België.

Koeck, S. (2011, mei). Classification, sexual preference and risk assessment: Concurrent validity [Paper presentatie]. BAPS Annual meeting, Gent, België.

Koeck, S. (2011, 2–6 maart). Classifying child molesters: Recent indications for the reliability and validity of the MTC:CM3 [Paper presentatie].4e International Conference on Psychology & Law, Miami, Florida.

2010

Jeandarme, I. (2010, oktober). Risicotaxatie bij gedwongen opname: Risky business [PowerPoint slides]. Studiedag Gedwongen opname, Gent, België.

Pouls, C., Jeandarme, I., & Koeck, S. (2010, 20–22 oktober). Predicting Violence within a Sample of Intellectually Disabled Offenders [Poster presentatie]. 3e International Association for the Scientific Study of Intellectual Disabilities, Rome, Italië.

Koeck, S. (2010, 14–15 september). Pedoseksualiteit: Classificatie en richtlijnen voor interventies [PowerPoint slides]. 5e Vlaams Geestelijk Gezondheidscongres, Gent, België.

Pouls, C. (2010, 14–15 september). De Violence Risk Appraisal Guide. Een Nederlandstalige bewerking [Paper presentatie]. 5e Vlaams Geestelijk Gezondheidscongres, Gent, België.

Koeck, S. (2010, 1–4 september). Indirect sexual preference measurement on child molesters today: A critical review and research proposition [Paper presentatie].11e Conference of the International Association for the Treatment of Sexual Offenders, Oslo, Norwegen.

Koeck, S. (2010, 2–3 juli). Indirect sexual preference measurement, risk appraisal and classification of child molesters: A protocol [Paper presentatie].6e Annual Summer Conference Research in Forensic Psychiatry, Regensburg, Duitsland.

Koeck, S. (2010, 14–18 juni). Sexual preference and risk appraisal in high and low fixated extrafamilial child molesters through implicit measurement: A protocol [Paper presentatie]. 20e annual conference of the European Association for Psychology and Law, Gothenburg, Zweden.

Winter, J., Rossi, G., Huysmans, M., & Koeck, S. (2010, 14–18 juni). Crossing paths? Examining the reliability of Ward & Hudson’s Self-Regulation Model and convergent validity with the SCEP-1 [Poster presentatie].20e annual conference of the European Association of Psychology and Law, Gothenburg, Zweden.

Jeandarme, I. (2010, april). Risicotaxatie in de algemene psychiatrie [PowerPoint slides]. Leuven, België.

Koeck, S. (2010, februari). Verplichte hulpverlening bij seksueel delinquenten: Deel 1: Context en theorie [PowerPoint slides]. Interuniversitair Postgraduaat Forensische Psychologie en Psychiatrie, Leuven, België.

2009

Jeandarme, I. (2009, oktober). De psychoticus: gek en gevaarljjk? [PowerPoint slides]. Studiedag ‘Geweld en psychiatrie: (g)een relatie?’, Brugge, België.

Pers

n.d. (2022, 24 november). ‘Gebrek aan psychologische hulp voor delinquenten vormt risico’. De Tijd. Geraadpleegd op 24 november 2022 via https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/algemeen/gebrek-aan-psychologische-hulp-voor-delinquenten-vormt-risico-voor-samenleving/10429922.html

n.d. (2022, 22 januari). ‘Beter vijf jaar straf met behandeling dan tien jaar zonder’. De Tijd. Geraadpleegd op 23 januari 2022 via https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/algemeen/beter-vijf-jaar-straf-met-behandeling-dan-tien-jaar-zonder/10361231.html

n.d. (2020, 24 januari). Kan chemische castratie kindermisbruik voorkomen? Radio 1: De wereld vandaag. Geraadpleegd op 24 januari 2020 via https://radio1.be/luister/select/de-wereld-vandaag/kan-chemische-castratie-kindermisbruik-voorkomen   

n.d. (2020, 24 januari). Chemische castratie: een “wondermiddel” tegen pedofilie? VrtNWS. Geraadpleegd op 24 januari 2020 via https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/01/24/chemische-castratie-kan-risico-op-herval-bij-pedofielen-met-de-h/

n.d. (2018, 27 april). Internering – waar staat België. VrtNieuws. Geraadpleegd op 27 april 2017 via https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/04/25/inge–hoofdarts-van-fpc-antwerpen—we-denken-nog-te-vaak-in-hok/

n.d. (2017, 3 februari). Boefjes bestrijden kan ook met biologie. De Morgen. Geraadpleegd op 3 februari 2017 via https://www.demorgen.be/wetenschap/boefjes-bestrijden-kan-ook-met-biologie-bc4cff85/

n.d. (2017, 13 mei). (On)behandeld. Over internering, schuld en boete. Klara. Geraadpleegd op 13 mei 2017 via https://www.klara.be/onbehandeld-over-internering-schuld-en-boete

n.d. (2015, 27 februari). Vliegtuigcrash: wat weten we over copiloot. Radio 1. Geraadpleegd op 27 februari 2015 via http://www.radio1.be/programmas/vandaag/vliegcrash-wat-weten-we-over-copiloot

n.d. (2014, 25 februari). Journaal één [Video bestand]. Geraadpleegd op 25 februari via http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.1890222

n.d. (2014, 25 februari). Behandelmethode geïnterneerden succesvol. TV Limburg. Geraadpleegd op 25 februari 2014 via http://www.tvl.be/nl/2014-02-25/behandelmethode-geinterneerden-succesvol/#.UxRSItqYaUk

n.d. (2014, 25 februari). Inge Jeandarme. Radio 1

n.d. (2014, 25 februari). Behandelde geïnterneerden terug in cel. De Standaard, Geraadpleegd op 25 februari 2014 via https://www.hln.be/gevangenissen/behandelde-geinterneerden-terug-in-cel~a39f0f74/

n.d. (2014, 25 februari). Behandeling van geïnterneerden met psychisch probleem helpt. Het Belang van Limburg. Geraadpleegd op 25 februari 2014 via              http://www.hbvl.be/nieuws/binnenland/aid1543677/behandeling-van-geinterneerden-met-psychisch-probleem-helpt.aspx

n.d. (2014, 25 februari). Behandelde geïnterneerde hervalt niet, maar toch vaak terug in cel. Het Nieuwsblad. Geraadpleegd op 25 februari 2014 via            http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=dmf20140225_00997317 

n.d. (2014, 25 februari). Behandelde geïnterneerden terug in cel. De Morgen. Geraadpleegd op 25 februari 2014 via   http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1800203/2014/02/25/Behandelde-geinterneerde-terug-in-cel.dhtml

Vanwildemeersch, A. (2014, 25 februari). Geïnterneerden hervallen zelden met juiste psychiatrische behandeling? De Redactie. Geraadpleegd op 25 februari 2014 via        http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.1890222

n.d. (2014, 25 februari). Helft behandelde geïnterneerden terug in cel. De Tijd. Geraadpleegd op 25 februari 2014 via http://www.tijd.be/nieuws/politiek_economie_belgie/Helft_behandelde_geinterneerden_terug_in_cel.9471074-3136.art?ckc=1

n.d. (2014, 25 februari). Behandeling van geïnterneerden met psychisch probleem helpt. Gazet van Antwerpen. Geraadpleegd op 25 februari 2014 via            http://www.gva.be/nieuws/binnenland/aid1543677/behandeling-van-geinterneerden-met-psychisch-probleem-helpt.aspx

n.d. (2013, 21 december). Inge Jeandarme: “Het overstatement van Jef Vermassen”. De Morgen, pp. 10.

n.d. (2013, 4 april). Wetsvoorstel geïnterneerden. Radio 1

de Rijke, J. (2013, maart). “Gebrekkige behandeling door politieke onwil”. P-magazine, 13, 33.

Casagrande, L. (2013, 23-24 maart). “We hebben geen instellingen voor mensen als De Gelder”. Het Belang van Limburg, pp. 10-11.

n.d. (2013, 23 maart). “Psychiatrische expertise wordt kwaliteitsvoller met nieuwe wet”. Gazet van Antwerpen. Geraadpleegd op 25 maart 2013 via http://www.gva.be/dossiers/kim-de-gelder/psychiatrische-expertise-wordt-kwaliteitsvoller-met-nieuwe-wet.aspx

Steegen, R. (2012, 13 juni). Boekje voorspelt of veroordeelde hervalt. Het Belang van Limburg, pp. 8.

Hauben, S. (2012, 12 juni). Robert Hare: “Psychopaat kom je minstens een keer tegen”. TV Limburg. Geraadpleegd op 20 juli 2012 via http://www.tvl.be/nl/2012-06-12/robert-hare-psychopaat-kom-je-minstens-een-keer-tegen/

De Ceulaer, J. (2012, 18-19 februari). “ De echt zware gevallen komen uiteindelijk gewoon vrij”. De Standaard, pp. 20-22.

TV Limburg. (2011, 15 april). Reactie dr. Jeandarme m.b.t. Vangheluwe [audiofragment].

L. C. (2011, 15 april). “Minimaliseren is typisch voor pedofiel”. Het Belang van Limburg.

Jeandarme, I. (2011). Behandeling van seksueel delinquenten. De Psychiater, 4(1), 8-10.

POM Limburg. (2011). Kenniscentrum Forensische Psychiatrische Zorg (KeFor) [Brochure].

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. (2011). Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie. Geraadpleegd op 12 juli 2012 via http://www4wvg.vlaanderen.be/wvg/jaarverslag/2010/dept_alg/Paginas/Europeesvoorzitterschap.aspx

Casagrande, L. (2010, 31 december). Kenniscentrum voor forensische psychiatrie hoort experts uit buitenland. Het Belang van Limburg, pp. 64.

Pergens, P. (2012, 21 juni). Rekems centrum aan spits in strijd tegen recidivisten. De Standaard. Geraadpleegd op 16 juli 2012 via http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=OR2RPLOI

W. J. L. (2010, 21 juni). OPZC bouwt onderzoek uit. Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd op 25 april 2013 via www.hln.be

Housen, S., & Vandenreyt, C. (2010, 18 juni). Rekem ontwikkelt methode om pedoseksuelen te onderzoeken. Het Belang van Limburg. Geraadpleegd op 25 april 2013 via http://www.hbvl.be/limburg/lanaken/rekem-ontwikkelt-methode-om-pedoseksuelen-te-onderzoeken.aspx

Housen, S. (2010, 17 juni). OPZC Rekem presenteert project KeFor. Het Belang van Limburg. Geraadpleegd op 18 juni 2010 via http://www.hbvl.be/limburg/lanaken/opzc-rekem-presenteert-project-kefor.aspx

Foerier, V. (2010, 17 juni). LSM steunt KeFor in onderzoek forensische patiënten. Geraadpleegd op 18 juni 2010 via www.limburg-actueel.be

n.d. (2010). Geïnterneerden in ‘medium security units’: KeFor maakt risico-analyse. Careabouts, pp. 9.

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. (2010). Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem organiseert geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen, ouderen en forensische patiënten [Brochure].

Van den Broeck, S. (2009). Psychiatrie versus Justitie. Weliswaar, pp. 18-19.

n.d. (2009, september). Kenniscentrum Forensische Psychiatrische Zorg. Limburg Sterk Merk. Geraadpleegd op 12 juli 2012 via http://www.stichtinglsm.be/_projecten/N-LSM-123.htm

P. P. N. (2009, 19 september. Forensische Psychiatrie. De Standaard. Geraadpleegd op 12 juli 2012 via http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=CN2FD9AT

P. P. N. (2009, 19 september). Forensische Psychiatrie. Het Nieuwsblad. Geraadpleegd op 12 juli 2012 via http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=CN2FD9AT

S. H. (2009, 19 september). Kenniscentrum forensische psychiatrie in Rekem. Het Belang van Limburg. Geraadpleegd op 12 juli 2012 via http://www.hbvl.be/limburg/lanaken/kenniscentrum-forensische-psychiatrie-in-rekem.aspx


Partners

Voor de uitvoering van wetenschappelijk onderzoek, werkt KeFor regelmatig samen met een aantal partners. Uiteraard staan we steeds open voor nieuwe samenwerkingen. U kan ons hiervoor steeds contacteren via de gegevens op de contactpagina.

Lees meer


Manual Vrag

Het inschatten van de kans op terugval in delictgedrag is dagelijkse praktijk binnen de forensisch (psychiatrische) zorg. Dat deze voorspellingen accurater zijn middels het gebruik van empirisch gefundeerde risicotaxatielijsten is in onderzoek veelvuldig aangetoond. Het aanbod van Nederlandstalige gestandaardiseerde en gevalideerde instrumenten blijft echter beperkt. Met de vertaling van (de tweede versie van) de Violence Risk Appraisal Guide (VRAG; Harris, Rice, & Quinsey, 1993; Quinsey, Harris, Rice, & Cormier, 2006), een Canadees instrument dat internationaal goede resultaten behaalt, wordt het instrumentarium voor de clinicus uitgebreid met een actuarieel instrument. Hoewel enkel beroep wordt gedaan op statische risicofactoren, zijn we van mening dat het gebruik ervan zijn nut kan hebben bij de bepaling van het basisrisico. Hierdoor wordt een efficiënte verdeling van middelen mogelijk. Vervolgens kan een meer dynamische risicotaxatie ingezet worden ter ondersteuning van de klinische interventies om zo de doorstroom naar een minder beveiligde omgeving te verzekeren.

België

Het handboek van de Violence Risk Appraisal Guide (VRAG) kan vanaf nu besteld worden door 38,05 EUR (inclusief verzendkosten) te storten op volgend rekeningnummer:

IBAN: BE16 3751 1173 3874

BIC: BBRUBEBB

T.a.v.: KeFor – OPZC Rekem, Daalbroekstraat 106, 3621 Rekem

O.v.v.: Handboek KeFor – naam

Gelieve ook jullie adres even door te geven via kefor@opzcrekem.be. Het boekje zal dan, na ontvangst van betaling, per post worden toegestuurd.

Indien er een factuur dient opgemaakt te worden, gelieve dan alle nodige gegevens te mailen naar voorgaand e-mailadres. Aangezien het OPZC Rekem als ziekenhuis niet BTW-plichtig is, kunnen wij geen BTW aanrekenen en kan u de BTW (2 EUR) dus ook niet terugvorderen.

Nederland

Het handboek van de Violence Risk Appraisal Guide (VRAG) kan vanaf nu besteld worden door 43 EUR (inclusief verzendkosten) te storten op volgend rekeningnummer:

IBAN: BE16 3751 1173 3874

BIC: BBRUBEBB

T.a.v.: KeFor – OPZC Rekem, Daalbroekstraat 106, 3621 Rekem

O.v.v.: Handboek KeFor – naam

Gelieve ook jullie adres even door te geven via kefor@opzcrekem.be. Het boekje zal dan, na ontvangst van betaling, per post worden toegestuurd.

Indien er een factuur dient opgemaakt te worden, gelieve dan alle nodige gegevens te mailen naar voorgaand e-mailadres. Aangezien het OPZC Rekem als ziekenhuis niet BTW-plichtig is, kunnen wij geen BTW aanrekenen en kan u de BTW (2 EUR) dus ook niet terugvorderen.

Waar bent u naar opzoek?

Privacy & cookies
Lees onze privacyverklaring om meer te weten te komen over hoe we jouw persoonlijke gegevens beschermen.

Tijdelijk niet bereikbaar via onze hoofdingang

TEST TEST TEST